Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/178Cervantes Bladimir Ing.Úloha příčných geoelektrických profilů při monitoringu svahových deformací v komplikovaných terénních podmínkách.20122012200000,-
SP2012/8Krčmarská Lucie Ing., Ph.D.Vytvoření kompetenčního modelu pro studenty HGF VŠB – TU Ostrava z pohledu těžebních společností. 20122012250000,-
SP2012/20Pospíšil Jiří Ing., Ph.D.Zařízení pro měření vertikálních pohybů - analýza využitelnosti 20122012230000,-
SP2012/22Kučerová Lucie Ing.Využití matematického modelování ekonomických procesů při hledání optimálního způsobu financování technologií při exploataci a úpravě stavebních nerostných surovin20122012300000,-
SP2012/24Wlosok Jiří Ing.Řešení geologických otázek přechodu z paralického do kontinentálního typu sedimentace v hornoslezské pánvi a jeho korelace s jinými evropskými svrchnokarbonskými pánvemi20122012489000,-
SP2012/39Vebr Lukáš Ing.Modelování a vizualizace prostorového rozložení technologických parametrů ložiska uhlí podle geologického vývoje a podle variantních podmínek využitelnosti pro budoucí exploataci na příkladu jihomoravského lignitového revíru20122012380000,-
SP2012/49Laštůvková Markéta Ing., Ph.D.Analýza komunikačního mixu HGF VŠB-TUO a jeho efektivnost20122012120000,-
SP2012/60Kostrhun Jiří Ing.Rozdružování zlatonosných rud s využitím odstředivých sil20122012290000,-
SP2012/64Ožana Kamil Ing.Možnosti využití polymetalických rud s obsahem stříbra v rudních revírech Krušných hor20122012290000,-
SP2012/65Čabanová Kristina Mgr., Ph.D.Stanovení organických sloučenin sorbovaných na pevných částicích uvolňovaných při nespalovacích procesech z dopravy.20122012110000,-
SP2012/71Wrzecionko Jakub Ing.Vývoj modelu pro finanční hodnocení procesů využívajících odpadní, druhotné suroviny nebo vedlejší produkty20122012250000,-
SP2012/77Drozdová Jarmila Ing., Ph.D.Látková bilance vybraných těžkých kovů při spalovacích procesech 20122012184800,-
SP2012/79Zechner Vojtěch Ing.Využití Bioloužení na odpady po důlní činnosti20122012229000,-
SP2012/88Zajonc Ondřej Ing., Ph.D.Optimalizace vlastností densifikovaných kompostů ve formě pelet z hlediska jejich využití20122012168300,-
SP2012/90Ružovič Tomáš Ing.Využití technického konopí pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod20122012100000,-
SP2012/93Vojtková Hana doc. Mgr., Ph.D.Genotypizace a fenotypizace nových perspektivních kmenů biodegradačních bakterií20122012430000,-
SP2012/95Kašáková Kateřina Ing., Ph.D. Určení nejvhodnějších reakčních podmínek pro vysoko-sušinovou anaerobní fermentaci zemědělských a dalších bioodpadů ve speciálním fermentoru ze silážního vaku20122012190000,-
SP2012/96Jablonka Radim Ing.Kombinované bioloužení nebezpečných odpadů obsahujících vysoký podíl těžkých kovů20122012350116,-
SP2012/142Mudroň Ivan Ing. Mgr.Vliv extrémních přírodních jevů a rizik na ekonomickou činnost člověka v krajině.20122012200000,-
SP2012/148Molčák Vlastimil Ing.Geodetický a geofyzikální monitoring sledování změn fyzikální charakteristiky horninového prostředí v oblastech poklesových kotlin.20122012300000,-
SP2012/168Kukuliač Pavel Ing., Ph.D.Modelování vývoje prostorové distribuce ekonomických aktivit20122012260000,-
SP2012/169Drozdová Michala Ing.Tvorba časoprostorového modelu a dopravní mikrosimulace jej využívající20122012280000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/196Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201220121500000,-
SP2012/10Michalek Karel prof. Ing., CSc.Výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí, alternativní způsoby přípravy vysokopecní vsázky20122012170000,-
