Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/168
Název projektuTepelně-izolační materiály z lehčených alkalicky aktivovaných systémů
ŘešitelBoháčová Jana Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Martin Vavro, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je příprava a ověření vlastností tepelně-izolačních stavebních materiálů z lehčených alkalicky aktivovaných směsí.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Boháčová, Ph.D.
Ing. Stanislav Staněk
Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je tepelně-izolační stavební materiál na bázi alkalicky aktivované směsi a návrh jeho zpracování v konkrétním stavebním výrobku. Součástí výstupu je příprava prototypu výrobku z tohoto materiálu včetně technologického postupu výroby.
Získané výsledky budou využity v disertačních pracech řešitelů projektu, dále budou podkladem pro užitný vzor a publikovány v recenzovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
4020,-4020,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)3000,-3000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1020,-1020,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady500,-541,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek9480,-9439,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-