Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/156
Název projektuFaktory úspěšnosti Business Intelligence systému v kontextu DeLone a McLeanova modelu úspěšnosti informačního systému
ŘešitelNěmec Radek Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je ověření aplikovatelnosti modelu hodnocení úspěšnosti informačního systému DeLone a McLeana na faktory určující úspěšnost Business Intelligence systému. Tento systém hodnocení úspěšnosti informačního systému byl mnohými autory v odborných periodikách analyzován a konkretizován, resp. byla ověřována aplikovatelnost za různých výchozích podmínek existence podnikového informačního systému, rešerše těchto empirických i teoretických přístupů bude v rámci výzkumu také provedena. V rámci výzkumu pak bude vyvinuta snaha zobecnit faktory vymezující úspěšnost business intelligence systému organizace a vymezit ontologické předpoklady jejich aplikovatelnosti v DeLone a McLeanově modelu hodnocení úspěšnosti informačního systému.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Brázdilová
Ing. Oleg Dejnega
Bc. Ondřej Kačmař
Bc. Jana Kaděrová
prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Bc. Petr Kulhavý
Ing. Eva Menčlová
Ing. Radek Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Ing. Ondřej Zulák
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu:
Vymezení ontologických předpokladů aplikovatelnosti modelu úspěšnosti informačního systému podle DeLone a McLeana pro hodnocení faktorů úspěšnosti business intelligence systému a ověřit jejich platnost na datech získaných šetřením ve vybraných organizacích

Metodika postupu řešení:
* rešerše bibliografických zdrojů a stanovení vlastností a vztahů uvnitř DeLone a McLeanova (DM) modelu úspěšnosti informačního systému
* Stanovení množiny faktorů úspěšnosti business intelligence systému FU = (f1, f2, …, fn) na základě analýzy vybrané odborné literatury
* Vymezení ontologických předpokladů výchozího modelu a potencionálního modelu úspěšnosti business intelligence systému
* Výběr organizací na základě kritérií: počet zaměstnanců >= 250 nebo roční obrat > 50 mil. EUR
* Realizace šetření pomocí dotazníku – budou získávána kvalitativní data v souvislosti s prvky modelu vymezující faktory úspěšnosti informačního systému vzhledem k aplikaci na systém Business Intelligence, použity budou proměnné nominální resp. ordinální; kardinální proměnné budou použity pro sběr doplňujících kvantitativních dat o respondentech.
* Pomocí statistického software PASW Statistics 18 budou zkoumány asymetrické vztahy mezi proměnnými, Analýza souvislostí v získaném souboru dat bude prováděna pomocí kontingenční tabulky s použitím chi-kvadrát statistiky, korelačních koeficientů dle Spearmana a Kendalla, resp. Pearsonova párového korelačního koeficientu) a lineární regresní analýzy. Výsledky budou testovány na zvolené hladině významnosti – budou využity testy hypotéz o střední hodnotě a rozptylu výběrového souboru, v případě potřeby může být využit i chi-kvadrát test dobré shody pro účely ověření konkrétního rozdělení četností kategorií
* Stanovení závěrů vzhledem k aplikovatelnosti DeLone a McLeanova modelu na prostředí hodnocení úspěšnosti business intelligence systému


Vstupní data:
získána dotazníkovým šetřením ve 120 vybraných organizacích (prostřednictvím databáze Albertina firemní monitor) z oblasti výroby, prodeje a veřejné správy, střední a velké organizace

Časový harmonogram řešení:
1/2011 – 2/2011… rešerše výchozích bibliografických zdrojů a vymezení charakteristik DeLoan a McLeanova modelu
3/2011 – 3/2011… analýza vybrané odborné literatury a vymezení ontologických předpokladů aplikace DeLoan a McLeanova modelu
4/2011 – 4/2011… specifikace organizací pro šetření a sběr dat
5/2011 – 8/2011… prezentace příspěvku na konferenci Tvorba software 2011, sběr dat ve vymezených organizacích
9/2011 – 12/2011… prezentace příspěvku na konferenci Strategic Management and its Support by Information Systems, analýza výsledků šetření, stanovení závěrů vzhledem k ekvivalenci aplikace modelu DeLoan a McLeana v podmínkách hodnocení business intelligence systému

Výstupy projektu:
* Komplexní rešerše literárních zdrojů, příspěvků ve sbornících konferencí a článků v odborných časopisech k tématu s využitím webových vyhledávačů a databází,
* ontologické předpoklady DeLone a McLeanova modelu úspěšnosti informačního systému v prostředí business intelligence systému,
* statistická analýza závislostí odpovědí respondentů v oblasti spokojenosti s business intelligence systémem vzhledem k aplikaci DeLone a McLeanova modelu úspěšnosti informačního systému.

Publikační výstupy:
* publikace příspěvku formou prezentace průběžných výsledků na tuzemské konferenci TVORBA SOFTWARE 2011 (dle RVVI 8),
* publikace vybraných výsledků v anglickém jazyce na konferenci Strategic Management and its Support by Information Systems 2011 (dle RVVI 8)
* nebo publikace článku v odborném časopise INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS (IF 1,309), nebo E+M (dle RVVI 4).
* Knižní publikace Modelování dat (dle RVVI 40)

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 56 bodů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
60970,-49521,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)45500,-36956,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15470,-12565,-
2. Stipendia91440,-88440,-
3. Materiálové náklady7940,-7432,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-22062,-
5. Služby11750,-25839,-
6. Cestovní náhrady18000,-21806,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23900,-23900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady239000,-
Uznané náklady239000,-
Celkem běžné finanční prostředky239000,-239000,-