Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/185
Název projektuNumerické modelování svařovaných styčníků dutých průřezů
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Miroslav Rosmanit, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV dnešní době se pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů s výhodou využívají příhradové vazníky i příhradové rámové konstrukce z dutých průřezů, především pro jejich estetický vzhled a příznivé statické působení (dvojose symetrický průřez, zkrácení vzpěrných délek, dosažení požadované únosnosti při zachování subtilnosti konstrukce).
Problematické u takových konstrukcí je řešení jejich styčníků. Norma popisuje postup výpočtu pouze pro základní typy styčníků a jejich základní typy namáhání a případy porušení. Tyto postupy jsou však komplikované a obtížně kontrolovatelné.
Předmětem tohoto projektu je vytvoření vhodného numerického modelu (MKP program Ansys) běžných typů svařovaných styčníků dutých průřezů. Numerický model bude kalibrován pomocí dostupných experimentů (literatura) a analytických modelů doporučených platnými normami ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 1991-1-8. Na základě kalibrovaného modelu bude provedena parametrická studie běžných typů styčníků. Výsledky těchto modelů budou opět porovnány s dostupnými analytickými modely.
Získané znalosti modelování v programu Ansys budou využity pro vytvoření zjednodušených, ale stále dostatečně výstižných modelů v MKP programu SCIA Engineering, který je v současné době běžně využíván inženýrskou praxí (dostupnost, flexibilita).
Členové řešitelského týmuIng. Anežka Machalová, Ph.D.
Ing. Jiří Macura
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výstupy výzkumu:
• Publikování výsledků výzkumu v recenzovaném tuzemském sborníku vědeckých prací
• Publikování a prezentace výsledků výzkumu na odborné tuzemské nebo zahraniční konferenci
• Využití v doktorské disertační práci

Cíle projektu:
Poskytnutí informací, návodů a doporučení pro řešení svařovaných styčníků dutých průřezů, které mohou být využívány v každodenní praxi.

Přibližný časový plán:
Únor – duben - podrobné studium problematiky (literatura, MKP)
Květen – září - modelování MKP a modifikace modelů (různé typy styčníků)¨
Září – prosinec - zjednodušující modely v běžně dostupném programu (např. SCIA Engineer)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady0,-1710,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20800,-20500,-
5. Služby12000,-0,-
6. Cestovní náhrady7000,-17590,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8500,-8500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady85000,-
Uznané náklady85000,-
Celkem běžné finanční prostředky85000,-85000,-