Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/178
Název projektuÚloha příčných geoelektrických profilů při monitoringu svahových deformací v komplikovaných terénních podmínkách.
ŘešitelCervantes Bladimir Ing.
Školitel projektuIng. Aleš Poláček, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem projektu je posouzení možností vybraných geofyzikálních metod, konkrétně metody ERT - elektrické rezistivitní tomografie, v případě nutnosti pak doplněné o metodu VES a geofyzikálního radaru při monitoringu svahových deformací. Dalším důležitým bodem je vypracovávat nejen vhodnou metodiku terénních měření pro využití příčných geoelektrických profilů na oblastech se sesuvnou problematikou, ale využitím SW zpracovat výsledky i ne formě 3D.

Projekt vychází z výsledků studentského projektu SP2011/113, kde bylo prokazatelné, že při správném nasazení a vyhodnocení geoelektrických prácí mohou dostatečné značně ověřit a upřesnit kvalitativní a kvantitativní fyzikální změny porušeného horninového prostředí. Jedná se zejména o provedení opakovaného měření na aktivním sesuvu Lidečko, kdy získané výsledky poskytly nové upřesňující informace o změně jeho vnitřní stavby, o postupně vznikající výrazné smykové plochy v malé hloubce viz obr. 1. Ukázalo se tak, že výsledky ERT mohou sloužit pro zobrazení strukturních a tektonických rozhraní tj. identifikací kvazihomogenních bloku podle stability sesuvu. Na základě provedeného monitoringu těchto oblastí lze následně navrhnout prevenci a sanační postupy, které jsou ve mnoha případech velmi nákladná a někdy i ekonomická nerentabilní záležitost.

Dále - na základě dílčích závěrů získaných měřením na příčných profilech na sesuvných lokalitách se značně limitujícími podmínkami pro standardní měření stoupá významnost měření získaných touto metodikou měření. Jedná se o měření na svazích v blízkosti železnic, v blízkosti významných silničních komunikací I. a II. třídy.
Členové řešitelského týmuIng. Bladimir Cervantes
Ing. Tommhy Lervi Cuadros León
Ing. Martin Dostalík
Ing. Aleš Poláček, CSc.
Bc. Jan Smejkal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt tak bude zaměřen na dvě oblasti. První je další sledování změn vnitřní stavby sesuvu Lidečko, druhou oblastí pak aplikace příčných geofyzikálních profilů na sesuvu Řečice (VD Šance, a na vybraných silničních komunikacích, např. D1 km 296,2 oboustranný zářez, R 48 u Příbora, svah odřezu, případně silnice II. třídy č. 438 u Teplic nad Bečvou.

Cílem projektu je ukázat důležitost a nezbytnost příčných geoelektrických profilů při výzkumu svahových deformací v oblastech kde podélné profily nejsou možné provést nebo nejsou dostatečně informativní o fyzikálních vlastnostech prostředí.

Výsledky projektu formou vhodné zformulované metodiky terénních prací budou publikovány v různých časopisech, tj. GeoScience Engineerin, Acta Geophysica s IF 0.882 a jiné, konferencích v ČR a prezentovány na workshopu Geonika v.v.i. Ostrava, apod.


Postup řešení, časový harmonogram:

Leden – únor:
Shromáždění údajů získaných při řešení této problematiky.
Reinterpretace výsledku získaných při řešení projektu SP2011/113 z pohledu provedených návrhu sanačních prací na základě komplexního geologického průzkumu.

Březen – Listopad:
Rekognoskace nově zvolených lokalit k výzkumu v rámci tohoto projektu. Terénní měření geoelektrickými metodami, testování různých metodik měření GPR.
Monitoring vybraných sesuvů v nedlouhých časových intervalech pro detailněji sledovaní změn fyzikálních vlastnosti prostředí s prověřením využití GPS TopCon pro získání přesnějšího výškového profilu terénu na zvolených sesuvech jako jednu z podmínek prostorové interpretace provedených měření.

Listopad:
Interpretace získaných výsledků. Posouzení výsledků získaných opakovaným měřením – monitoringem - z hlediska případných fyzikálních změn v tělese sesuvů v důsledku jejich pohybu.
Práce na závěrečných výstupech projektu formou článků ve vybraných recenzovaných a impaktových časopisech. Příprava na prezentaci výsledků projektu v různých konferencích a workshopech tuzemských a zahraničních.

Prosinec:
Vypracování závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia7000,-7000,-
3. Materiálové náklady35000,-74300,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-20700,-
5. Služby67000,-50400,-
6. Cestovní náhrady21000,-25400,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-2200,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-