Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/165
Název projektu Studium vlivu obohacování zplyňovacího média vodní párou na kvalitu syntézního plynu ze zplyňování biomasy
ŘešitelChłond Rafał Adam Mgr Inż., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPři výrobě syntézního plynu zplyňováním biomasy vzniká nízkovýhřevný plyn (4 - 7 MJ.m-3) obsahující nečistoty, zejména dusík 50%, dehty a tuhé znečišťující látky. Tyto nečistoty zásadním způsobem ovlivňují použití syntézního plynu v návazných technologických procesech například pro výrobu biopaliv II. generace, respektive využití plynu pro výrobu elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách se spalovacími motory.
Nízká výhřevnost plynu je ovlivněna velkým obsahem balastu - dusíku. Toto má vliv na velikost konstruovaných aparátů na čistění vzniklého plynu a zvyšuje investiční náklady při výrobě kogenerované energie z obnovitelných zdrojů.
Díky zvýšení výhřevnosti a kvality plynu bude možné dosáhnout menšího znečištění ovzduší v konečném efektu a pomůže využívat palivo s větší účinností.
V rámci projektu bude zkoumán vliv vodní páry na efektivitu konverze biomasy a produkty procesu zplyňování. Cílem projektu bude nalezení optimálního poměru podílu vodní páry ve vzduchu na stabilitu procesu zplyňování.
Členové řešitelského týmuMgr. Veronika Brancová Hase
Mgr Inż. Rafał Adam Chłond, Ph.D.
Bc. Roman Kovář
Ing. Jan Najser, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Etapy projektu:
1) Příprava parního generátoru, ověření funkčnosti, zaškolení studentu –březen 2011
2) Provedení plánovaných zkoušek – duben až srpen 2011
3) Vyhodnocení naměřených výsledků – září až listopad 2011

Plánované cíle projektu jsou následující:
- Výsledkem studie bude popis vlivu koncentrace vodní páry na zplyňovací proces,
- Stanovení složení a výhřevnosti vyvinutého syntetického plynu,
- Identifikace vlivu složení zplyňovacího média na konverzi paliva,
- Využiti výsledků v disertační doktorské práci,
- Zveřejnění článku v impaktovaném časopise,
- Optimalizace procesu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
24991,-24991,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)18650,-18650,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6341,-6341,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady12000,-14235,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7000,-6392,-
5. Služby11471,-17658,-
6. Cestovní náhrady10609,-3579,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-9216,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady146071,-
Uznané náklady146071,-
Celkem běžné finanční prostředky146071,-146071,-