Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/169
Název projektuVyužití odpadního písku z procesu plavení kaolínu pro výrobu stavebních hmot
ŘešitelBujdoš David Ing.
Školitel projektuIng. Martin Vavro, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je využití písku, vznikajícího jako druhotná surovina při procesu plavení kaolínu. Písek představuje velkoobjemový odpad při po těžbě kaolínu s ročním množstvím produkce cca 600.000 tun. Samotný písek se vyznačuje nízkými hodnotami pH a změnou barvy v důsledku působení povětrnosti. Tento písek není v současné době příliš využíván a je ve velké míře deponován. Díky svému složení a barvě může představovat velmi atraktivní plnivo zejména pro pohledové stavební prvky, případně kopie kamenných plastik pro památkovou péči.
Členové řešitelského týmuIng. David Bujdoš
Ing. Stanislav Staněk
Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je ověřit možnost použití písku jako plniva ve všech současně používaných anorganických i organických pojivech.
Výstupem projektu budou optimalizované kompozity na bázi písku a daných pojiv. Výsledky získané podrobnou analýzou a srovnáním vlastností jednotlivých kompozitů budou použity v disertačních pracích členů řešitelského týmu a budou podkladem pro funkční vzorky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37520,-37520,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)28000,-28000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9520,-9520,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady0,-94,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6480,-6386,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-