Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/22
Název projektuVyužití matematického modelování ekonomických procesů při hledání optimálního způsobu financování technologií při exploataci a úpravě stavebních nerostných surovin
ŘešitelKučerová Lucie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuInvestiční a finanční strategie má základní význam pro zdravé fungování firmy. Investiční rozhodování je určitý spojovací článek mezi zkušenostmi z minulosti, úrovní technického pokroku, společenskými a ekonomickými předpoklady, výrobními možnostmi a potřebami budoucnosti. Úspěšné investování vede ve své podstatě k růstu tržní hodnoty firmy a stává se tím nejen motorem pro její dlouhodobý rozvoj, ale přispívá i k produktivnímu rozvoji celého regionu či ekonomiky. Potřeba investic a výběr konkrétních investičních projektů či jejich variant je výsledkem analýzy mnoha faktorů, které rozsah a strukturu podnikových investic ovlivňují (Valach, 2001).
Manažerská rozhodování jsou v podstatě hledáním optimálního řešení daného problému. Volba způsobu financování podnikových investic je jednou z ústředních otázek finančního managementu podniku. Vybrat vhodný systém financování či vhodnou kombinaci různých variant financování investice není v současné době zrovna lehkým úkolem. Tato volba může mít v budoucnu dopad na existenci podniků, v případě tohoto projektu na existenci podniků, působících v těžebním odvětví národního hospodářství v sektoru stavebních nerostných surovin. Těžební průmysl hrál, hraje a bude hrát zásadní roli v rozvoji průmyslových a ekonomických aktivit v Evropě i mimo ni. Konkrétně u těžby stavebních nerostných surovin, které jsou výchozím materiálem pro průmyslovou výrobu, je jejich význam nezpochybnitelný. Avšak každá činnost, těžební nevyjímaje, se neobejde bez investic do využívaných technologií a způsobu jejich financování. Pro podniky je rozhodování o způsobu financování podnikatelských aktivit velmi důležité. Mají na výběr z řady způsobů jak finanční zdroje získat. Vedle klasických úvěrových možností od bank, zde existuje možnost využití alternativních zdrojů financování.
Manažeři pro řídící rozhodování potřebují ekonomickou teorii a metody ekonomické analýzy. Pro porozumění složitým jevům a procesům reálného světa slouží modelování. Tyto jevy bývají natolik komplikované, že modelování je často dokonce jediným prostředkem, jak lze jejich chování studovat. Modely jsou zjednodušeným obrazem skutečnosti a zachycují jen ty stránky daného jevu, které jsou s přihlédnutím k cíli modelování podstatné (Berka 1991). Dle American Heritage Dictionary, 1969 je model pokusná myšlenková struktura používaná jako testovací prostředek. Modely lze dělit podle mnoha kriterií. Pro modelování dle stanoveného cíle půjde o matematický model. Jak uvádí Široký (2005) tyto modely nejsou samostatně schopny podávat informace pro hodnocení zkoumaného děje, ty získáme až řešením modelů na počítači pomocí vhodného softwaru. V našem případě bude použit MS Excel. Dále jde o model optimalizační, který je určen pro hledání nejlepší varianty řešení daného problému, tedy hledání nejlepší varianty financování technologie.
Pro sestavení samotného modelu je zapotřebí mít dostatečnou teoretickou základnu. Základním předpokladem výzkumu je studium teoretických poznatků předních autorů v oblasti finančního řízení, mezi které patří Dluhošová, Hrdý, Kislingerová, Valach a další.
Dále je zapotřebí zjistit, jak vybrané těžební podniky financují své technologické zařízení při exploataci a úpravě stavební nerostné suroviny. Zde bude použit kvantitativní výzkum s využitím dotazníků. Dotazník je určitou formou psaného řízeného dokumentu. Dle Pavlicy (2000) jde o písemnou, více formalizovanou podobu metody dotazování. U sestavování dotazníku se vychází z vymezeného problému, který se má zkoumat a proměnné důležité pro výzkum. Pro tyto proměnné se formulují odpovídající otázky.

Záměrem projektu bude tedy sestavení matematicko - ekonomického modelu.

Časový harmonogram projektu
1. Analýza problému (leden 2012)
2. Sestavení abstraktního modelu (únor 2012 – květen 2012)
3. Tvorba simulačního modelu (červen 2012 – srpen 2012)
4. Simulace (září 2012 – listopad 2012)
5. Realizace (listopad 2012 – prosinec 2012)
6. Zpracování dokumentace (prosinec 2012)

Plánované výsledky a výstupy projektu:
1. Publikace v recenzovaných časopisech, kde řešitelé projektu předpokládají dosažení min 20 bodů.
2. Získané výsledky budou součástí disertační práce
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Kučerová
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvořit ekonomický model, který umožní optimální rozhodování o financování technologií průmyslových podniků.

Dílčím cílem projektu bude na základě dotazníkového šetření zjistit, z jakých zdrojů financují vybrané podniky své procesy.

V průběhu řešení projektu členové řešitelského týmu předpokládají publikovat články, které budou tvořit hlavní výstupy projektu. Řešitelé závazně předpokládají dosažení min 20 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady70000,-110000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-52000,-
5. Služby50000,-72000,-
6. Cestovní náhrady20000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30000,-30000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)30000,-6000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady300000,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-300000,-