Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/186
Název projektuAplikace koncepce navrhování nosných ocelových konstrukcí zatížených účinky zemětřesení s využitím disipace energie v konstrukci
ŘešitelProtivínský Jiří Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je zpracování aplikačních pravidel disipativního návrhu pro vymezený typ ocelové konstrukce elektrárenského kotle na odpadní teplo.
Disipativní návrh konstrukce zatížené zemětřesením je sice principielně v odborné literatuře i v platných normách zpracován, nicméně nese s sebou značnou míru nejistot, takže není dosud prakticky využíván. Přitom užití této koncepce umožňuje významně redukovat účinky zemětřesení a tedy vede k výrazně hospodárnějšímu návrhu konstrukce.
Zpracování aplikačních pravidel bude zahrnovat:
1) stanovení použitelné koncepce rozvržení ocelové konstrukce vyplývající z technologických omezení
2) stanovení maximálního použitelného součinitele duktility konstrukce
3) zpracování výpočetního modelu zjednodušené konstrukce v programu SCIA pro variantu disipativního a nedisipativního návrhu. Program SCIA řeší seismickou situaci jako lineární výpočet harmonického buzení podloží. Variantní zpracování upřesní výsledné vylehčení konstrukce při použití disipativní koncepce.
4) zpracování výpočetního modelu reprezentativního výseku rámu v programu ANSYS. V programu ANSYS bude sledovaný výsek konstrukce vyšetřován dynamickým výpočtem s využitím nelinearity materiálu. Výstupy dynamické analýzy výseku budou sloužit jako podklad pro další experimentální ověření konstrukce.
- v další práci plánované na rok 2013 je plánováno experimentálně ověřit vhodnost zvolených konstrukčních řešení, zvoleného součinitele duktility a funkčnost naprojektovaných disipativních zón.
Zaměření tohoto výzkumu odpovídá tématu práce zúčastněného studenta: Jiří Protivínský - Aplikace koncepce navrhování nosných konstrukcí elektrárenských kotlů na odpadní teplo odolávající účinkům zemětřesení s využitím disipativního chování konstrukce.
Úkolem doc. Krejsy bude koordinace prací a odborné vedení při řešení problémů.

Harmonogram řešení:
01-03/2012 Zpracování výchozí teoretické a poznatkové základny
04-06/2012 Zpracování výpočetního modelu konstrukce v programu SCIA variantně s/bez využití disipace energie v konstrukci
07-10/2012 Zpracování reprezentativního výseku konstrukce v programu ANSYS
11--12/2012 Vypracování závěrečné zprávy
01-12/2012 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod.)
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Ing. Jiří Protivínský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Metodika pro aplikaci disipativní koncepce návrhu ocelové konstrukce elektrárenského kotle vertikálního typu

Cíl projektu bude naplněn následujícími výstupy:

1) příspěvek na konferenci: Konference modelování v mechanice
2) příspěvek do sborníku: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
18700,-22780,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)17000,-17000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-5780,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-220,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek1000,-4500,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady11800,-4000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3500,-3500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady35000,-
Uznané náklady35000,-
Celkem běžné finanční prostředky35000,-35000,-