Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/18
Název projektuPerspektivy řízení kvality ve veřejné správě
ŘešitelVrabková Iveta doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu projektu je řízení kvality v podmínkách institucí veřejné správy, které je v praxi realizováno za pomocí metod zvyšujících kvalitu veřejné správy (MZKVS). MZKVS představují soubor přístupů a technik managementu řízení kvality organizace vedoucí k cílově, výkonnostně, procesně a systémově orientovanému řízení. MZKVS jsou ve většině původním produktem soukromého sektoru respektive jeho managementu. K typickým příkladům patří benchmarking, normy ISO řady 9000, Balanced Scorecard, Model Excelence EFQM aj. Výjimku představuje model Common Assessment Framework, který je konglomerátem Modelu Excelence EFQM a modelu německé univerzity Speyer (The Model of the German University of Administrative Sciences in Speyer), odrážející specifické podmínky a potřeby institucí veřejného sektoru. V rámci výše uvedených MZKVS je hlavní pozornost výzkumu projektu věnována modelu Common Assessment Framework (model CAF) a jeho aplikaci jak v podmínkách institucí veřejné správy České republiky (ČR), tak ostatních zemí Evropské unie (EU).

Model CAF je komplexní metodou zvyšující kvalitu institucí veřejného sektoru vycházející z filosofie Total Quality Management (TQM). Vznik modelu CAF byl podnícen ministry zemí EU zodpovědných za veřejnou správu a za konečnou podobou modelu CAF stojí Inovační skupina pro veřejné služby (Innovative Public Services Group). Model CAF byl poprvé představen na První evropské konferenci o kvalitě ve veřejné správě, která se konala v Lisabonu v květnu roku 2000. V dalších letech následovala (a stále probíhá) jeho implementace nejen u institucí veřejné správy, ale i ostatních institucí veřejného sektoru (např. sociálních, vzdělávacích a bezpečnostních služeb) v mnoha zemích EU včetně ČR. Model CAF se stal ve své desetileté historii objektem tří revizí podnícených poznatky z praxe a výzkumu (např. Studie zpracována CAF Resource Centre při EIPA (European Institute of Public Administration) „Study on the Use of the Common Assessment Framework (CAF) in European Public Administrations), ale i společenskými trendy jako jsou např. znalostní management, partnerství a inovace. V současné době instituce CAF Resource Centre připravuje čtvrtou revizi modelu CAF, jehož pracovní název je CAF 2012 (viz informace poskytnuta zástupci uvedeného CAF Resource Centre – p. Patrik Staes). Z výše uvedeného i dosavadních výsledků vlastních výzkumů odpovědného řešitele projektu, je možné usuzovat, že model CAF je stále aktivním a vyvíjejícím se nástrojem řízení kvality ve veřejné správě.

Nicméně pokud se jedná o posouzení vývoje a využití modelu CAF v podmínkách konkrétního státu, je potřeba vždy zohlednit řadů specifických faktorů mající vazbu především na systém veřejné správy (ve smyslu nositelů a vykonavatelů veřejné správy a míry decentralizace státní moci) i vč. systému státní služby a preferovaného modelu veřejné správy - Public Administration, New Public Management či New Public Governance.

Ohniskovými okruhy v rámci předmětu výzkumu jsou: (i) základní terminologie v oblasti řízení kvality - kvalita, strategie, zákazník, zaměstnanec, procesy, výkonnost, partnerství a inovace ve veřejné správě; (ii) možnosti, vzájemný vztah, ekonomické a neekonomické efekty nejpoužívanějších MZKVS v EU; (iii) míra uplatňování modelu CAF v různých typech institucí VS v ČR (oblasti veřejné správy, dynamika počtů uživatelů modelu CAF); (iv) interní a externí hodnocení (kvalitativní a kvantitativní) úrovně řízení kvality prostřednictvím modelu CAF v dané instituci veřejné správy.

V podmínkách veřejné správy ČR je zavádění řízení kvality s využitím MZKVS zcela dobrovolnou záležitostí toho či onoho subjektu veřejné správy (orgány státu, orgány územní samosprávy). Ze strany státu je tedy požadavek a důraz ve vztahu k nutnosti aplikace řízení kvality v podmínkách institucí veřejné správy realizován v režimu doporučení a opírá se především o nástroje Národní politiky kvality a záměry strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“na období let 2007 – 2015.

