Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/155
Název projektuVýzkum standardů sypkých hmot – hmota, vlastnosti, procesy
ŘešitelRozbroj Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV Evropské unii mají být v roce 2013 zveřejněny první výsledky rozsáhlého projektu k vytvoření příznivého inovačního prostředí pro aplikace programu DEM. Současně probíhá rozsáhlý základní výzkum na kterém se podílí i výzkumný tým Laboratoře sypkých hmot (LSH®), VŠB-TU Ostrava. Jedná se o definice a vytvoření srovnávacích standardů partikulárních hmot, k validaci modelů a simulacím procesů partikulárních hmot. http://www.efce.info/Working+PartiesMechanics+of+Particulate+SolidsValidation+of+DEM.html
První část projektu byla v ČR zakončena zveřejněním překladu standardů EFCE a vytvořením prostředí na VŠB-TU Ostrava pro výzkum partikulárních hmot v oblasti v rámci ČR.http://www.efce.info/Working+Parties/Mechanics+of+Particulate+Solids/Technical+Projects.html
Z důvodů zachování současného náskoku LSH®, a tím VŠB-TUO v základním i aplikovaném výzkumu v rámci ČR a vytvoření dobrých předpokladů pro inovační výzkum v rámci podpory doktorských prací i studentských projektů je nutné vytvoření obecnějších simulačních modelů v oblasti kroucení sypké hmoty a jejího pohybu na dopravních pásech a korečkových elevátorech.
V případě poskytnutí podpory budou v rámci řešení vytvořeny simulační modely a verifikační fyzické modely několika výchozích principů se kterými se setkáváme při procesech charakterizujících dění v sypkých hmotách a se sypkými hmotami.
Modely napomohou k podstatnému zkvalitnění doktorských prací a podpoře publikační činnosti. Dále má o výstupy z měření na simulačních modelech zájem řada firem, což nepochybně zvýší atraktivitu našich prací a doktorandů při hledání jejich přiměřeného uplatnění ve výzkumu a praxi.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Blokeš
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Fyzické modely k verifikaci simulací
2) Databáze simulací dějů a procesů sypkých hmot na dopravních a procesních zařízeních
3) Spolupráce se zahraničními a průmyslovými partnery na poli simulací specifických úloh
4) Publikování v recenzovaných a impaktovaných časopisech
5) Možnost uplatnění výstupů výzkumu v oblasti patentově právní oblasti

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
18000,-15919,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11880,-11880,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6120,-4039,-
2. Stipendia32000,-32000,-
3. Materiálové náklady50000,-178029,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek114000,-37249,-
5. Služby20000,-37556,-
6. Cestovní náhrady30000,-3247,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady304000,-
Uznané náklady304000,-
Celkem běžné finanční prostředky304000,-304000,-