Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/195
Název projektuVýzkum a vývoj odlučovačů TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje energie - biomasu
ŘešitelČech Bohumír doc. Dr. Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV současné době je kladen důraz na energetické využívání obnovitelných zdrojů, zejména obnovitelné biomasy. V poslední době dochází k relativně velkému nárůstu instalace energetických jednotek v podobě horkovodních a teplovodních kotlů v blízkosti obytných zón s trvalou přítomností obyvatelstva v okolí tepelného zdroje. Současně se po těchto zdrojích požaduje plnění poměrně přísných emisních limitů s cílem omezení obtěžování obyvatelstva zplodinami hoření na minimální úroveň.
Lze konstatovat, že v případě spalování biomasy na středních zdrojích patří mezi základní sledované škodliviny CO, NOx, SOx a tuhé znečisťující látky (TZL). Mimo tyto látky lze u biomasy sledovat i produkci dehtovitých látek, aromatických uhlovodíků a některých kyselých složek spalin. Emise CO je nutno řešit spalovacím procesem a konstrukcí ohniště. Emise NOx nejsou při spalování biomasy významné a odpovídají převážně nízké spalovací teplotě. Emise SOx jsou dány obsahem síry v surové biomase a nejsou při spalování biomasy významnou škodlivinou.
Podstatným problémem, se kterým se potýká většina provozovatelů, jsou emise tuhých znečisťujících látek TZL. Ty jsou při spalování biomasy tvořeny především nespálenými zbytky jemnějších částic paliva v různém stupni vyhoření, popelem z paliva a v některých případech i sazemi z nesprávně vedeného spalovacího procesu.
V rámci připravovaného projektu je uvažováno variantní řešení použití suchého nebo mokrého odlučovače, který by dokázal výrazně cenově konkurovat stávajícím látkovým filtrům, případně elektrofiltrům a zároveň plnit přísné požadavky na dodržování emisních limitů, především v blízkosti obydlených oblastí.
Členové řešitelského týmudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Ing. Iva Smrčková
Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na výzkum a ověřování pilotního zařízení na odlučování tuhých částic (TZL) z energetických zařízení, spalujících obnovitelné zdroje energie. Výstupem bude návrh a optimalizace pilotního zařízení testovaného na různé typy biopaliva, zejména v podobě travin a stébelnin.
Spolupráce bude probíhat v rámci aktivit katedry energetiky se zapojením externích pracovišť z podniků vyrábějících odlučovací zařízení.
Řešitelský tým se zaměří na výzkum elektrických a mechanických vlastností odlučovaného prachu a na optimalizaci řazení jednotlivých technologických částí.
Výsledky budou ve formě užitného vzoru. Také mohou být zpracovány v rámci doktorské disertační práce a prezentovány na konferenci příslušného zaměření.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8174,-8174,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6100,-6100,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2074,-2074,-
2. Stipendia65826,-65826,-
3. Materiálové náklady17700,-19786,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30800,-30259,-
5. Služby5500,-5500,-
6. Cestovní náhrady7900,-6755,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15100,-14700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady151000,-
Uznané náklady151000,-
Celkem běžné finanční prostředky151000,-151000,-