Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/148
Název projektuVýzkum závislosti štípacích sil v závislosti na tvaru klínu a druhu štípaného dřeva
ŘešitelUčeň Oldřich Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuZávislost velikosti štípací síly na materiálových vlastnostech dřeva a tvaru klínu

V rámci pokračujícího řešení projektu budou měřeny velikosti štípacích sil v závislosti na druhu použitého dřeva a tvaru klínu. Jelikož v současné době máme fyzicky pouze jeden typ klínu, nemáme možnost srovnání s jinými. Jsou připraveny konstrukční návrhy dalších tří. Plánujeme provést měření minimálně se dvěma různými klíny a minimálně třemi různými druhy dřeva. Výsledkem bude nejvhodnější tvar klínu a velikosti štípacích sil pro jednotlivé druhy dřeva.
Členové řešitelského týmuIng. Tereza Meiznerová
Ing. Lucie Gabrhelová
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Bc. Vojtěch Machů
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Diplomová práce
Celý měřící stand pro měření štípacích sil a metodika měření budou součástí diplomové práce.

2. Konstrukční návrh optimalizovaného tvaru pracovního nástroje (klínu)
Cílem výzkumných prací na projektu je návrh optimalizovaného tvaru klínu, jehož použitím lze dosáhnout nejlepší silové parametry při procesu štípání. Naměřená data budou vyhodnocena a zpracována s ohledem na závislost tvaru klínu a druhu štípaného dřeva.

3. Funkční vzorek

4. Publikace výsledků v recenzovaném odborném periodiku (minimálně ve sborníku vědeckých prací Fakulty strojní).

5. Publikace výsledků na konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia4000,-4000,-
3. Materiálové náklady2000,-11858,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby25300,-16078,-
6. Cestovní náhrady2000,-1344,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3700,-3720,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady37000,-
Uznané náklady37000,-
Celkem běžné finanční prostředky37000,-37000,-