SP2012/12Janovská Kamila prof. Ing., Ph.D.Optimalizace tollingového projektu s využitím metod síťové analýzy20122012280000,-
SP2012/17Kostura Bruno doc. RNDr., Ph.D.Charakterizace transportních procesů probíhajících při sanaci průmyslových odpadů.20122012229118,-
SP2012/23Lichý Petr doc. Ing., Ph.D.Studium přípravy a vlastností materiálu na bázi litých kovových pěn20122012150000,-
SP2012/25Dobrovská Jana prof. Ing., CSc.Experimentální studium anorganických heterogenních soustav20122012265000,-
SP2012/28Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Snížení energetické náročnosti procesů v metalurgii20122012250000,-
SP2012/32Švec Pavel Ing., Ph.D.Využití moderních prostředků automatizace pro řízení neprůmyslových systémů 20122012250000,-
SP2012/33Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Fyzikální a počítačová simulace materiálových vlastností vybraných typů materiálů20122012265000,-
SP2012/35Vodárek Vlastimil prof. Ing., CSc.Rozvoj metodiky přípravy preparátů pro elektronovou mikroskopii20122012265000,-
SP2012/37Vykydal David Ing., Ph.D.Rozvoj přístupů ke zvyšování kvality a měření loajality zákazníků20122012250000,-
SP2012/38Seidlerová Jana prof. Ing., CSc.Sorpční vlastnosti fylosilikátů a jejich modifikací20122012216000,-
SP2012/40Tomášek Vladimír doc. Ing., CSc.Produkty třecího procesu v brzdových soustavách automobilů a jejich vliv na životní prostředí.20122012150000,-
SP2012/42Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích201220121500000,-
SP2012/43Hundáková Marianna Ing., Ph.D.Modifikované jílové minerály jako funkční složky polymerních a keramických nanokompozitů20122012165000,-
SP2012/45Peikertová Pavlína Mgr., Ph.D.Oxidické systémy – metody jejich charakterizace a environmentální aspekty20122012240000,-
SP2012/47Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Počítačový molekulární design nanomateriálů20122012100000,-
SP2012/48Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Studium vlivů magnetických a elektrických polí na materiálové a technologické aplikace20122012250000,-
SP2012/51Fiedor Jiří Ing., Ph.D.Studium termického zpracování odpadních polymerů v laboratorních podmínkách20122012205000,-
SP2012/56Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Získávání zájmových kovů (Ni, Co, Zn) z loužence po loužení bohaté sfaleritické rudy20122012205000,-
SP2012/67Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den interních doktorandu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"20122012108380,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/189Tomeček František Ing.Výzkum a vývoj prototypu chladícího zařízení pro pro aplikaci mírné hypotermie v terénu20122012118000,-
SP2012/198Míková Jana Ing., Ph.D.Vývoj zařízení pro měření parametrů motocyklu na dynamometrické válcové zkušebně.20122012131000,-
SP2012/16Tůma Jiří prof. Ing., CSc.Moderní metody počítačového řízení a diagnostiky strojů a procesů201220121204000,-
SP2012/21Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Pulzátorové zkoušky ozubených kol a jejich vyhodnocení2012201263000,-
SP2012/30Krys Václav Ing., Ph.D.Subsystémy servisních robotů20122012867000,-
SP2012/55Kozdera Michal Ing.Modelování dynamiky tekutinových prvků a systémů20122012261000,-
SP2012/68Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Efektivní obrábění moderních materiálů a hodnocení integrity povrchu20122012707000,-
SP2012/70Hapla Tomáš Ing.Vývoj modulárního systému měřícího stendu na ověřování hladiny magnetické paměti materiálů.20122012110000,-
SP2012/76Günther Petr Ing.Zjišťování parametrů vibračních zařízení pomoci počítačové simulace 2012201281776,-