S problematikou řízení kvality ve veřejné správě ČR jsou spojena mnohá bílá místa, počínaje jeho financováním, následně motivací zainteresovaných stran až po organizačně technické zabezpečení všech procesů s ním spojených (vč. kompetencí, pravomocí, odpovědnosti). V tomto kontextu se výzkum projektu bude soustředit na otázky systémového zabezpečení řízení kvality a jeho možností. Zvláště je-li bráno v úvahu, že v podmínkách veřejné správy ČR implementace většiny MZKVS včetně dalších postupů a metod s řízením kvality spojených (např. šetření spokojenosti občanů/klientů) je doposud realizována převážně za podpory finančních prostředků EU (konkrétně z Evropského sociálního fondu, v rámci současného a předcházejícího programovacího období), pak jsou nanejvýš aktuální otázky dalšího vývoje a udržitelnosti řízení kvality ve veřejné správě ČR.

Řízení kvality v podmínkách veřejné správy je potřebné nejen diskutovat, ale především legitimně vymezit, ustanovit a zodpovědět, tak aby uplatňování MZKVS (respektive modelu CAF) v prostředí institucí veřejné správy probíhalo efektivně a jako přirozená součást řízení (managementu).

Výzkumný projekt směřuje k dosažení 2 cílů.
Prvním cílem je charakterizovat obsah řízení kvality a vyhodnotit možnosti, integritu, ekonomické a neekonomické efekty metod zvyšujících kvalitu veřejné správy. Druhým cílem je vyhodnotit stav a míru uplatňování modelu Common Assessment Framework v podmínkách Evropské unie.

Pro dosažení stanovených cílů výzkumu projektu je zvolena metodika a postup práce (viz dále). Stav a vývoj uplatňování MZKVS a především modelu CAF bude zkoumán za pomocí primárního výzkumu i sekundárního výzkum řešitelského kolektivu. Primární výzkum bude zaměřen na: (i) monitoring odborné literatury; (ii) odborné interwiev se zástupci EIPA, Rady kvality ČR a MV ČR i uživatelů modelu CAF; (iii) dotazníkového šetření u reprezentativního vzorku uživatelů MZKVS; (iv) sběr informací tykajících se výstupů z provedených implementací modelu CAF u jeho aktivních uživatelů. Sekundární výzkum bude vycházet z rešerše odborné literatury a dosavadních studií realizovaných zejména na úrovni EIPA.

Stav a míra uplatňování modelu CAF v podmínkách EU bude hodnocena na základě již výše zmíněného realizovaného primárního výzkumu (odborné interwiev, monitoringu odborné literatury) a rozboru a analýzy dosavadních odborných studií a databází spravovanými na úrovni EU prostřednictvím EIPA.

Výstupy primárního a sekundárního výzkumu budou: (i) syntetizovány pro účely vymezení základních pojmů a teoretických postulátů řízení kvality platných v podmínkách veřejné správy; (ii) analyzovány (včetně využití statistické analýzy, komparativní analýzy, Paretovy analýzy, vícekriteriální analýzy, SWOT analýzy) dle zvolených faktorů a parametrů (typ instituce a její velikost, způsoby financování a postavení managementu instituce, legislativní východiska apod.) a následně (iii) hodnoceny ve vztahu k stanoveným cílům výzkumu projektu.

K očekávaným přínosům úspěšně realizovaného výzkumu projektu bude patřit jak vymezení vývoje řízení kvality pomocí modelu CAF ve veřejné správě zemí EU, tak predikce jeho dalšího vývoje.

Časový harmonogram výzkumu projektu:

První etapa výzkumu (1. 1. 2012 – 31. 3. 2012):
- studium předmětné odborné literatury a studií;
- monitoring předmětného zahraničního i domácího odborného tisku;
- sběr informací o výstupech implementace modelu CAF ve vybraných institucích veřejné správy ČR;
- zahájení konzultací (e mail) s odpovědnými pracovníky CAF Resource Centre při EIPA včetně registrace do databáze uživatelů modelu CAF (on line).

