Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/149
Název projektuZkoumání vlastností progresivních typů materiálů s využitím laboratorního tváření a počítačové simulace
ŘešitelRusz Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuTento projekt je zaměřen na sledování vlivu tváření na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti progresivních typů materiálů. Mezi tyto materiály patří například vysoce pevné feromanganové TWIP oceli, oceli P91, ultrajemnozrný titan, ocel 42CrMo4 atd. Vyhodnocení mechanických vlastností výše uvedených materiálů bude provedeno za pomoci plastometrických zkoušek (tlaková, tahová, krutová zkouška), měřením mikrotvrdosti. Strukturní charakteristiky budou vyhodnoceny metalografickou analýzou a elektronovou mikroskopií.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Černý
Ing. Kamil Drozd
Ing. Jaromír Horsinka
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
Ing. Václav Šumšal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Sledování vlivu tváření na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti vysoce pevných Fe-Mn TWIP ocelí v závislosti na rozdílném chemickém složení jednotlivých vzorků. Vyhodnocení vyválcovaných vzorků TWIP ocelí tahovou zkouškou, metalografickou analýzou, elektronovou mikroskopií a měřením mikrotvrdosti.
Teoretická, počítačová, metalografická studie krutové zkoušky z oceli P91. Studium bude zaměřeno na vyhodnocení zkoušek z materiálu P91 a následné porovnání s výsledky získanými pomocí počítačového programu TTFEM. Pro případnou korekci výsledků provedeme i studium struktury a měření mikrotvrdosti po průřezu vzorku.
Studium deformačního chování oceli 42CrMo4. Vyhodnocování krutové zkoušky (stanovení aktivační energie a matematický popis dynamické rekrystalizace oceli 42CrMo4), řízené válcování zkoumané oceli na laboratorní trati Tandem, využití termovizní kamery při laboratorních měřeních, zkoumání fázových přeměn.
Studium deformačního chování alumidů železa.
Příprava ultrajemnozrného titanu a vyhodnocení mechanických vlastností po aplikaci metodou ECAP. Studie bude zaměřena na přípravu ultrajemnozrného titanu pomocí metody ECAP. Rozvoj v případě tohoto materiálu směřuje na zachování nízké hodnoty modulu pružnosti a zvýšení mechanických vlastností. Ultrajemnozrný titan má vyšší měrné pevnostní vlastnosti než běžný (hrubozrnný) titan. Mechanické vlastnosti budou vyhodnoceny z výsledků tahové zkoušky, dále bude zkoumána mikrostruktura, a to metalograficky a elektronovou mikroskopií.
Využití výsledků při sepisování doktorských disertačních prací.
Publikace vybraných výsledků na konferencích (METAL 2011 a pod.) se snahou o výstupy zahrnuté do uznávaných databází, resp. časopisů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-15967,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-11916,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-4051,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady16565,-18155,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby35000,-30032,-
6. Cestovní náhrady14000,-14804,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17100,-17107,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady171065,-
Uznané náklady171065,-
Celkem běžné finanční prostředky171065,-171065,-