Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/141
Název projektuVýzkum možností dalšího využití produktů termického zpracování
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt spadá do oblasti energetického využívání organických materiálů.
Jednou z možností je způsob termického zpracování využívá systém Pyromatic, jež v současné době prochází vývojem s vizí budoucího nasazení do ostrého provozu. Jednotka je koncipována pro tok zhruba 200 kg.hod-1 vstupní suroviny. Rozklad suroviny na jednotlivé produkty procesu probíhá v reaktoru prostřednictvím nepřímého ohřevu.

Výzkum je konkrétně zaměřen na možnosti (komerčního) využití výstupních produktů ze systému v průmyslové sféře. Oblast zájmu je kladena na všechny formy výstupů ze zařízení, tedy pyrolýzní plyn (H2, CH4, CO, CO2, ost. CXHY, …), pyrolýzní olej rozličného složení a pevný zbytek na bázi koksu. Potenciál jejich využití bude zkoumán pro oblast energetiky, hutnictví a chemického průmyslu.
V centru pozornostibue i využívání plynů a stanoování účinností.
Ve vztahu k uvedené problematice bude zjišťována souvislost procesních podmínek s vlastnostmi výstupních produktů a provoz zařízení bude optimalizován vzhledem ke kladeným požadavkům na tyto výstupy.

Členové řešitelského týmuIng. Michal Cásek
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.
Ing. Petr Hajdučko, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Ing. David Hřibňák
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D.
Ing. Michaela Kořistková
doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Ing. Iva Smrčková
Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Ing. David Tomášek
Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledky projektu budou publikovány ve formě publikační aktivity v tisku evidovaném dle kategorie RIV.
Snahou bude vytvořit i aspoň jeden funkční vzorek vybrnného procesu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13500,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3500,-3400,-
2. Stipendia85100,-85100,-
3. Materiálové náklady10000,-86688,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek91000,-28629,-
5. Služby46400,-32785,-
6. Cestovní náhrady20000,-19398,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29000,-29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady295000,-
Uznané náklady295000,-
Celkem běžné finanční prostředky295000,-295000,-