Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/20
Název projektuZařízení pro měření vertikálních pohybů - analýza využitelnosti
ŘešitelPospíšil Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuTento projekt navazuje na projekt SGS z roku 2011 (SP2011/32 - Zařízení pro měření vertikálních pohybů). V tomto projektu bylo sestaveno zařízení pro měření vertikálních pohybů, které je zapsáno jako funkční vzorek (ev.č.: 103/08-12-2011_F).
Předmětem výzkumu projektu je analyzovat měřící schopnosti uvedeného zařízení. Tyto výsledky budou sloužit k dalšímu vývoji celého zařízení. Zařízení funguje na principu měření hydrostatického tlaku. Zařízení se skládá ze dvou tlakových čidel propojených gumovou hadicí a tří čidel teplotních. Kapalným médiem je destilovaná voda.
V současné době je funkce zařízení testována pouze v laboratorních podmínkách. Po těchto testech je možné konstatovat že v „homogenním“ prostředí funkce zařízení předčila očekávané hodnoty. Přesnost určení výškového rozdílu se pohybuje na hranici jednoho milimetru. Tato hodnota byla opakovaně stanovena ze souboru deseti měření.
Pro další vývoj zařízení je nutné zařízení otestovat v reálných podmínkách, případně tyto podmínky alespoň vhodně simulovat. Z předešlých výzkumů na podobné téma je známo, že velký vliv na výsledek hydrostatické nivelace mají teplotní změny kapaliny. Dalšími faktory ovlivňující výsledky této metody jsou vibrace, rychlost výškových změn a dynamika kapaliny.
Dílčím cílem výzkumu bude analýza působení těchto faktorů na funkci zařízení a eliminace jejich působení na výsledky měření. Eliminace bude provedena změnami na zařízení, matematickými korekcemi nebo jejich kombinací.
Inovace zařízení bude provedena s ohledem na eliminaci vnějších vlivů a zjednodušení celého zařízení. Předpokládá se využití jiných tlakových čidel, případné doplnění čidly pro sledování ovlivňujících faktorů.
Při případné obměně jednotlivých součástí bude maximální snaha zachování parametrů měření a snížení pořizovacích nákladů. Některé součásti byly i v předcházejícím projektu a budou vyráběny ve vlastní režii. Tato skutečnost vede ke snížení nákladů na výrobu celého zařízení. Nedílnou součástí je zařízení pro sběr dat.
Snahou bude toto zařízení vylepšit tak, aby přístup k datům byl zprostředkován pomocí internetu. Dalším vylepšením zařízení pro sběr dat bude zavedení korekcí a přepočtů v důsledku vnějších vlivů do jeho softwaru.
Dosavadní výsledky dávají velký potenciál k využití zařízení i v praktické rovině. Prioritou celého projektu bude aplikovat zařízení do reálných podmínek (sledování poklesu stavebních konstrukcí a strojních zařízení). Pro tuto činnost je nutná spolupráce s firmami pracujících v cílových odvětvích průmyslu. Snahou bude navázat kontakty s těmito firmami, dohodnout využití měřícího zařízení v praxi. Další částí spolupráce by mohlo být komerční využití zařízení, materiální nebo finanční zajištění dalšího výzkumu.

Přehled dílčích cílů:
•Analýza funkce a měřených hodnot - působení okolních vlivů (teplota, tlak, vibrace) na výsledky měření.
•Inovace zařízení - doplnění, obměna jednotlivých čidel, efektivnější zpracování dat.
•Snížení nákladů na výrobu zařízení - využití cenově dostupnějších komponent, vlastní výroba některých součástí.
•Sledování výsledků v reálném čase - umožnit prohlížení dat přes webové rozhraní.
•Spolupráce s průmyslem - spolupráce s firmami podnikajícími v cílových průmyslových odvětvích, využití zařízení v reálných podmínkách, inovace zařízení podle konkrétních požadavků firem.
•Komercionalizace zařízení - smlouvy o doplňkové činnosti.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Ing. Ondřej Matas
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Marie Urbaníková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem bude analýza využití zařízení pro měření vertikálních pohybů a aplikace zařízení do praxe.

Výstupy:
• Prezentace výsledků v českých a zahraničních recenzovaných časopisech (Jneimp).
• Prezentace výsledků na odborných konferencích.
• Uplatnění výsledků v kategoriích P, F, G, R (dle Zásad studentské grantové soutěže doplněk HGF verze:C)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9380,-9380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2380,-2380,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady56620,-22120,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-61500,-
5. Služby50000,-49000,-
6. Cestovní náhrady15000,-45000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23000,-23000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)23000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady230000,-
Uznané náklady230000,-
Celkem běžné finanční prostředky230000,-230000,-