SP2012/82Podjuklová Jitka doc. Ing., CSc.Vývoj kompozitních soustav na bázi nanometrických disperzí20122012168000,-
SP2012/106Schwarz Drahomír doc. Ing., CSc.Studium mikrostruktury progresivních modifikovaných žárupevných ocelí po svařování a po dlouhodobé teplotní expozici ocelí20122012170000,-
SP2012/113Teichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.Vývoj nových metod pro podporu plánování a řízení dopravních procesů20122012108000,-
SP2012/115Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Vývoj zařízení pro usnadnění demontáže mechanizované výztuže20122012120000,-
SP2012/118Učeň Oldřich Ing., Ph.D.Vývoj měřícího standu na testování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů nestabilních zlomenin20122012232000,-
SP2012/129Kaláb Květoslav doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti rozvoje pravděpodobnostního navrhování strojních dílů a skupin II2012201255000,-
SP2012/139Gelnar Daniel Ing., Ph.D.Výzkum dynamického chování partikulárních hmot v procesech dopravy biomasy2012201297000,-
SP2012/141Hrbek Michal Ing.Výzkum závislosti četnosti chybování operátorů dopravních systémů (pilotů) na úrovni pracovního zatížení (únavy)20122012102000,-
SP2012/155Vraník Pavel Ing.Řízení rozběhu jeřábové kočky s ohledem na tvar zavěšeného břemene2012201253000,-
SP2012/158Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti spalování procesních plynů 201220121126000,-
SP2012/162Čada Radek prof. Ing., CSc.Optimalizace procesů plošného a objemového tváření s využitím fyzikálního modelování a metody konečných prvků20122012166000,-
SP2012/170Němček Miloš prof. Dr. Ing.Optimalizace parametrů zubových pneumotorů pro zvýšení jejich účinnosti2012201255000,-
SP2012/173Kubesa Petr Ing.Zpřesňování metodiky testování20122012250000,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/184Němec Radek Ing., Ph.D.Analýza charakteristik modelování databázových schémat datového skladu s důrazem na agilní přístup k vývoji Business Intelligence systému20122012320000,-
SP2012/2Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Modelování finančního rizika dle Lévyho modelů a pojetí volatility20122012702000,-
SP2012/7Hučka Miroslav prof. Ing., CSc.Správa společností v zemích střední a východní Evropy20122012310000,-
SP2012/18Vrabková Iveta doc. Ing., Ph.D.Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě20122012280000,-
SP2012/19Novotná Martina Ing., Ph.D.Odhad modelů ratingu a analýza vlivu kvalitativních faktorů na ratingové hodnocení20122012340000,-
SP2012/62Závacká Jana Mgr.Modelování vlivu cyklického vývoje na malou otevřenou ekonomiku (přístup VAR)20122012580000,-
SP2012/69Ludvík Ladislav doc. Ing., CSc.Analýza velikostní struktury a demografie podniků v ČR v období 2006-201020122012250000,-
SP2012/102Dvoroková Kateřina Ing., Ph.D.Ekonometrická analýza maastrichtských konvergenčních kritérií jako klíčového determinantu reálné konvergence vybraných zemí EU20122012240000,-
SP2012/105Janíčková Lenka Ing., Ph.D.Vliv investičních pobídek v rámci daňové politiky ČR na podnikatelské subjekty Moravskoslezského kraje v kontextu ekonomické krize. 20122012420000,-
SP2012/125Krestová Terezie Ing.Tvorba modelu strategického plánu zaměřeného na optimalizaci výrobního procesu v podniku20122012280000,-
SP2012/147Krzikallová Kateřina Ing., Ph.D.Aplikace dopadů změn sazby daně z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce20122012190000,-
SP2012/153Melecký Lukáš Ing., Ph.D.Disparity, soudržnost a konkurenceschopnost v zemích a regionech Visegrádské čtyřky v kontextu vybraných vyspělých zemí EU20122012290000,-
