Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/140
Název projektuVýzkum vlivu velikosti vibrací na změnu životnosti ložisek, při změně parametrů souososti, zatížení, teploty, mazání, nevyváženosti.
ŘešitelBlata Jan Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumu1. Závislost parametrů vibrací na změně souososti zařízení a následné ovlivnění životnosti ložisek.
2. Závislost změny vibrací a životnosti ložisek na změnách parametrů mazání, teploty, zatížení, otáček, nevyváženosti atd.
3. Projevy a možnosti identifikace působících parametrů a vznikajících závad za pomocí softwaru.

V rámci řešení projektu budou měřeny hodnoty velikosti vibrací v závislosti na změnách působících parametrů teploty, mazání, souososti, zatížení, otáček. Tyto hodnoty budou dále analyzovány za pomoci softwaru, dále budou analyzovány jejich projevy a identifikace ve frekvenčním spektru za pomoci FFT. Dále bude sledována životnost ložisek při působení různých parametrů.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Blata, Ph.D.
Bc. Jaroslav Dřímal
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Ing. Tomáš Kostrůnek
Bc. Petr Kuča
Ing. Juraj Mareček
Ing. Libor Prokop
Bc. Vladimír Procházka
Bc. Ivo Rozsypálek
Bc. Petr Šumník
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1.Funkční vzorek měřícího standu pro simulaci vlivu parametrů souososti, mazání, otáček na životnost ložisek.
V rámci projektu bude navrženo zařízení, na kterém budou simulovány změny výše uvedených provozních parametrů. Působení těchto parametrů bude zaznamenáváno a vyhodnocováno.


2. Funkční vzorek měřícího standu pro simulaci vlivu parametrů nevyváženosti, zatížení.
Na tomto zařízení se budou sledovat změny vibrací a životnosti při působení nevyváženosti, excentricity, vlivu zatížení apod.


3. Publikace výsledků zkoumání v odborném periodiku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady3000,-3193,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek155000,-155000,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-7807,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady181000,-
Uznané náklady181000,-
Celkem běžné finanční prostředky181000,-181000,-