Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/14
Název projektuTepelně-izolační materiály na bázi alkalicky aktivovaných systémů
ŘešitelBoháčová Jana Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.<br /> Ing. Martin Vavro, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuVýzkum navazuje na projekt SP2011/168, ve kterém se podařilo připravit směsi na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky s použitím kameniva s nízkou objemovou hmotností. Připravené receptury se hodnotou součinitele tepelné vodivosti zařadily mezi materiály s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. V porovnání s komerčními stavebninami byly u těchto systémů dosaženy nadprůměrné pevnosti v tlaku.
Předmětem předkládaného výzkumu oproti SP2011/168 je, v návaznosti na jeho výsledcích, příprava a ověření vlastností alkalicky aktivovaných tepelně-izolačních stavebních materiálů za použití dosud neodzkoušených surovin a jejich případné kombinaci s již ověřenými recepturami. V rámci výzkumu budou pojiva rozšířena o alkalicky aktivované popílky a metakaolíny, v případě plniv bude využito organického odpadu a vysoce pórovitých materiálů.
U vytvořených receptur budou odzkoušeny základní fyzikálně-mechanické, trvanlivostní a tepelně-izolační vlastnosti.
V rámci projektu bude nejméně z jedné z vytvořených receptur vyroben prakticky použitelný kusový stavební prvek.
Časový harmonogram řešení:
01.03. - 31.08. Laboratorní práce - vyvíjení receptur, příprava zkušebních těles
31.08. - 30.09. Ověřování vlastností připravených receptur, příprava kusového výrobku
01.10. - 30.12. Podání přihlášky užitného vzoru, publikace výsledků
31.12. Ukončení projektu
Členové řešitelského týmuIng. Jana Boháčová, Ph.D.
Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Stanislav Staněk
Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je tepelně-izolační stavební materiál na bázi alkalicky aktivovaného systému. Podstatou výstupu je receptura směsi včetně technologického postupu její výroby s ověřenými fyzikálně-mechanickými, trvanlivostními a tepelně-izolačními vlastnostmi za použití dosud neodzkoušených surovin a jejich případné kombinaci s již ověřenými recepturami. V rámci výzkumu budou jako pojiva použity alkalicky aktivované strusky, popílky a metakaolíny, v případě plniv bude využito organického odpadu a vysoce pórovitých materiálů.
V rámci projektu bude minimálně z jedné vytvořené receptury připraven kusový stavební prvek.
Smyslem projektu je vytvořit plnohodnotný, únosný a zároveň tepelně-izolační stavební materiál na bázi alkalicky aktivovaného systému alternující klasické stavebniny.
Získané výsledky budou využity v disertační práci spoluřešitele projektu a publikovány v recenzovaném časopise, na základě připravených receptur bude přihlášen minimálně jeden užitný vzor.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady2000,-5710,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek13300,-9590,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-