Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/1
Název projektuExperimentální analýza kruhového ztužidla
ŘešitelFojtík Roman doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuDr.Ing. Tomáš Novotný<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumné činnosti je ověření a stanovení parametrů pro praktické využití „kruhového ztužidla“, které bylo vytvořeno v první fázi dosavadního výzkumu (SP/2010177; SP2011/145). Kruhové ztužidlo je chráněno jako duševní vlastnictví ve stupni „užitný vzor“ pod číslem 22608.

Hlavním cílem je stanovení poměru vstupujících smykových sil a následné deformace vzorku v závislosti na vnesených předpínacích silách, což přispěje k možnosti praktického využití tohoto nového ztužujícího systému.

Porovnání výsledků experimentu s numerickými modely, ukáže cestu navrhování konstrukcí s kruhovým ztužujícím systémem, za pomoci softwaru pro numerický návrh a vyhodnocení stavebních konstrukcí, které umožní využití ztužidla v praxi.

Přínos nového kruhového ztužidla je především v předpokládaných dynamicky výhodných vlastnostech ztužidla a také možnosti změny jeho tuhosti v průběhu životnosti konstrukce. Unikátní konstrukce je schopna přenášet a redistribuovat vnější síly působící ze všech stran. Všechny tyto uvedené vlastnosti nového ztužujícího systému je nutné řádně otestovat, tak aby vzniklé podklady umožnily užití systému v praxi.

Pro samotné zkoušení vzorků bude využito kyvného a kotevního rámu, které byly vyvinuty v projektu SP2011/145 a registrovány jako „užitné vzorky“ (ev.č.:053/08-09-2011_F, ev.č.:052/08-09-2011_F). Také bude využito softwaru TRACY, který byl vytvořen v rámci projektu SP/2010177 (ev.č.:027/05-11-2010_SW).

Z důvodu orientace projektu na laboratorní zkoušky, je nutné zapojení zkušebního technika (student PhD) z útvaru „Laboratoř stavebních hmot.

! Na řešení uvedeného projektu byl řešitelem získán grant NTB v hodnotě 65 000 Kč-, který z větší části pokryje potřeby tenzometrických snímačů, nutných pro realizaci experimentů. Protože se jedná o příspěvek na výzkumnou činnost, je vyplacení dotace podmíněno získáním tohoto grantu v minimální hodnotě 100 000 Kč!.

Pro získání dat a zkušenosti, bude v případě možnosti, provedeno měření na reálných konstrukcích in-situ (ocelové konstrukce, mosty).

Členové řešitelského týmudoc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
Dr.Ing. Tomáš Novotný
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)•publikování výsledků výzkumu v recenzovaném časopise
•publikace na mezinárodní konferenci (pouze pokud zbydou peníze)
•dizertační práce (experimenty pokrývají požadavky disertační práce)
•funkční vzorek (pouze v případě, že budou splněny všechny požadavky pro registraci)


Pro dosažení vytyčených cílů bude nutné zpracovat virtuální modely (MKP) nových zkušebních vzorků, které budou testovány v novém lisu (100 t). Po zvolení nejvhodnější varianty vzorků a pomocných konstrukcí, budou zpracovány podrobné dílenské výkresy, na jejichž základě budou odbornou firmou vyrobeny požadované konstrukce. Nejdůležitější částí projektu bude provedení laboratorních smykových zkoušek, které budou realizovány v laboratořích Fakulty stavební. Naměřená data budou zpracována a následně porovnaná s modelem MKP. Výsledky výzkumu budou prezentovány v recenzovaném odborném časopise. Plánovanými experimenty budou získána data pro dopracování disertační práce řešitele.
Přibližný časový harmonogram:

únor – březen - zvolení vhodného ztužujícího systému pro další zkoumání
březen – duben - návrh zmenšeného, zjednodušeného modelu ztužující konstrukce
duben – květen - zpracování výkresové dokumentace a předání do výroby
květen – září - provedení laboratorních zátěžových zkoušek
červenec – září - vyhodnocení výsledků – porovnání s MKP modelem
září – prosinec - publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady35000,-37461,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2400,-1550,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady8000,-6389,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-