Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/176
Název projektuProgramová obnova technické infrastruktury
ŘešitelProske Zbyněk Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br /> doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj vzdělání mladých talentovaných doktorandů oboru městského inženýrství v oblasti veřejné a technické infrastruktury.

Předmětem výzkumu je zkoumání stavu a následně zpracování ideálního postupu rozhodování o obnově (vlastně stavu FM) inženýrských sítí s cílem zajištění jejich udržitelného rozvoje. Nalézt vhodnou strategii pro řešení oprav různého druhu vedení technického vybavení a pro inženýrské sítě. Programový postup je dnes nezbytností při rozhodování jako celku technické infrastruktury v urbanizovaném území. Může sloužit pro jednotlivé majitele i správce inženýrských sítí, pro obce či města včetně podnikatelské sféry a výrazně tak posílit socioekonomický potenciál měst a obcí. Facility management a jeho kvalita v rámci technické infrastruktury garantuje a slouží rozvoji sítí technického vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky.Výsledky mohou poskytnout návod též pro řešení nejčastějších specifických problémů v oblasti technické infrastruktury území.

Hodnotícím faktorem tohoto výzkumu je podstata, že technická infrastruktura představuje pro obce a města nástroj pro jejich kvalitní fungování a současně s tím zajišťuje nemalé investiční náklady, tudíž zpracování vhodné strategie systémového postupu řešení inženýrských sítí je více než nutné. Pomůže nalézt varianty optimálního řešení z hlediska technického, ekonomického, ekologického a jiných hledisek hospodárného užívání a možnosti nejnutnější zásahů, které budou mít minimální dopad na provoz a užívání.

Stávající přístupy jsou z hlediska potřeb dlouhodobého rozvoje, i komunálních potřeb překonané a je zapotřebí navrhnout takové nástroje a metody, které pomohou zabezpečit vhodnou strategii v rozhodování o možných opravách.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Kučera
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro řešený projekt byly stanoveny tyto elementární cíle:

1. Stanovení postupu a výběru nejvhodnějších kritérií pro posuzování
2. Unifikované podklady a postupy
3. Aplikace a posouzení na vybraných příkladech území

Dílčími cíli projektu jsou položky rozšiřující elementární cíle s popisem a otázkami v tomto složení:

a. Analýza stávajícího stavu řešené problematiky - v jakém stavu se nachází technické vybavení a vedení inženýrských sítí, s faktickým stavem věci? Vyhovují stávající inženýrské sítě? Do jaké míry bylo řešení problematiky spojeno s improvizací a lidovou tvořivostí? Jak bylo přistupováno k problému v širším pojetí historických měřítek? Jaké jsou současné trendy a prognózy?
b. selekce legislativních a normativních podkladů - pravidla řešení vedení technického vybavení a technické infrastruktury v území, legislativní opora při opravách a realizaci, normativní zásady
c. vymezení zájmových oblastí - definování pojmu, legislativní vymezení, geografické event. faktografické vymezení
d. postupy při nápravě odvodnění (cíl č. 1) - jak postupovat při nápravě stávajících inženýrských sítí území, zajištění funkce stávajících vedení technické infrastruktury e, čištění a průzkumy sítí technického vedení;
e. unifikace systémové řešení při nápravě (cíl č. 2) - návrh sjednocení postupu při revitalizaci stávajícího řešení, modelové řešení uliční sítě;doporučení, jak se starat o vedení technické infrastruktury, aby se prodloužila její životnost, průběžná kontrola a údržba;
f. vzorový provozní řád (cíl č. 3) - grafický podklad sloužící k zjednodušení a zpřehlednění orientace v dané problematice; aplikovatelnost dílčích variantních technických prvků na vzorovém provozním řádů s vyhodnocením cenových bilancí a opory v legislativních, případně normativních podkladech
g. aplikace facility managementu na modelovém území (cíl č. 4) - uplatnění teoretických východisek a systémového postupu při realizaci

Výsledky budou publikovány v recenzovaných časopisech např. Urbanismus a územní rozvoj, časopis stavitelství a ve Sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TUO. Dále budou výstupy prezentovány na odborných konferencích jako jsou např. Vodovody-kanalizace 2012 pořádanou SOVAK ČR, 17. konference o bezvýkopových technologiích NODIG, Juniorstav 2013 Virtual H2O aj

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
42860,-42860,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)33000,-33000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9860,-9860,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady4360,-9444,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady10780,-9696,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-