Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/189
Název projektuVýzkum a vývoj prototypu chladícího zařízení pro pro aplikaci mírné hypotermie v terénu
ŘešitelTomeček František Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuTerapeutická hypotermie je nová progresivní metoda, spočívající ve snižování vnitřní tělesné teploty pacientů, u nichž došlo k zástavě srdce a s tím spojenému nedostatečnému prokrvování některých orgánů. V posledních letech je hypotermie stále více aplikována v klinických podmínkách, kde vykazuje nadějné výsledky zejména v oblasti ochrany mozku zasaženého hypoxií. V projektu bude realizován prototyp termoelektrické chladící helmy, která by umožnila navození lokální mírné hypotermie již ve vozech rychlé záchranné služby, neboť efekt hypotermie přináší požadované účinky pouze v případě, je-li aplikována do jedné hodiny od vzniku traumatu (tzv. zlatá hodina). Prototyp chladícího zařízení bude určen pro chlazení lidské hlavy, protože právě v této oblasti je největší absence zdravotnické techniky pro dosahování hypotermie. K chlazení bude použita nově navržená externí metoda termoelektrického chlazení v kombinaci s ventilátory. Po sestavení prototypu budou jeho účinky laboratorně zkoumány na člověku. Výsledky měření vzešlé z tohoto základního výzkumu následně budou konzultovány s lékaři Ostravské fakultní nemocnice.

Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Dostál
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Prototyp
Návrh zařízení, které umožňuje v odpovídající kvalitě odvést z lidského těla teplo a zároveň dokáže navodit stav mírné hypotermie, za účelem zlepšení celkového neurologického výsledku například u novorozenců, kteří nereagovali na standardní techniky resuscitace.Cílem projektu v rámci specifického výzkumu je sestrojení prototypu tohoto chladícího zařízení pro navození hypotermie, tak aby se na tomto zařízení dali dále měřit a optimalizovat funkční hodnoty za různých aplikačních podmínek.

1) Sestrojení funkčního vzorku chladícího zařízení
2) Publikace v recenzovaném vědeckém periodiku

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady25000,-25000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek27000,-27000,-
5. Služby22000,-22000,-
6. Cestovní náhrady9000,-9000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady118000,-
Uznané náklady118000,-
Celkem běžné finanční prostředky118000,-118000,-