Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/147
Název projektuExperimentální měření předpjatého zdiva s kluznou spárou
ŘešitelKozielová Marie Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV předchozím projektu bylo řešeno:
- provedení numerických modelů
- příprava postupu měření
- příprava a nákup měřícího zařízení.
V tomto roce bude projekt zaměřen zejména k experimentálním metodám měření deformací a následné analýze napjatosti zdiva. Zkoušky budou prováděny na laboratorním zkušebním zařízení, které bylo evidováno jako funkční vzorek. Na zařízení pro zkoušení předpjatého zdiva je možnost provádění řady zkoušek pro různé vstupní parametry, např. použití různých materiálů (zdicí prvky a malta), trasování a počet předpínacích lan, velikost předpínacích sil, velikost a tvar kotevních desek, velikost svislého zatížení, počet vrstev zdicích prvků či tlouštěk spár, vazba zdiva, způsob uložení zdiva (prosté, kluzná spára apod.). Napětí ve zdivu od předpínacích lan bude měřeno ve více bodech v ložných spárách zdiva, a proto se předpokládá dokoupení dalších potřebných tenzometrických čidel. Rovněž je třeba provést nákup materiálu, který s ohledem na finanční náročnost čidel nebyl v předchozím projektu realizován.
Dalším krokem bude zahájení vyhodnocování naměřených hodnot a jejich verifikace pomocí naměřených hodnot.
Zkoušky kluzných spár byly provedeny pouze pro starší materiály asfaltových izolačních pásů a pouze při běžné laboratorní teplotě. Předpokládá se ověření jejich teplotně závislých reologických vlastností i při běžných venkovních teplotách, ve styku se zděnými konstrukcemi vystavené působení předpětí.
Plánovaný časový harmonogram:
- Březen - zkušební provoz a kalibrace měřících zařízení
- Květen - měření prvních deformací předpínaného zdiva, cihly a malta známých pevností
- Září - Říjen - vyhodnocení výsledků.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Martina Šmiřáková, Ph.D.
Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Účelem navrženého projektu je experimentálně ověřit a následně analyzovat stav napětí a přetvoření předpínaného zdiva v kotevní oblasti. Výsledkem řešení by měl být navržený postup výpočtu a průkaz spolehlivosti takto zesílené zděné konstrukce. Tím by měla odpadnout nejistota a prozatím měřením nepodložený předpoklad o principu vnášení předpětí do kotevních oblastí zdiva, neboť návrh předpínacích kroků a stupňů předpětí se u zděných konstrukcí doposud provádí empiricky. Bude zkoušen a vyšetřován příznivý vliv kluzných spar na vnesení předpětí při různých teplotách provádění. Konečným přínosem by měla být možnost efektivně staticky zajišťovat zděné a železobetonové stavební konstrukce zatížených deformačním zatížením od poddolování, ražby tunelů, popř. jiných vlivů, např. důlních otřesů ke kterým dochází na území Moravskoslezského kraje a jsou zdrojem řady stavebních poruch či dokonce havárií. Cílem navrženého projektu je experimentálně ověřit stav napětí a deformací předpjatého zdiva zejména v kotevní oblasti. Cílem projektu je rovněž ověřit příznivý vliv reologických kluzných spar, které svými přetvárnými vlastnostmi snižují tření mezi základem a podložím a umožní vnést předpětí do celé zděné konstrukce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
15410,-15410,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11500,-11500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3910,-3910,-
2. Stipendia4500,-4500,-
3. Materiálové náklady12090,-7040,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-38436,-
5. Služby0,-11789,-
6. Cestovní náhrady9000,-3825,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-