Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/171
Název projektuStudium vlivu víceosé napjatosti na životnost při vysokocyklové únavě
ŘešitelMareš Vratislav Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuStudium bude zaměřeno na výzkum stádií iniciace a rozvoje porušení při vysokocyklové únavě konstrukčních ocelí [1]. Nehomogenní rozložení napětí v objemu konstrukčních dílu má za následek komplikovaný stav napjatosti. Obecným problémem predikce únavové životnosti je nalezení vhodné metody hodnocení napěťového stavu a výběr vhodného kritéria odhadu životnosti. V minulosti byla navržena řada řešení zobecňujících napjatost v konstrukčních částech, přesnost predikce však v některých případech klesá.
Cílem práce je formulace obecného matematického modelu predikce únavové životnosti, který bude uvažovat jak napěťový stav, tak mikrostrukturní charakteristiky jako je velikost a orientace zrn, distribuce částic sekundárních fází[2]. Práce bude zaměřena na analýzu strojních částí a komponent z konstrukčních ocelí, kde lze předpokládat víceosý stav napjatosti v kritických místech. Navrhovaný způsob hodnocení přinese možnost přesné predikce životnosti konstrukčních částí s ohledem na skutečné provozní podmínky, charakter zatěžování a strukturu materiálu.


[1] K. Dang Van, Multiaxial Fatigue Criteria Based on a Multiscale Approach, In: Jean Lemaitre, Editor(s), Handbook of Materials Behavior Models, Academic Press, Burlington, 2001, Pages 457-463, ISBN 978-0-12-443341-0, DOI: 10.1016/B978-012443341-0/50052-1.
[2] E. Charkaluk, A. Constantinescu, H. Maitournam, K. Dang Van, Revisiting the Dang Van criterion, Procedia Engineering, Volume 1, Issue 1, Mesomechanics 2009, July 2009, Pages 143-146, ISSN 1877-7058, DOI: 10.1016/j.proeng.2009.06.033.
[3] K. Dang Van, M. H. Maitournam, B. Prasil, Elastoplastic analysis of repeated moving contact application to railways damage phenomena, Wear, Volume 196, Issues 1-2, August 1996, Pages 77-81, ISSN 0043-1648, DOI: 10.1016/0043-1648(95)06864-3.
[4] Ioannis V. Papadopoulos, Piermaria Davoli, Carlo Gorla, Mauro Filippini, AndreaBernasconi, A comparative study of multiaxial high-cycle fatigue criteria for metals, International Journal of Fatigue, Volume 19, Issue 3, March 1997, Pages 219-235, ISSN 0142-1123, DOI: 10.1016/S0142-1123(96)00064-3.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V35-3SP79WW-5/2/e5a926d3d394798f9952b70bd3c22f6d)

Členové řešitelského týmuIng. Jan Brumek
Ing. Radim Koláček
Ing. Kateřina Macurová
Ing. Vratislav Mareš
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Práce na projektu bude probíhat v několika fázích. V první fázi bude navrženo experimentální zkoušení vzorků s vhodně orientovanou mikrostrukturou. Pro dosažení stavu víceosé napjatosti bude použita únavová zkouška kombinující torzní a tahové namáhání válcových zkušebních těles.
Výsledky experimentálních zkoušek budou sloužit jako vstupní parametry pro výpočet matematického modelu predikce životnosti. Matematický model bude uvažovat charakter mikrostruktury zkoumaného materiálu. Oblast iniciace únavových trhlin bude studována fraktograficky.
Pro ověření přesnosti odhadu životnosti bude experimentálně zkoušen vybraný konstrukční díl. Pro stanovení napěťově deformační odezvy zkoušené konstrukční části bude použito numerické modelování metodou konečných prvků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
57120,-47921,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)42000,-42572,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15120,-5349,-
2. Stipendia158000,-158000,-
3. Materiálové náklady52000,-143030,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek12000,-0,-
5. Služby40880,-6549,-
6. Cestovní náhrady36000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39000,-39500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady395000,-
Uznané náklady395000,-
Celkem běžné finanční prostředky395000,-395000,-