Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/16
Název projektuModerní metody počítačového řízení a diagnostiky strojů a procesů
ŘešitelTůma Jiří prof. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Farana, CSc.<br /> doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.<br /> doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.<br /> prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.<br /> prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.<br /> prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.<br /> doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem bylo mimo četných publikací v odborných časopisech včetně impaktovaných a registrovaných v IEEExplore a citačních databázích scopus a web of science, také registrace patentových přihlášek z oblasti aktivního tlumení kmitání a registrace více než 15 ks autorizovaných softwarů z oblasti teorie řízení, zpracování signálů a informačních systémů.
Akademičtí pracovníci, doktorandi a studenti katedry se zaměřili na řešení výzkumných problémů v oblastech nových metod syntézy systémů řízení, nástrojů a pokročilých postupů zpracování signálu a obrazu, dále pak testování diagnostických systémů a rozvoj pokročilých metod pro HW a SW prostředky použité u RealTime systémů. V projektu budou řešitelé déle rozvíjet metody analýzy tvaru objektů s využitím skenovacích laserů.
Pokračovat se bude rovněž v oblasti výzkumu aplikací piezoaktuátorů a MEMs systémů.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Bc. Jiří Galia
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Bc. Roman Hajda
Ing. Patrik Janečka
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Ing. Milan Kopp
Ing. Lukáš Krejčí
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Jaroslav Los, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Lukáš Richtr
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Miloslav Spurný
Ing. Petr Staníček
Ing. Martin Štěpán
Ing. Martin Stříbný
Ing. Přemysl Strakoš
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu je:
* Syntéza číslicových algoritmů složitých systémů řízení.
* Programová a hardwarová podpora řízení experimentálních modelů.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.
* Aplikace moderních hardwarových prostředků pro měření a identifikaci (skenovací lasery, MEMs akcelerometry a gyroskopy, snímače pro aplikace ve strojírenství).

Konkrétní výstupy projektu:
*Inovovaná sestava mikrokopteru se zvýšenou nosností a rozšířením počtu vrtulí (se senzorovým vybavením a kamerovým systémem).
*Funkční vzorek aktivního tlumení kmitání vetknutého nosníku.
*Vývoj software pro identifikaci tvaru objektů skenovacími lasery s aplikací particle filters.

Výstupy z projektu chceme publikovat pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
134000,-134000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)100000,-100000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti34000,-34000,-
2. Stipendia201000,-201000,-
3. Materiálové náklady320000,-309775,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek410000,-384955,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady100000,-135366,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39000,-38904,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1204000,-
Uznané náklady1204000,-
Celkem běžné finanční prostředky1204000,-1204000,-