Druhá etapa projektu (1. 4. 2012 – 30. 6. 2012):
- realizace dotazníkového šetření u vybraných uživatelů MZKV zejména modelu CAF;
- realizace odborného interwiev a konzultací (EIPA, MV ČR, vybrané instituce veřejné správy);
- zpracování dílčích analýz získaných dat.

Třetí etapa projektu (1. 7. 2012 – 30. 9. 2012):
- syntetizace teoretické části předmětné problematiky;
- komplexní hodnocení výstupů provedených analýz;
- finalizace publikačních výstupů (kniha).

Čtvrtá etapa projektu (1. 10. 2012 – 14. 12. 2012)
- finalizace publikačních výstupů (odborné články);
- prezentace výsledků výzkumu na zahraniční konferenci;
- hodnocení projektu.

LITERATURA
BOVAIRD, Tony and Elke, LÖFFLER. Public management and Governance. 2nd ed. London: Routledge, 2009. 374 p. ISBN 978-0-415-43043-2.
DEMMKE Christoph, Gerhard HAMMERSCHMID and Renate MEYER. Measuring Individual and Organisational Performance in the Public Services of EU Member States. Maastricht: EIPA, 2008. 121 p. ISBN 13 978-90-6779-211-0.
Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2015. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-modernizace-verejne-spravy.aspx?q=Y2 hudW09MQ%3d%3d>.
Národní politika podpory jakosti v České republice. Národní politika kvality. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.npj.cz/narodni-politika-kvality /dokumenty/narodni-politika-kvality/>.
NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. Quality management. 2. dopl. rozšíř. vyd. Praha: Management Press, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7261-071-6.
OSBORNE, P. Stephen. The New Public Governance? 5nd ed. London: Routledge, 2010. 431 p. ISBN 13: 978-0-415-49462-5.
STAES Patrick and Nick THIJS. Quality Development in the Field of Justice. Maastricht: EIPA, 2008. 148 p. ISBN 13 978-90-6779-211-0.
Národní politika podpory jakosti v České republice. Národní politika kvality. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.npj.cz/narodni-politika-kvality /dokumenty/narodni-politika-kvality/>.
VRABKOVÁ, Iveta. Zákazník veřejné správy. In. Sborník z Mezinárodní konference MEKON 2010 (CD), Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, únor 2010. s. 1-12. ISBN 978-80-248-2165-8.
VRABKOVÁ, Iveta. Vyjádření efektivity a kvality ve veřejné správě. Acta academia karviniensia 1/2010, č. 1, roč. 2010. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. s. 566 – 577. ISSN 1212-415X.
ŽÁK, Milan. Kvalita správy: hodnocení a měření. Praha: Centrum ekonomických studií VŠEM Nº 13/2005. 44 s. ISSN 1801-2728.
ŽÁK, Milan a Lenka GREGOROVÁ. Institucionální kvalita, regulace a byrokracie. Praha: Centrum ekonomických studií VŠEM Nº 8/2006. 49 s. ISSN 1801-2728.
Členové řešitelského týmuBc. Markéta Kocichová
Bc. Zuzana Rusková
doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy projektu
Závazně budou v projektu realizovány následující výstupy v hodnotě 48 bodů:
V roce 2012
1. Vydání monografie „Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě“ (40 bodů).
2. Dva odborné články v periodikách na pozitivní seznamu RVVI (Jrec – 8 bodů).

V roce 2013
Dále (fakultativně) budou výsledky projektu publikovány:
1. Ve sborníku zahraniční konference v anglickém jazyce: EGPA 2012 (5. - 8. 9. 2012 University of Bergen Department of Administration and Organization Theory; Norsko).
2. V rámci 2 diplomových prací (předpokládaná obhajoba 2013).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
23450,-23450,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)17500,-17500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5950,-5950,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady70550,-104452,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-3966,-
5. Služby64000,-34256,-
6. Cestovní náhrady34000,-25876,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady280000,-
Uznané náklady280000,-
Celkem běžné finanční prostředky280000,-280000,-