Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/17
Název projektuCharakterizace transportních procesů probíhajících při sanaci průmyslových odpadů.
ŘešitelKostura Bruno doc. RNDr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na studium transportních procesů ve vícefázových soustavách. Vícefázové systémy jsou velmi komplexní povahy. Ze své podstaty mohou působit na okolní prostředí jak pozitivně, tak negativně. Typickým příkladem vícefázových systémů negativně zatěžujících životní prostředí jsou průmyslové odpady, případně systémy vznikající při jejich likvidaci nebo druhotném zpracování. Projekt tvoří několik dílčích problémů, které se budou řešit odděleně a budou či již jsou předměty diplomových a disertačních prací, vedených na katedře chemie. Jedná se o tyto problémy: (I) Identifikace chemických procesů při sanaci odpadů vznikajících při zpracování ropy přídavkem páleného vápna. Optimalizace procesu s ohledem na velké množství uvolňujících se nebezpečných plynů. (II) Analýza procesů probíhajících při spalování neutralizovaných ropných kalů za podmínek blížících se provozu v cementárenských pecích. (III) Chemická reakce na fázovém rozhraní: (III-a) Návrh účinného procesu separace zinku a železa z metalurgických odprašků v redukčním prostředí. (III-b) Srážení oxidu zinečnatého z roztoku chloridu zinečnatého s využitím různých zásad s ohledem na distribuci velikosti částic vznikajících aglomerátů ve sraženině. (III-c) Sekvenční loužení, sorpční procesy případně elektrochemické procesy využitelné k selektivní separaci těžkých kovů. (IV) Vícefázová hydrodynamika g-l-s reaktoru: experimentální stanovení kritické rychlosti suspendace a její závislosti na množství a kvalitě suspendované fáze; sledování zeta-potenciálu na fázovém rozhraní s ohledem na kvalitu nosné kapaliny, měření sedimentačních potenciálů a transportních vlastností.
Členové řešitelského týmuBc. Petr Juřica
Ing. Hana Kohutová
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Mgr. Lubomír Pavelek
Ing. Jan Pospíšil
Ing. Miroslav Raška
Ing. Pavel Raška, Ph.D.
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Mgr. Roman Witasek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je:
(I-II) Podrobná analýza a identifikace chemických procesů včetně jejich produktů, které probíhají jednak při neutralizaci ropných kalů vápnem, dále pak při skládkování vytěženého a upraveného materiálu a konečně při jeho spalování. Posouzení možnosti využití kopyrolýzy při zpracování ropných kalů.
(III) Návrh separačního procesu zinku a železa z metalurgických odprašků v prostředí chlorovodíku. Nalezení ekonomicky přijatelné metody srážení oxidu zinečnatého a následnou technologii zajišťující požadovanou distribuci velikosti částic. Posouzení možností využití sekvenčního loužení, sorpčních procesů případně elektrochemických procesů k separaci těžkých kovů z ropných kalů a jejich následnému zpracování. Optimalizace sorbentu pro selektivní sorpci těžkých kovů.
(IV) Optimalizace geometrie g-l-s reaktoru pro dispergovanou tuhou fázi různé hustoty a různých tvarů. Experimentální stanovení transportních vlastností koncentrovaných suspenzí, nalezení optimálních hodnot parametrů s ohledem na jejich stabilizaci.

K dosažení těchto cílů bude:
• provedena chemická analýza původního vzorku kalu,
• studována kinetika a termodynamika neutralizačního procesu,
• uskutečněna analýza neutralizačních produktů včetně vznikajících plynů,
• provedena podrobná termická analýza neutralizovaného kalu a vyrobeného paliva (neutralizovaný kal + černouhelný hruboprach),
• proměřena ANC-křivka skládkovaného paliva,
• vyzkoušena metodika sekvenčního loužení a otestovány potenciální sorbenty těžkých kovů,
• studována aplikace elektrochemických procesů k získávání těžkých kovů.

Očekávané výsledky: Projekt přispěje k prohloubení poznatků ze specifické oblasti vícefázových systémů a odpadového hospodářství, přinese originální výsledky, které najdou bezprostřední využití v oblasti efektivního návrhu vícefázových transportně-reakčních soustav. Získané výsledky mohou být aplikovány např. při efektivní ochraně životního prostředí, v oblasti nanotechnologií, v hydrometalurgii, při loužení polymetalických rud a metalurgických odpadů, až po extrakci těžkých kovů či uranu, nebo v technologii čištění odpadních vod.

Předpokládané výstupy: Získané originální výsledky poslouží jako podklady pro publikace v recenzovaných časopisech. Průběžné výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích CHISA 2012 a SSCHI 2012, Recyklace odpadů a na Studentských dnech metalurgie.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
14740,-19296,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11000,-14400,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3740,-4896,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady51000,-42836,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60467,-51411,-
5. Služby32000,-47692,-
6. Cestovní náhrady8000,-4971,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22911,-22912,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady229118,-
Uznané náklady229118,-
Celkem běžné finanční prostředky229118,-229118,-