Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/162
Název projektuMožnosti a omezení využití klasických metod segmentace u uživatelů sociálních sítí
ŘešitelKozel Roman doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmět výzkumu
Projekt je zaměřen na mapování možností a omezení využití původních marketingových metod v nových tržních a technologických podmínkách. Současné trendy i nejbližší budoucnost tržního prostředí, tedy nasycenost trhu, hyperkonkurence a význam segmentace, dávají tušit rostoucí význam úlohy zákazníka nejen jako jednotlivce a uživatele hodnot, ale také jako významného prvku současného společenského fenoménu, sociální sítě.
Snahou řešitelského týmu je na základě získaných dat z pozorování a dalších metod výzkumu účastníků (uživatelů) sociálních sítí, příp. vybrané sítě, identifikovat základní kritéria pro jejich možnou segmentaci a vytvořit segmentační matici. Z této matice potom navrhnout obecný model tvorby nových segmentačních kritérií.
Cílovou skupinou projektu budou uživatelé sociálních sítí. V rámci sociální stratifikace bude brán zřetel především na věk uživatelů s ohledem na níže popsané praktické přínosy tohoto projektu.
Pro vedení Ekonomické fakulty VŠB-TUO by totiž mohly být finální výstupy řešeného projektu využitelné při přípravě a realizaci marketingové komunikace směrem k potenciálním zájemcům o studium na této škole. Proto se bude segmentace týkat i studentů, příp. absolventů fakulty. Také z tohoto důvodu jsou členy řešitelského týmu členové studentské komory akademického senátu, kteří mají bohaté zkušenosti s motivováním a komunikací se studenty.
Současný stav
Sociální sítě vznikly ve 21. století jako nová forma zábavy a komunikace mezi mladými lidmi, především studenty. Od svého vzniku zaznamenaly nečekaný a opravdu strmý nárůst popularity. Nejoblíbenější jsou samozřejmě sítě zabývající se vztahy mezi lidmi, ale nejde opomenout ani sítě, které sbližují lidi skrz kulturu, sport, koníčky atd. Nejznámějšími celosvětovými sociálními sítěmi jsou Facebook, Twitter, Linkedln. Mezi populární české sítě patří např. Spolužáci.cz, Ukažse.cz, Líbímseti.cz
Tato popularita vedla k tomu, že sociální sítě již neslouží k pouhé zábavě, ale stávají se příležitostí pro firmy a instituce při hledání a využívání nových marketingových nástrojů, především komunikačních. Dává prostor pro vznik úplně nových nástrojů i profesí. Na druhou stranu vytváří zcela specifikou skupinu zákazníků. Využívána je už nejen na trhu spotřebním, ale i na trhu B2B.
Další oblastí, která je pro řešení projektu důležitá, je problematika Web 2.0, tedy platformy, na které jsou sociální sítě postaveny. Ta zajišťuje sociálním sítím charakteristickou vlastnost personalizace obsahu. Právě na webu 2.0 se uživatel podílí i na výběru reklamy, kterou bude vnímat. V sociálních sítích uživatel využívá prostředí zvoleného fóra, které sbližuje jeho zájmy či uživatelské potřeby. Reklama se tak stává méně obtěžující a více vědomá.
Vědomý výběr reklamy má pro inzerenty obrovskou výhodu, spotřebitel ji dále již neignoruje. Jedná se právě o informaci, kterou přesně hledá, což je zásadní informace pro přípravu a realizaci segmentace a následné marketingové činnosti pro vybrané segmenty.
Základní charakteristiky Webu 2.0:
- uživatel je vtažen do tvorby obsahu
- vznik uživateli garantovaného obsahu (decentralizace autorit)
- otevřená komunikace, sdílení a znovuvyužití informací
- webové stránky se z izolovaných úložišť informací mění na zdroje obsahující informace i funkcionalitu – stávají se tak platformou poskytující webové aplikace koncovému uživateli
- lépe organizovaný a roztříděný obsah s propracovanější hyperlinkovou strukturou.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Bc. David Halfar
Bc. Lucie Holešová
Ing. Petr Kašpar
doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Ing. Hana Molitorová
Ing. Petr Skopal
Dr.Ing. Hana Svobodová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl
Cílem je ověření možností využití klasických metod segmentace u uživatelů sociálních sítí, vymezení bariér využití metod a navrhnout nový metodologický postup segmentace. Cíl lze dekomponovat do dílčích cílů:
- zhodnocení dosavadních poznatků
- posouzení možností a omezení v prostředí soc. sítě
- návrh postupu segmentace v nových podmínkách
- obohacení dosavadní publikované teorie o segmentaci
- aplikace závěrů pro marketingovou komunikaci EkF VŠB-TUO.
