Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/145
Název projektuExperimentální stěnový kruhový ztužující systém
ŘešitelFojtík Roman doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuDr.Ing. Tomáš Novotný<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuVýškové budovy kladou vysoké nároky na vodorovné ztužení a také na přenos svislých sil. Ztužujících stěnových systémů pro výškové budovy je velké množství, ale soustředí se především na přenos vodorovných sil.

Projekt navazuje na výsledky získané v rámci projektu SP/2010177 s názvem „Nový ztužující systém výškových budov“, při jehož řešení byly zjištěny další možnosti zvýšení efektivity ztužidla, které je jedinečné přenosem vodorovných i svislých sil, které přenáší za pomocí předpínacích sil. Stanovení efektivních předpínacích sil je velmi obtížné, proto jedním z dílčích cílů projektu je experimentální ověření těchto sil na základě tenzometrického měření na zmenšených laboratorních vzorcích. Hlavním cílem je ověřit nové typy kruhového ztužení a stanovení nejvhodnějších předpínacích sil pro optimalizaci únosnosti a stability stěnového ztužidla. Pro zajištění efektivních a nezkreslených laboratorních výsledků by bylo vhodné využít univerzálního upínacího rámu pro zkoušení smykových stěnových ztužujících stěn, jehož vývoj a výroba je hlavním cílem projektu druhého podaného projektu v rámci SGS.

Výsledky přispějí k možnosti užití tohoto nového systému ztužení v praxi.

Projektový tým je složen napříč dvěmi vědeckými pracovišti. Jedná se o „Katedru konstrukcí a Katedru stavebních hmot a hornického stavitelství“.
Členové řešitelského týmuIng. David Bujdoš
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Dr.Ing. Tomáš Novotný
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• publikování výsledků výzkumu v recenzovaném periodiku
• prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci
• výsledky výzkumu budou použity pro zpracování disertační práce

Pro dosažení vytyčených cílů bude nutné zpracovat virtuální modely (MKP) nových typů kruhových ztužidel. Po zvolení nejvhodnější varianty budou zpracovány podrobné dílenské výkresy zmenšených modelů, na jejichž základě budou odbornou firmou vyrobeny modely pro experimentální ověření v laboratořích fakulty stavební. Výstupy zátěžové zkoušky bude nutné zpracovat a porovnat se zjednodušeným modelem MKP. V případě příznivých výsledků experimentů a ověření správnosti numerického modelování bude požádáno o registraci zmodernizovaného kruhového ztužujícího systému jako funkční vzorek. Výsledky výzkumu budou prezentovány v recenzovaném odborném časopise.

Přibližný časový harmonogram:

únor – březen - zvolení vhodného ztužujícího systému pro další zkoumání
březen – duben - návrh zmenšeného zjednodušeného modelu ztužující
konstrukce
duben – květen - zpracování výkresové dokumentace a předání do výroby
květen – září - provedení laboratorních zátěžových zkoušek
červenec – září - vyhodnocení výsledků – porovnání s MKP modelem
září – prosinec - vyhodnocovní výsledků, publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
46900,-46846,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11900,-11846,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady21000,-20440,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7100,-7980,-
5. Služby11000,-3521,-
6. Cestovní náhrady4000,-11213,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-