SP2012/154Petříková Jiřina Ing.Analýza rozsahu implementace ISMS a jejího vlivu na informační bezpečnost v rámci českého a zahraničního univerzitního prostředí20122012220000,-
SP2012/163Slavata David Ing., Ph.D.Specifikace míry kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty nemovitosti20122012300000,-
SP2012/166Krajčová Jiřina Ing., Ph.D.Zkoumání profilů krajů pomocí vícerozměrné analýzy kategoriálních proměnných v kontextu snížení míry nezaměstnanosti v České republice20122012220000,-
SP2012/172Seďa Petr Ing., Ph.D.Empirická analýza volatility akciových trhů v kontextu finanční krize20122012310000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/180Skapa Jan Ing., Ph.D.Změny podmínek šíření rádiových signálů vlivem počasí 20122012220000,-
SP2012/182Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE zajišťujících nezávislý dlouhodobě udržitelný rozvoj komplexních systémů.20122012300000,-
SP2012/187Kozubek Tomáš prof. Ing., Ph.D.Vývoj, implementace a testování metod pro paralelní řešení výpočetně náročných úloh201220121023810,-
SP2012/188Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Zajištění spolehlivé dodávky elektřiny v sítích s alternativními zdroji20122012760000,-
SP2012/26Kožusznik Jan Ing., Ph.D.Využití umělé inteligence při získávání znalostí o softwarovém procesu20122012390000,-
SP2012/41Svoboda Pavel Ing.Negativní účinky elektrické vozby, elektrochemická koroze, provozní vlastnosti a zpětné vlivy střídavých pohonů20122012510000,-
SP2012/53Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Monitorovací a ovládací systém Energeticky soběstačného "SMART" domu20122012840000,-
SP2012/58Platoš Jan doc. Ing., Ph.D.Zpracování a analýza rozsáhlých dat s využitím GPU201220121270000,-
SP2012/75Srovnal Vilém prof. Ing., CSc.Uživatelsky adaptivní systémy II20122012500000,-
SP2012/85Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum řídicích algoritmů elektrických regulovaných pohonů20122012250000,-
SP2012/108Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Modelování a kvantifikace rizik 20122012345000,-
SP2012/111Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů II20122012250000,-
SP2012/114Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy VIII20122012800000,-
SP2012/126Vaculík Petr Ing., Ph.D.Reverzibilní měniče pro akumulaci elektrické energie20122012200000,-
SP2012/127Böhm Stanislav Ing., Ph.D.Automaticky paralelizující nástroj postavený na Petriho sítích20122012225000,-
SP2012/132Bača Radim doc. Ing., Ph.D.Detekce plagiovaných dokumentů20122012315000,-
SP2012/144Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids II.20122012250000,-
SP2012/151Dvorský Jiří doc. Mgr., Ph.D.Analýza a zpracování rozsáhlých grafů20122012345000,-
SP2012/160Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.Nové možnosti LED technologií v osvětlování20122012350000,-
SP2012/165Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Výzkum vláknově optických senzorových sítí20122012180000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/176Proske Zbyněk Ing., Ph.D.Programová obnova technické infrastruktury2012201280000,-
SP2012/185Konečný Petr doc. Ing., Ph.D.Stanovení deformačních a pevnostních charakteristik konstrukcí ze slaměných balíků.2012201290000,-
SP2012/186Protivínský Jiří Ing.Aplikace koncepce navrhování nosných ocelových konstrukcí zatížených účinky zemětřesení s využitím disipace energie v konstrukci 2012201235000,-
SP2012/14Boháčová Jana Ing., Ph.D.Tepelně-izolační materiály na bázi alkalicky aktivovaných systémů 2012201280000,-
SP2012/1Fojtík Roman doc. Ing., Ph.D.Experimentální analýza kruhového ztužidla 20122012110000,-
