Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/160
Název projektuMetodika řešení problematiky odvodňování malých obcí a okrajových částí měst
ŘešitelMikulinec František Ing.
Školitel projektuIng.arch. Jana Pletnická, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj vzdělání mladých talentovaných doktorandů oboru městského inženýrství v oblasti architektonicko-urbanistické, socioekonomické a veřejné infrastruktury.

Předmětem výzkumu je vypracování ucelené metodické příručky se zaměřením na problematiku odvodňování malých obcí a okrajových částí měst. Těžiště výzkumu spočívá v komplexní analýze, definování problémových okruhů a nalezení optimálních metodických postupů zkoumané problematiky. Nedílnou součástí projektu bude hledání nedostatků užívaných řešení v minulosti, event. současnosti a z toho vyplývající příprava unifikovaných podkladů a metodických pravidel sloužících pro nápravu při řešení této problematiky v budoucnosti.

Jedinečným argumentem výzkumu bude vypracování vzorového provozního řádu s definováním variantních aplikovatelných technických prvků pro jednotlivé části provozního řádu. Tímto výstupem bude naplněna jedna z hlavních myšlenek výzkumu, a to zejména zjednodušení a zpřehlednění orientace projektantů, investorů, zástupců měst a obcí, studentů, pedagogů a dalších osob ve zkoumané problematice. Tato idea vyžaduje věcnou selekci legislativních a normativních předpokladů, zásad a pravidel s komentářem, což bude další podstatnou komponentou našeho projektu.

Důležitým motivem tohoto výzkumu je skutečnost, že investice do kanalizací tvoří v rozpočtech měst a obcí významnou položku dosahující až stovek milionů. Úspory v této oblasti se pak mohou, při vhodném řešení, pohybovat i v řádu desítek milionů korun a tudíž opatření, která mohou vést ke snížení nákladů u stávající kanalizace (nevyhovující kapacita) nebo pro nové projekty kanalizace (menší dimenze), jsou tato opatření velice vítaná a užitečná. Pro ověření argumentů budou naše poznatky a metodické pravidla aplikovány na konkrétní obci - Ludgeřovice v Moravskoslezském kraji.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Toman Caha
Ing. František Mikulinec
Ing. Daniel Placzek
Ing.arch. Jana Pletnická, Ph.D.
Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro řešený projekt byly stanoveny tyto elementární cíle:

1. Metodika postupu při nápravě odvodňování malých obcí a okrajových částí měst
2. Unifikované podklady a postupy
3. Vzorový provozní řád
4. Aplikace metodiky na modelové území

Dílčími cíli projektu jsou položky rozšiřující elementární cíle s popisem a otázkami v tomto složení:

a. Analýza stávajícího stavu řešené problematiky - v jakém stavu se nachází odvodňování malých obcí, s faktickýcm stavem věci? Vyhovuje stávající kanalizace potřebám obcí? Do jaké míry bylo řešení problematiky spojeno s improvizací a lidovou tvořivostí? Jak bylo přistupováno k problému v širším pojetí historických měřítek? Jak odkanlizování obcí ovlivnila Akce “Z”? Jaké jsou současné trendy a prognózy?
b. selekce legislativních a normativních podkladů - pravidla řešení odkanalizování území, legislativní opora při projektování a realizaci, normativní zásady
c. vymezení zájmových oblastí - definování pojmu malé obce, legislativní vymezení, geografické event. faktografické vymezení; definování okrajových částí měst, pro které se dají s vysokou pravděpodobností konstatovat stejné závěry jako pro odkanalizování v malých obcích
d. metodické postupy při nápravě odvodnění (cíl č. 1) - jak postupovat při nápravě odvodnění území (pro projektanty a zástupce obcí), konfrontace s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace krajských úřadů, zajištění funkce stávající kanalizace, čištění a průzkumy kanalizace;
e. unifikace řešení při nápravě odvodnění území obce (cíl č. 2) - návrh sjednocení postupu při revitalizaci stávajícího řešení, modelové řešení uliční sítě;doporučení, jak se starat o kanalizaci, aby se prodloužila její životnost, průběžná kontrola a údržba;
f. vzorový provozní řád (cíl č. 3) - grafický podklad sloužící k zjednodušení a zpřehlednění orientace v dané problematice; aplikovatelnost dílčích variantních technických prvků na vzorovém provozním řádů s vyhodnocením cenových bilancí a opory v legislativních, případně normativních podkladech
g. aplikace metodiky na modelovém území (cíl č. 4) - uplatnění teoretických východisek a metodiky při ralizaci odkanalizování obce Ludgeřovice v Moravskoslezském kraji.

Koordinace územně analytických podkladů v městských sídlech, především pak inženýrských sítí, tedy i kanalizace, se v posledních letech stává zásadním problémem. Nejen proto je tedy dnes ve většině měst zaváděn informační systém o území, který se dá charakterizovat jako GIS (grafický informační systém) na obcích. V rámci řešení projektu bude využito GIS technologií, a to v případě analýzy stávajícího stavu při aplikaci metodiky na vybraném modelovém území. Pomocí informačního systému bude na statických mapách zobrazen stávající stav a průběh inženýrských sítí, především pak kanalizace.

Předpokládané výsledky z projektu se opírají především o přínos v oblasti metodiky řešení odvodňování malých obcí a okrajových částí měst. Stěžejními výstupy budou zejména věcně definováné metodické pravidla pro řešení nápravy, unifikace podkladů a přístupů k dané problematice a vypracování grafických podkladů pro stanovení vzorového provozního řádu, který poskytne zjednodušení a zpřehlednění variant řešení aplikovatelných technických prvků a opatření pro příslušné úseky a části provozního řádu.

Podstatnou ideou výsledků je poskytnou projektantům, investorům, zástupcům měst a obcí, pedagogům, studentům a dalším osobám materiál přinášející optimalizaci a racionalizaci přístupů a pravidel pro řešení zkoumané problematiky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
14720,-14720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady3500,-6937,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2120,-0,-
5. Služby0,-2290,-
6. Cestovní náhrady15360,-11753,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12300,-12300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady123000,-
Uznané náklady123000,-
Celkem běžné finanční prostředky123000,-123000,-