Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/182
Název projektuGradient teploty a změna proudění vzduchu u transparentního pláště způsobené solárním zářením
ŘešitelLabudek Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuJe neoddiskutovatelné, že spotřeba energií se stává jedním ze závažných soudobých problémů moderní doby. Ke spotřebě energie dochází samozřejmě i v letním období kdy je nutné redukovat výrazné solární zisky přes transparentní pláště. Předmětem výzkumu má být specifická oblast energetiky budov v souvislosti s energetickými procesy transparentních plášťů. Výzkum má zkoumat změny vnitřního prostředí z interiérové strany průběžného transparentního pláště způsobené solárním zářením. Měření by mělo stanovit zejména gradient teploty a případné změny proudění vzduchu z interiérové strany průběžného proskleného pláště. Pokud na venkovní transparentní stěnu působí globální solární záření, potom v závislosti na koeficientu celkové propustnosti skleněného systému této transparentní stěny proniká do prostoru energie krátkovlnného slunečního záření, které naráží na absorpční plochy. Až následně odevzdávají absorpční plochy teplo sáláním a konvekcí do vzduchu meziprostoru. S určitou přibližností lze říci, že výsledný efekt je stejný, když přepokládáme, že sluneční záření přímo ohřívá vzduch v měřeném prostoru. Takovéto změny není možno běžně modelovat, proto je nutné získávat zkušenosti s touto změnou vnitřního prostředí pomocí měření. Po pochopení těchto režimů jsme schopni obecně stanovit technické úpravy a změny v konstrukci těchto typů konstrukcí, ale také efektivněji řídit parametry vnitřního prostředí a tím zajistit ekonomičtěji vnitřní tepelnou pohodu prostředí.
Tepelně technické parametry skleněných prvků, již byly zkoumány v
„SP2010/125 - Tepelně technické parametry staveb v letním období“, na nějž navazuje „Gradient teploty a změna proudění vzduchu u transparentního pláště způsobené solárním zářením“.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Labudek, Ph.D.
Ing. Lenka Tichopádová
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Publikace v recenzovaném tuzemském sborníku (časopise).
Prezentace na odborné konference.


Pro dosažený zvolených cílů bude nutno provádět celoroční měření, zaznamenávající teploty a proudění po celé výšce transparentního pláště. Pro měření za standardních provozních podmínek bude využito transparentního pláště zabudovaného do budovy Fakulty stavební VŠB-TUO. Na základě provedeného měření bude navrženo řešení jak omezit případné energeticky nevýhodné stavy a tím zajistit ekonomičtěji vnitřní tepelnou pohodu prostředí. Dalším výstupem bude zkoumání změn teploty v přilehlém prostředí a stanovení jak je vhodné/nevhodné sledovat dané konstrukce.
Stanovit závislost mezi solárním zářením a interiérovou teplotou. Ověření teoretických předpokladů na reálné konstrukci s přesně definovaným parametry a za standardních provozních podmínek.Výsledky výzkumu budou prezentovány v tuzemském časopise a na konferenci.


Přibližný časový plán:
únor – březen
Výběr vhodného transparentního pláště vzhledem ke světovým stranám. Zvolení vhodného rozložení čidel po interiérové straně transparentního pláště. Sestavení měřící a záznamové soustavy.

březen – duben
Zakreslení výkresové dokumentace umístění čidel, spuštění měřící soustavy. Pravidelná kontrola zařízení.

duben – květen
Průběžná kontrola zařízení, snímaní, zaznamenávání a vyhodnocování dat.

květen – červen
Průběžná kontrola zařízení, snímaní, zaznamenávání a vyhodnocování dat. Kompletace dosažených výsledku v jarním období.

červen – září
Průběžná kontrola zařízení, snímaní, zaznamenávání a vyhodnocování dat.

září – říjen
Průběžná kontrola zařízení, snímaní, zaznamenáván a vyhodnocování dat. Kompletace dosažených výsledku v letním období.

říjen – prosinec
Ukončení měření. Vyhodnocení výsledků a publikační činnost.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia5000,-5000,-
3. Materiálové náklady0,-4275,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek38500,-39720,-
5. Služby10000,-0,-
6. Cestovní náhrady3000,-7505,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-