Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/188
Název projektuZajištění spolehlivé dodávky elektřiny v sítích s alternativními zdroji
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký<br /> doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV posledních letech dochází k dynamickému rozvoji výstavby obnovitelných zdrojů elektrické energie. Z hlediska regulace výkonu však může docházet až k nestabilitě elektrizační soustavy a rovněž ke zvýšení zpětných vlivů. Proto je nutný další výzkum obnovitelných zdrojů z hlediska řízení a napojení na síť. Především se jedná o oblasti výroby a akumulace tepelné a elektrické energie z větrných a solárních systémů.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby.
Nezbytnou součástí optimálně fungujícího systému využívajícího obnovitelné zdroje je řízení jejich provozu a akumulace energie. Bude provedeno vyhodnocení akumulátorových systémů jak pro energetiku, tak pro elektromobily, které by se měly rovněž zapojit do SmartGrids. Součástí projektu je výzkum akumulace tepla.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Bednář
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Roman Chválek
Ing. Kristýna Friedrischková
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Bc. Martin Hlavička
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Ing. Vít Houdek
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Ing. Jiří Janša
Ing. Radim Jílek
Ing. Jiří Kazárik
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Pavel Nevlud
Bc. Tomáš Nieslanik
Ing. Marek Olšák
Ing. Tereza Kocichová
Ing. Ondřej Procházka
Ing. Petr Rozehnal
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Martin Smoček
Ing. Jan Šrámek
Ing. František Střída
Ing. Jan Unger
Ing. Jan Vaculík
Ing. Martin Vysloužil
Ing. Petr Zach
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum možností zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaických elektráren z hlediska řízení a napojení na síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia210000,-210000,-
3. Materiálové náklady100000,-94563,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek130000,-134741,-
5. Služby65000,-64220,-
6. Cestovní náhrady125400,-126876,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory76000,-76000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady760000,-
Uznané náklady760000,-
Celkem běžné finanční prostředky760000,-760000,-