Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/166
Název projektuAnalýza vlivu výkonu ekonomiky na kreditní ratingy a pravděpodobnosti úpadku bank
ŘešitelGurný Petr Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuOd poloviny roku 2007 svět prošel značnou ekonomickou a finanční krizí, jejíž následky přetrvávají dodnes. Problémy finančního sektoru měly negativní dopad jak na hospodářský růst, ceny aktiv a hladinu nezaměstnanosti, tak zejména na ratingy a pravděpodobnosti úpadku (PD) jednotlivých společností. Naprosto klíčové je potom soustředit se na stabilitu bankovního sektoru, jelikož její ohrožení výrazně dopadá na celou ekonomiku. Z tohoto důvodu považujeme zvolené téma za vysoce aktuální.

V projektu budeme navazovat na výsledky dosažené v předcházejícím řešeném projektu SGS „Určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelu a za pomocí Lévyho procesu a copula funkcí“, v jehož rámci byly odhadnuty a aplikovány modely k určování pravděpodobnosti úpadku bank dle credit-scoring modelů. Modely byly odhadovány na základě empirických dat amerického trhu a následně aplikovány na český bankovní sektor. Z důvodu rozdílných charakteristik obou trhů je nutné tyto zohlednit i v odhadovaných modelech, a z tohoto důvodu budou v tomto projektu zohledňovány a testovány vlivy makroekonomických ukazatelů na výkon jednotlivých bank, s cílem odhadnout robustní model určování pravděpodobnosti úpadku bank použitelný na odlišných světových trzích.

V projektu budeme rozvíjet metodologii Z-metrics představenou profesorem Altmanem v březnu roku 2010 a aplikovat tuto metodologii zaměřenou primárně na nefinanční sektor právě na bankovní instituce:

ALTMAN, E. The Z-metrics metodology for estimating company credit ratings and default risk probabilities, RiskMetrics Group, Inc., 2010.

V rámci odhadování a testování jednotlivých modelů, při simulaci náhodného vývoje ukazatelů a při zachycování závislostí mezi jednotlivými parametry pak budeme vycházet z následující stěžejní literatury:

HOSMER, D., W. Applied logistic regression. New York. Wiley, 2000.
NELSEN, R., B. An Introduction to Copulas. Springer-Verlag, 1999.
PERETSKY, A., KARMINSKY, A. Models for Moody’s bank rating, BOFIT Discussion Papers 17, 2008.
RESTI, A., SIRONI, A. Risk management and Shareholders’ value in banking. Chichester. Wiley, 2007.
SCHOUTENS, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivates. Wiley, 2003.

V rámci předcházejícího projektu již byly publikovány a prezentovány následující výsledky:

GURNÝ, P., GURNÝ, M. A revised model to estimate PD of US banks, Acta academica karviniensia 1/2010, 2010. (dle RVVI 4 body)
GURNÝ, P., GURNÝ, M. Comparison of the credit scoring models on PD estimation of US banks, Mathematical Method in Economics, 2010. (dle RVVI 8 bodů)
GURNÝ, P., PARDUBICKÁ, E., LASÁKOVÁ K. Prediction of the probability of default for the portfolio of three significant Czech banks, Mathematical Method in Economics, 2010. (dle RVVI 8 bodů)
GURNÝ, P., TICHÝ, T. Estimation of PD Implied by a Scoring Model for Czech Banks, Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking, 2010. (dle RVVI 8 bodů)
GURNÝ, P., GURNÝ, M. Logit and probit model within estimation of US banks PD, Proceedings of the 47th Meeting of the Euro working group of financial modelling, 2010. (dle RVVI 8 bodů)
GURNÝ, P. (2010): Stability investigation of key Czech banks by means of the financial modeling, 24th European Conference on Operational Research, Lisabon, 2010.
GURNÝ, P., GURNÝ, M. Logit vs probit model při determinaci souhrnných ukazatelů výkonnosti bank, Řízení a modelování finančních rizik, VSB-TU Ostrava, 2010.

Celkem tedy předpoklad dle RVVI 36 bodů.

Předpokládá se, že se na řešení projektu bude podílet jeden akademický pracovník a pět studentů navazujícího magisterského studia, přičemž tři byli členy řešitelského týmu i u předcházejícího projektu a svou činnost na projektu ukončí k 1. 6. 2011.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Gurný, Ph.D.
Ing. Martin Gurný
Ing. et Ing. Martin Heinisch
Bc. Lenka Kovalčíková
Bc. Kateřina Lasáková
Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Bc. Eva Pardubická
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je za použití metodologie Z-metrics odhadnout a verifikovat modely pro zjišťování PD a kreditních ratingů bank při zohlednění makroekonomických ukazatelů. Odhadnuté modely pak budou aplikovány na portfolio českých bank s cílem určit jejich budoucí PD.

