Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/12
Název projektuOptimalizace tollingového projektu s využitím metod síťové analýzy
ŘešitelJanovská Kamila prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV souvislosti se současnou světovou hospodářskou krizí se často hovoří o tzv. krizi likvidity, kdy se do problémů se splácením závazků či financováním vlastních podnikatelských aktivit dostává velké množství podniků. Podniky nejsou schopny při poklesu inkasa z nižších tržeb či platební neschopnosti odběratelů zajistit dostatek hotovosti k úhradě obchodních závazků a bankovních úvěrů a dostávají se do pasti likvidity. V řadě zemí EU dochází ke zdražování úvěrů a půjček a výrazně se snižuje objem poskytovaných úvěrů. Rozhodujícím zdrojem financování českých podniků je bankovní sektor, který v současné době prochází mimořádně složitým a nestabilním obdobím, jež je charakterizováno obezřetnější úvěrovou politikou finančních institucí, kdy banky požadují u všech klientů bez výjimky splnění všech požadovaných podmínek pro poskytnutí úvěru, včetně kvalitního zajištění. Český bankovní sektor pokračuje ve zpřísňování úrokových i neúrokových podmínek v řadě segmentů úvěrového trhu a snižuje se tak tempo poskytování úvěrů. Striktnější pravidla poskytování úvěrů (vyšší úroky, rychlejší splatnost, větší požadavky na záruky a jištění úvěrů) se negativně dotýkají především malých a středních podniků.
Z výše uvedených důvodů se tak podniky musí pro financování svých současných i budoucích potřeb pracovního kapitálu zaměřit i na jiné formy financování a hledat alternativní finanční zdroje.

Mezi netradiční nástroje financování potřeb pracovního kapitálu lze zařadit metodu tollingu. Financující subjekt (tollingová společnost) využívá při financování potřeb zpracovatele buď vlastní volné zdroje, častěji však tyto vlastní zdroje doplňuje bankovním úvěrem. Specifickým rysem tollingového financování je, že oběžné prostředky, pořízené z tollingových zdrojů, jsou po celou dobu a ve všech formách (suroviny, nedokončená výroba, pohledávky) ve vlastnictví financující tollingové společnosti, nikoliv zpracovatele. Pokud je jedním ze zdrojů financování bankovní úvěr, není dlužníkem zpracovatel, nýbrž opět tollingová společnost. Problematika tollingu se promítá do několika oblastí lidské činnosti a zahrnuje v sobě oblast ekonomickou, finanční, právní a v neposlední řadě oblast politickou. Tolling lze tedy charakterizovat jako netradiční nástroj financování pracovního kapitálu, který lze využít v projektu řešení krizové situace podniku, především za účelem profinancování výroby.

Obecně platí, že každý projekt je ve své podstatě jedinečný a neopakovatelný. Mezi nejpodstatnější znaky projektu patří dočasnost a unikátnost projektu. Dočasnost zejména z podstaty určeného časového rámce projektu a unikátnost v závislosti na specifických potřebách a cílech, jejichž naplnění je účelem zadaného projektu a na existenci jedinečného projektového okolí. Mezi hlavní aspekty projektového řízení patří časová analýza, analýza zdrojů a analýza nákladů.
Pro plánování, řízení a kontrolu složitých návazných projektů (procesů), které se dají rozložit na dílčí a organizačně spolu související činnosti, lze úspěšně využít metody síťové analýzy, např. CPM, MPM, PERT, Critical Chain.
Protože zásady a předpoklady pro implementaci tollingu definují určitou posloupnost kroků, z nichž některé musí být provedeny ještě před zahájením a samotnou implementací tollingu, domnívám se, že metody síťové analýzy lze využít ke zpracování časové, zdrojové a nákladové analýzy a k optimalizaci tollingového projektu.

Záměr projektu:
Vzhledem k tomu, že teoretické základy tollingu nejsou v literatuře podrobně rozebrány a tato metoda dosud nepatří k běžně používaným nástrojům financování je záměrem projektu v první fázi získat dostatečné a relevantní informace nejen o samotné metodě tollingu, ale především o možnostech jejího reálného využití, i o event. problémech při její aplikaci v rámci ekonomického řízení průmyslového podniku. V druhé fázi projektu využít metody síťové analýzy k provedení časové analýzy, analýzy zdrojů a nákladů tollingového projektu s cílem zefektivnit řízení tollingového projektu.
Členové řešitelského týmuBc. Adam Balcar
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Bc. Jana Bumbová, DiS.
Bc. Michal Čurilla
Ing. Alena Dudková
Ing. Lucie Hnatová
Bc. Petra Hurníková
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Bc. Jakub Velký
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
- vymezení potenciálu využití metody tollingu jako vhodného nástroje pro financování pracovního kapitálu
- definovat rozdíly, výhody a nevýhody v pojetí financování pracovního kapitálu běžně používanými finančními nástroji a tollingem
- navrhnout využití metod síťové analýzy ke zpracování časové, zdrojové a nákladové analýzy tollingového projektu


Výsledky výzkumu budou prezentovány:
- v závěrečné zprávě z projektu
- v odborných časopisech (ze seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, případně dalších časopisech hodnocených v rámci Metodiky RVVI pro hodnocení výsledků výzkumných organizací)
- ve sbornících mezinárodních konferencí (se zaměřením na databázi Conference Proceedings Citation Index – Science)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5360,-4690,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-3500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-1190,-
2. Stipendia16000,-16000,-
3. Materiálové náklady44000,-45170,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby45000,-65758,-
6. Cestovní náhrady141640,-120382,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady280000,-
Uznané náklady280000,-
Celkem běžné finanční prostředky280000,-280000,-