SP2012/31Kraus Michal Ing.Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality20122012100000,-
SP2012/36Kozielová Marie Ing., Ph.D.Laboratorní měření předem předpjatého zdiva 20122012177000,-
SP2012/59Petřík Tomáš Ing.Experimentální a modelová analýza odezvy vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí2012201280000,-
SP2012/63Černá Markéta Ing., Ph.D.Tvar a konstrukční řešení obvodového pláště rodinného domu v návaznosti na energetickou efektivitu budovy2012201270000,-
SP2012/72Nedvěd Martin Ing. arch., Ph.D.Východiska pro realizaci a udržitelnost komunitních center na venkově20122012100000,-
SP2012/80Kolarčíková Eva Ing.Standardy bezbariérového užívání podporující začlenění osob se zdravotním omezením do běžného prostředí2012201280000,-
SP2012/81Endel Stanislav Ing., Ph.D.Komparace mitigačních opatření u brownfieldů ve městech v ČR a zahraničí2012201270000,-
SP2012/92Buchta Vojtěch Ing.Experimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím20122012100000,-
SP2012/94Sucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.Vliv vybraných parametrů výpočtu a počáteční podmínky plasticity u pružnoplastické analýzy železobetonového nosníku2012201235000,-
SP2012/99Mikolášek David Ing., Ph.D.Teoretický výzkum statického působení vícepodlažních konstrukcí z panelů na bázi dřeva2012201255000,-
SP2012/100Lausová Lenka Ing., Ph.D.Experimentální ověřování chování staticky neurčité ocelové konstrukce za požáru20122012150000,-
SP2012/122Teslík Jiří Ing., Ph.D.Měření akustických a vlhkostních parametrů slaměných konstrukcí20122012120000,-
SP2012/128Mec Pavel Ing.Vysoce pórovité stavební materiály a materiály s velmi nízkou objemovou hmotností 2012201290000,-
SP2012/133Ďuriš Lukáš Ing., Ph.D.Analýza spolupráce a vlivu tuhého ocelového prvku v primárním ostění tunelů2012201260000,-
SP2012/134Petrů Jan doc. Ing., Ph.D.Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy20122012100000,-
SP2012/135Machalová Anežka Ing., Ph.D.Numerické modelování svařovaných T a K-styčníků2012201270000,-
SP2012/150Rosmanit Miroslav Ing., Ph.D.Tuhostní charakteristika přípoje ocelového příčníku a nosného dřevěného trámu2012201270000,-
SP2012/152Čecháková Veronika Ing.Numerické modelování dynamicky namáhaných konstrukcí2012201290000,-
SP2012/156Tichopádová Lenka Ing.Monitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektu s nízkou potřebou tepla při různých provozních podmínkách20122012120000,-
SP2012/164Vlček Pavel Ing., Ph.D.Využití ocelárenské a vysokopecní strusky pro zásypy a podsypy, tvořící podloží pod stavebními objekty2012201280000,-
SP2012/167Agel Petr Ing.Polotuhé spřažení dřevo-betonových nosníků, pomocí ocelových plechů s prolisovanými trny. 2012201270000,-

Fakulta bezpečnostního inženýrství

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/13Jánošík Ladislav Ing., Ph.D.Vliv různé velikosti tepelné zátěže na mikroklima hasiče v zásahovém oděvu a na vybrané fyziologické parametry hasiče20122012198000,-
SP2012/87Konečný Martin Ing.Implementace technologie RFID z pohledu fyzické ochrany2012201298900,-
SP2012/97Kocůrková Lucie Ing., Ph.D.Screening znečištění ovzduší platinovými kovy z dopravy na území města Ostravy20122012199910,-
SP2012/120Rostek Petr Ing.Svolávání členů krizových štábů v Moravskoslezském kraji s využitím AMDS2012201284000,-
SP2012/174Barabáš Jan Ing.Studie rizik u vybraných elektroenergetických podnikatelských subjektů.2012201292000,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2012/159Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Využití FTIR spektroskopie pro analýzu organických materiálu a výstupních produktů z procesu termické degradace.20122012232700,-