Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/8
Název projektuVytvoření kompetenčního modelu pro studenty HGF VŠB – TU Ostrava z pohledu těžebních společností.
ŘešitelKrčmarská Lucie Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuSoučasná situace na trhu práce není příznivá ani pro osoby s vysokoškolským vzděláním. Nezaměstnanost se dotýká také čerstvých absolventů vysokých škol. Proto je nutné věnovat pozornost přípravě studentů nejen z odborného hlediska, ale naučit je orientovat se v prostředí trhu práce a umět zdůraznit své znalosti a dovednosti v oblasti intrapersonálních i interpersonálních kompetencí.

Projekt je zaměřen na problematiku připravenosti absolventů HGF VŠB – TU Ostrava na úspěšný vstup do pracovního procesu po úspěšném absolvování jak bakalářského tak magisterského stupně vzdělání. Stěžejním problémem bude posoudit úroveň vybraných kompetencí a srovnat s požadavky těžebních firem působících na současném trhu práce. Výsledkem průzkumu bude vytvoření kompetenčního modelu pro absolventy HGF VŠB – TU Ostrava z pohledu těžebních společností.

Využití tohoto kompetenčního modelu je výhodné nejen pro samotné firmy, které na jeho základě mohou vytvářet vzdělávací programy pro své zaměstnance, ale také pro studenty, neboť do výuky budou zařazeny aktivity, které umožní studentům rozvíjet vybrané kompetence (soft skills, hard skills) a připravit je tak nejen na samotné výběrové řízení, ale i na následné situace v praxi ať v pozici řadového či vedoucího zaměstnance na různých úrovních řízení.
Členové řešitelského týmuIng. Igor Černý, Ph.D.
Bc. Tereza Chmelíčková
Bc. David Jarkuliš
Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Bc. Lenka Kučerová
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je posouzení úrovně vybraných kompetencí u studentů HGF VŠB – TU Ostrava na základě výsledků dotazníkového šetření a vytvoření kompetenčního modelu pro absolventy HGF VŠB – TU Ostrava.
Výstupem řešení budou publikace na konferencích a v odborném periodiku, které budou obsahovat popis dané problematiky, výsledky dotazníkového šetření, návrh kompetenčního modelu s vazbou na výuku. Důraz bude kladen na publikování v odborných časopisech zařazených do světově uznávaných databází. Předpokládaný počet získaných bodů dle Zásad studentské grantové soutěže Doplněk HGF je 25 – 30.
Postup řešení:
1. etapa – Příprava výzkumu, výběr zkoumaných objektů – leden, únor
2. etapa – Realizace výzkumu - březen
3. etapa – Vyhodnocení – duben, květen
4. etapa – Publikační činnost – červen až listopad
5. etapa – Závěrečná zpráva - prosinec

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady70000,-85000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-50000,-
5. Služby45000,-54000,-
6. Cestovní náhrady15000,-4000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-