Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/187
Název projektuVýzkum zařízení pro aplikaci mírné hypotermie v nemocnici a terénu Výroba prototypu přístroje pro lokální chlazení lidské tkáně – hlavy
ŘešitelTomeček František Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuHlavním předmětem projektu je výroba prototypu chladícího zařízení pro chlazení lidské tkáně – hlavy (případně končetiny), dle návrhu pro Ostravskou fakultní nemocnici. Po sestrojení funkčního vzoru bude dále předmětem zájmu zkoumání chování přístroje v praxi, měření a optimalizace vstupní a výstupní veličiny.
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Hamáček
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu v rámci specifického výzkumu je návrh a výroba měřícího standu pro výzkum a vývoj zařízení pro navození hypotermie a sestrojení funkčního vzorku chladícího zařízení pro navození hypotermie lidské tkáně - hlavy, tak aby se na tomto zařízení dali dále měřit a optimalizovat funkční hodnoty za různých aplikačních podmínek.
V průběhu řešení problematiky specifického výzkumu bude zpracována metodika měření vstupních a výstupních funkčních veličin (proud, teplota, průtok, otáčky ventilátoru). Bude zhotoven funkční vzorek měřicího standu, pomocí kterého se bude měřit rozložení teplot. Bude ověřena funkčnost metody a zkoumána rychlost dosahování požadované teploty pomocí nově navržené metody. Předpokládáme pokračování specifického výzkumu i v příštím roce.

1) Vypracování metodiky měření pro získání podkladů pro diagnostiku zařízení.
2) Sestrojení funkčního vzorku měřícího standu pro získání konstrukčních a provozních parametrů pro návrh zařízení .
3) Publikace v recenzovaném vědeckém periodiku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-10000,-
3. Materiálové náklady25000,-42000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek27000,-20000,-
5. Služby22000,-22000,-
6. Cestovní náhrady6000,-6000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-