Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/13
Název projektuVliv různé velikosti tepelné zátěže na mikroklima hasiče v zásahovém oděvu a na vybrané fyziologické parametry hasiče
ŘešitelJánošík Ladislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem projektu aplikovaného výzkumu spojeného s experimentálním vývojem je bezpečnost a komfort hasiče při zásahu u požáru (za zvýšené teploty a přítomnosti tepelného sálání) při použití standardního zásahového oděvu používaného u HZS ČR. Konečným cílem projektu je přispět ke zvýšení bezpečnosti a komfortu hasiče ve standardním zásahovém oděvu při zásahu u požáru a výcviku v reálných podmínkách zásahu (flashover kontejner). Konkrétní hlavními plánovanými výstupy projektu jsou:
- získání podkladů a stanovení postupu pro určení bezpečnostních limitů při výcviku hasiče ve standardním zásahovém oděvu ve flashover kontejneru,
- stanovení některých funkčních požadavků na prádlo používané pod zásahový oděv,
- verifikace chování zásahových oděvů v reálných podmínkách výcviku za přítomnosti tepelného sálání a zvýšené teploty s výsledky normových laboratorních zkoušek, kterým musí oděvy vyhovět,
- postupy stanovení mikroklimatických podmínek v zásahovém oděvu a jeho vybraných tepelně-technických parametrů při reálném nasazení.

Nedílnou součásti projektu bude i sledování fyziologické odezvy organismu hasiče při zátěži vyvolané použitím zásahového oděvu v různých podmínkách jeho tepelného namáhání.

Projekt volně navazuje na SP2010/102 - Testování funkčního spodního prádla pod zásahový oděv hasiče. Do předmětu projektu zapadá již provedené pilotní experimentální měření teplotního pole a tepelné radiace ve výcvikovém flashover kontejneru ve Zbirohu v 11/2011, jehož výsledky budou využity pro diplomové práce studentů magisterského studia.

Podrobný popis projektu je uveden v příloze.
Členové řešitelského týmuIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Bc. Lukáš Jarecký
Bc. Lukáš Juřenčák
Bc. Ondřej Prokeš
Bc. Hedvika Šikulová
Ing. Eva Strakošová
Ing. Jan Žižka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výsledky VaV:

V rámci projektu bude řešeno 6 diplomových prací a práce SVOČ, výsledky projektu budou využity i při zpracování jedné disertační práce.

Předpokládá se publikování odborných článků ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada Bezpečnostní inženýrství, časopise Spektrum, ve sborníku konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ v Žilině, Slovenská republika, ve sborníku konference „Požární ochrana 2012“ v Ostravě a v časopise s IF „Journal of Fire Protection Engineering“ případně „Fire Technology“. Informativní článek bude publikován v časopise 112.

Publikovány budou články na následující témata:
- tepelná zátěž zásahového oděvu při výcviku hasičů ve flashover kontejneru,
- aspekty výcviku hasiče ve flashover kontejneru,
- stanovení bezpečnostních limitů zásahových oděvů při výcviku ve flashover kontejneru,
- mikroklima v zásahovém oděvu hasiče a jeho změny vlivem zvýšené tepelné zátěže organismu hasiče,
- vliv vlhkosti na přenos tepla materiálem zásahového oděvu,
- změny vybraných fyziologických parametrů hasiče při výcviku ve flashover kontejneru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-46000,-
3. Materiálové náklady67000,-67000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek33600,-33600,-
5. Služby6900,-6900,-
6. Cestovní náhrady32500,-26500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady198000,-
Uznané náklady198000,-
Celkem běžné finanční prostředky198000,-198000,-