Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/181
Název projektuStudium mikrostruktury progresivní modifikované žárupevné oceli po dlouhodobé vysokoteplotní expozici.
ŘešitelSchwarz Drahomír doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPožadavky na zvyšování účinnosti a snižování nákladů na energetická zařízení směřují k vývoji progresivních feritických modifikovaných ocelí s vyšší žárupevností a lepší svařitelností ve srovnání s dosud používanými klasickými ocelemi na bázi Cr-Mo-V.
Žárupevné vlastnosti progresivních modifikovaných ocelí jsou určovány hlavně jejich chemickým složením a mikrostrukturou. Chemické složení těchto ocelí má zásadní vliv na výslednou mikrostrukturu, která záviosí na tepelném zpracování a dále se vyvíjí v podmínkách vysokoteplotní expozice. Nezbytným předpokladem pro další úspěšný vývoj progresivních modifikovaných žárupevných ocelí jsou proto základní znalosti o vývoji mikrostruktury, zpevňujících a degradačních mechanizmech působících během vysokoteplotní expozice .
Předmětem výzkumu bude vyhodnocení mikrostrukturního stavu základních materiálů včetně homogenních a heterogenních svarových spojů progresivní modifikované žáropevné oceli po dlouhodobé vysokoteplotní expozici.
Na základě získaných znalostí o mikrostrukturním vývoji modifikované žárupevné oceli budou definovány nové vědecké poznatky. Dále budou zpracovány další doporučení pro využití nových poznatků při dalším vývoji modifikovaných žárupevných ocelí.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Hajdík
Bc. Radomír Martínek
Bc. Ondřej Palička
doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Ing. Martin Sondel, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy výsledků projektu
Výsledky publikovány v odborných časopisech All For Power a Konstrukce.
Výsledky projektu prezentovány na odborných konferencích např. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování - Ostravice.
Výstupy budou využity v diplomových pracích a doktorských pracích studnetů řešitelského týmu.
Mikrostruktura svarových spojů a základního materiálu modifikované žárupevné oceli po dlouhodobé vysokoteplotní expozici bude hodnocena metodami optické a elektronové mikroskopie. Pro studium mikrostruktury na elektronovém mikroskopu budou použity extrakční uhlíkové repliky a tenké kovové folie. Pomocí strukturně fázové analýzy budou identifikovány jednotlivé typy minoritních fází. Disperze precipitátů bude hodnocena metodami obrazové analýzy pomocí softwaru MicroImage a Corel Draw. Na tenkých kovových foliích bude stanovena hustota dislokací. Mikrostruktura materiálů bude hodnocena následujícími mikrostrukturními parametry:
- hustota dislokací,
- středním ekvivalentním průměrem částic,
- počtem částic na jednotku objemu,
- efektivní vzájemnou vzdáleností částic.
Pro stanovení hudtoty dislokací bude použito Hamovy metody. Efektivní střední vzájemná vzdálenost částic (lambda effective) bude vypočtena podle modelu plošného čtvercového uspořádání částic podle Ashbyho.
Na základě charakteristik mikrostruktury budou definovány závislosti mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi včetně meze pevnosti při tečení.
Cíle projektu:
Cílem grantového projektu je posoudit mikrostrukturu základního materiálu, homogenních a haeterogenních svarových spojů progresivních modifikovaných žárupevných ocelí po dlouhodobé vysokoteplotní expozici v reálných podmínkách energetického zařízení.
Na základě výsledků optické a elektronové mikroskopie a zajištěných charakteristik mikrostruktury budou definovány závislosti mezi mikrostrukturou a mechnickými vlastnostmi základního materiálu, homogenních aheterogenních svarových spojů. Tyto závislosti umožní predikci mechanických vlastností a žárupevnosti svarových spojů během další vysokoteplotní expozici. Dále budou definovány nové vědecké poznatky a zpracována doporučení pro využití nových pozntaků při vývoji modifikovaných žárupevných ocelí.
Dalším cílem je sledování změny mikrostruktury svarových spojů po svaření a po dlouhodobé teplotní expozici. Tyto změny mikrostruktury budou dále posuzovány vzhledem k degradaci mechanických vlastností svarových spojů a tím omezení životnosti na tepelných elektrárnách.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady35000,-36812,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-19320,-
5. Služby150000,-161258,-
6. Cestovní náhrady20000,-15101,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-7509,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady240000,-
Uznané náklady240000,-
Celkem běžné finanční prostředky240000,-240000,-