Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/131
Název projektuMetody lokalizace kriminálních činů a jejich prostorové aspekty
ŘešitelIvan Igor doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuKriminalita je cílem studia nejrůznějších oborů již dlouhou dobu. V průběhu 70. a 80. let minulého století přichází kriminalita do oblasti zájmu také geografům a vzniká tak geografie kriminality (Evans, Herbert, 1989). V tomto období byli geografové závislí na kartografické prezentace kriminálních jevů a využívání oficiální statistiky kriminality, které měly často velmi diskutabilní přesnost (Herbert, 1982). Přes tyto problémy je ve výsledcích evidentní, že prostorová distribuce kriminálních činů není rovnoměrně rozmístěna uvnitř města či regionů (Evans, Herbert, 1989). Studium kriminality je spíše doménou psychologie či sociologie, nepatří tak jak ve světové, tak hlavně v české geografii mezi častá témata a jedná se tak v určité míře zjednodušení o úplně novou oblast v české geografii.
Tento projekt bude pracovat s oficiálními statistikami, zdrojem těchto statistik je Policejní prezídium ČR a jedná se o zcela unikátní data, která na této úrovni detailnosti doposud nemohla být nikdy geograficky vyhodnocena. Tato data popisují přesnou prostorovou lokalizaci trestných činů a přestupků v Moravskoslezském kraji za celý rok 2009, přičemž jako pilotní oblast pro studium kriminality byla vybrána Ostrava.

EVANS, D. J., HERBERT, D. T. (1989) (eds.): The Geography of Crime, Routledge, 369 p., ISBN 0-415-00453-5.
HERBERT, D. T. (1982): Geography of Urban Crime, Longman Inc., 132 p..

Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Bc. Alexandra Jarná
Bc. Jakub Ohanka
Ing. Jan Tesla
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je analyzovat možnosti využít tato data pro lokalizaci kriminálních činů a přestupků a najít tak oblasti se zvýšenou úrovní kriminality oproti stanovenému průměru ve městě. Data o kriminálních skutcích obsahují rovněž další popisné informace a tak budou lokalizovány oblasti ve městě, kde se ve zvýšené míře vyskytují nejrůznější druhy kriminální činnosti. Kromě využití tvrdých dat a metodických postupů budou výsledky ještě doplněny o výzkum kvalitativní. V ulicích vybraných oblastí města proběhne dotazníkový průzkum, který bude doplněný o plán města, kam respondent vyznačí oblasti, kde pociťuje strach a doplňujícími otázkami bude vysvětlen také důvod tohoto strachu a další popisné informace respondenta. Bude tak možné provézt syntézu výsledků z obou těchto metodických postupů. Projekt bude zahájen nákupem vybrané tematicky blízké zahraniční literatury a souběžně s tímto krokem bude zahájen náročný proces explorace a lokalizace jednotlivých kriminálních skutků. V druhé polovině období řešení projektu bude následovat část agregační a analytická.
Součástí projektu bude řešení bakalářské, dvou diplomových a disertační práce.
V oblasti publikací výsledků bude kladen důraz na kvalitu oproti kvantity a tak bude snaha publikovat výsledky projektu v Sociologickém časopise a v časopise Geografie a také v některém ze zahraničních časopisů jako Urban Geography nebo European Journal of Criminology. Dále se počítá s publikací výsledků v odborné monografii Industriální město v post-industriální společnosti – 2. díl. Plánuje se také účast na konferenci GI_Forum v Salzburgu a na konferenci GIS Ostrava.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia21000,-21000,-
3. Materiálové náklady70000,-42200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-62300,-
5. Služby10000,-51100,-
6. Cestovní náhrady18900,-33970,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-4330,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-