Jak již bylo uvedeno, při odhadu modelů budeme vycházet z metodologie Z-metrics, která je postavena na regresním odhadu funkcí defaultu. Tato metodologie pracuje se standardní logit funkcí, která pomocí logistické transformace převádí lineární regresi na škálu od nuly do jedné, tedy

score(i,t) = alfa+suma(beta*X(i,t))+e(i,t)

a po logistické transformaci,

PD(i,t) = exp(score(i,t))/1+exp(score(i,t)),

kde score(i,t) je Z-metrics score banky i v čase t, alfa a beta jsou parametry modelu, X(i,t) jsou vstupní proměnné , e(i,t) je nezávisle rozložená chyba a PD(i,t) je PD i-té banky.

Kromě logistické transformace budeme využívat také probit model, který nahrazuje logit funkci distribuční funkcí standardního normálního rozdělení. Při odhadu parametrů obou modelů budeme vycházet z maximalizace funkce věrohodnosti,

L(beta) = suma(y(i)lnPD(i,t))+(1-y(i))ln(1-PD(i,t))).

Při simulaci významných proměnných budou dále používány podřízené Lévyho procesy, kdy v geometrickém Brownově pohybu budeme nahrazovat standardní čas vhodnou funkcí,

X(l(t);theta,sigma)=theta*l(t)+sigma*zl(t),

kde l(t) může být například gama proces nebo inversní gaussův proces, theta je drift procesu, sigma je směrodatná odchylka a z jsou náhodné prvky z normálního rozdělení. Při odhadu parametrů Lévyho procesu budeme využívat metodu momentů.

Při zohledňování závislostí mezi proměnnými pak bude využíván přístup copula funkcí, což jsou vícerozměrné distribuční funkce s marginálními funkcemi hustoty ve formě normovaných rovnoměrných rozdělení.

Vstupní data již byla částečně získána v rámci předcházejícího projektu, kdy byly počítány finanční ukazatele 300 amerických bank, přičemž finanční výkazy těchto bank byly získány z veřejně dostupných zdrojů (www.federalreserve.gov, www.failedbankreporter.com). Tato data budou dále rozšířena o finanční ukazatele evropských bank a časové řady makroekonomických ukazatelů z údajů statistických úřadů.

Při řešení projektu budeme postupovat následovně. V průběhu února a března dojde k doplnění datové základny výpočtem finančních ukazatelů evropských bank a získání časových řad makroekonomických ukazatelů pro jednotlivé státy. V průběhu následujících tří měsíců (duben, květen, červen) budou odhadnuty a testovány jednotlivé modely určování pravděpodobnosti úpadku a první výsledky budou prezentovány na mezinárodní konferenci IFORS 2011 konané v červenci v Melbourne. V srpnu a říjnu budou odhadnuté modely komparovány. Dílčí výsledky pak budou prezentovány v rámci konference MME 2011 konané v září. Podzim by měl být věnován aplikaci modelů na český bankovní sektor a porovnání výsledků s předcházejícím projektem. Na konci listopadu a v prosinci pak proběhne shrnutí a ucelení výsledků.

Očekávané publikační výstupy dle RVVI lze shrnout následovně:

a) 1x odborný článek v recenzovaném časopise (dle RVVI Jimp ),
b) 2x odborný článek v recenzovaném časopise (dle RVVI Jneimp (Scopus) – 12 bodů).

Ve výše uvedených časopisech se v nejbližší době předpokládá jejich zařazení mezi časopisy s nenulovým impaktním faktorem.

c) odborný článek v recenzovaném časopise Ekonomická revue nebo Econ (dle RVVI Jrec – 4 body.
d) příspěvek ve sborníku konference Mathematical Methods in Economics 2011 (dle RVVI D– 8 bodů).

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 36 bodů.

Jak již bylo zmíněno, kromě výše uvedených publikací budou dílčími výsledky projektu i aktivní vystoupení v anglickém jazyce na dvou mezinárodních konferencích a na mezinárodní konferenci Finanční řízení podniků a finančních institucí 2011 pořádané katedrou financí VŠB – TU Ostrava.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia95000,-95000,-
3. Materiálové náklady5000,-20079,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15900,-27951,-
5. Služby18000,-10411,-
6. Cestovní náhrady60000,-40459,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27500,-27500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady275000,-
Uznané náklady275000,-
Celkem běžné finanční prostředky275000,-275000,-