Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/198
Název projektuVývoj zařízení pro měření parametrů motocyklu na dynamometrické válcové zkušebně.
ŘešitelMíková Jana Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPřemetem výzkumu je vývoj inovativního zařízení pro měření parametrů motocyklu na dynamometrické válcové zkušebně. Zařízení bude vyvíjeno na základě analýzy sil vznikajících při experimentálním měření na dynamometrické válcové zkušebně. Podstatou řešení bude eliminace nevýhod stávajících konstrukčních řešení, které spočívají v problematickém fixování motocyklu na měřícím standu. Konstrukce zařízení bude splňovat požadavky na kvalitu měření a funkční a provozní bezpečnost. Cílem je konstrukční návrh takového zařízení, které by splňovalo požadavek univerzality pro fixaci různých druhů motocyklů na zkušebním zařízení.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dresler
doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Ing. Zuzana Galvasová
Ing. Jana Míková, Ph.D.
Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Užitný vzor s odbočkou na patent, funkční vzorek, článek v recenzovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
32500,-32159,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)24000,-24000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8159,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady16000,-36906,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek3000,-0,-
5. Služby6000,-7200,-
6. Cestovní náhrady14000,-4735,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)1500,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady131000,-
Uznané náklady131000,-
Celkem běžné finanční prostředky131000,-131000,-