Metodika
Projekt bude realizován za pomoci využití metod smíšeného výzkumu (těm budou předcházet studium odborných pramenů a konzultace s odborníky):
- pro shromáždění identifikačních a deskriptivních charakteristik a získání názorů cílových skupin postupy kvantitativní (sekundární v. – statistiky webů a soc. sítí; primární v. - elektronické dotazování, pozorování)
- pro nalezení diferencí cílových skupin a potenciálních segmentů postupy kvalitativní (primární v. - Focus Group, elektronické pozorování).
V závislosti na povaze, kvantitě a kvalitě shromážděných dat:
- bude dále zpracována slovní, grafická a statistická deskripce a další rozhodnutí, např. o korektním použití (ne)parametrických testů, vhodnosti typu regrese
- budou využity metody analýzy, níže uvedeny typy testů a koeficientů (vzhledem k omezenému počtu znaků není prostor na detailnější členění):
-- testování závislostí průměrů a rozptylů - T- testy, ANOVA
-- analýza kontingenčních tabulek - X2 test, Pearsonův k., Kendallův k.
-- korelační a. - Pearsonův korel. k., Spearmanův korel. k. pořadí
-- regresní a. - lineární, logistická
-- faktorová a. - explorační, konfirmační
-- shluková a. - hierarchické seskupování, seskupování metodou nejbližších středů.
Posledním krokem bude interpretace a navržení doporučení ve smyslu nalezení možných nástrojů pro efektivní komunikaci s cílovými skupinami a segmenty, obecně i pro potřeby EkF VŠB-TUO.
Data
Členění získaných dat dle:
- způsobu sběru - primární (segmentační kriteria, spokojenost), sekundární (statistiky webů, soc. sítí)
- typu použitých metod výzkumu - kvalitativní (výstupy Focus Group, pozorování), kvantitativní (výstupy dotazování, sekundárního v.)
- typu proměnných - kategorizované proměnné – nominální (kategorie firem, uživatelů), ordinální (postoje, spokojenost); příp. metrické; vybrané proměnné lze překódovat do podoby binárních – ne x odpovídá záměru měření.
Harmonogram
1-3/11 Sekundární výzkum (trendy změn současné ekonomiky, přechod od materiální k informační ekonomice a její odraz v nástrojích marketingu, zachycení změn procesů a vazby mezi nimi); Účast na tematicky zaměřených školeních a konferencích (cíl: podrobnější deskripce problematiky)
3-4/11 Sekundární v. (vymezení pojetí globálního zákazníka, možnosti zákazníka při práci s informacemi, mediální gramotnost,…)
4-6/11 Sekundární v. (analýza stávajících marketingových aktivit firem na soc. sítích); Primární v. (příprava a realizace na vybrané soc. síti, vymezení a definice segmentačních kriterií (Focus Group)
7-9/11 Primární v. (příprava a realizace s účastníky vybrané soc. sítě (elektronické dotazování))
9-11/11 Analýza výsledků (kvalitativní a kvantitativní výstupy, deskripce, testování a interpretace); Publikování výstupů a účast na tematicky zaměřených konferencích (cíl: prezentace výsledků)
10-12/11 Segmentace potencionálních zákazníků a výběr cílových skupin; Návrhy a doporučení; Závěrečná zpráva projektu
Výstupy
- součástí odborné publikace (Grada P., 2011): 20b. dle RVV
- ve vědeckých recenzovaných časopisech (Acta academica karviniensia, E+M Ekonomie, Econ, Ekonomická revue): 2-4x4b.
- na tematicky zaměřených konferencích (Interdisciplinary Information Management Talks, Jindřichův Hradec; International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Karpacz, Polsko): 2-3x8b.
- jiné konference (Mekon; Informační technologie pro praxi): 0b.
Celkem může dle RVV být až 60 b. Předpokládané dosažitelné minimum 20 b.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia42000,-42000,-
3. Materiálové náklady9000,-23988,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek18000,-0,-
5. Služby30400,-47852,-
6. Cestovní náhrady25000,-10560,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16800,-16800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady168000,-
Uznané náklady168000,-
Celkem běžné finanční prostředky168000,-168000,-