Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/129
Název projektuVýzkum v oblasti modelování pro podporu řízení dopravy ve městech
ŘešitelTeichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuDoprava se může uskutečňovat bud jako individuální (zpravidla automobilová) nebo veřejná. Provoz dopravy ve městech je však provázen celou řadou nežádoucích jevů, z nichž k nejvýznamnějším patří kongesce vozidel na městských komunikacích způsobené zpravidla nedostatečnou kapacitou dopravní infrastruktury nebo nedokonalým řízením dopravy. Protože budování nových komunikací je mnohdy nemožné, soustřeďuje se zejména v poslední době převážná většina aktivit na výzkum v oblasti řízení dopravy.
V literatuře z oblasti matematické teorii dopravy bylo v minulosti publikováno několik základních metod, které byly za účelem zefektivnění řízení dopravy ve městech sestaveny a s úspěchem použity, jejich aparát však zpravidla vyžaduje výsledky z rozsáhlejších dopravních průzkumů, jejichž realizace je poměrně nákladná. Přitom existují metody, které jsou schopny dávat adekvátní výsledky i bez realizace rozsáhlých průzkumů. Cílem je zabývat se možnostmi jejich aplikačního potenciálu v podmínkách řízení dopravy ve městech, což je i v souladu s dlouhodobými záměry ID v oblasti vědy, výzkumu i doktorského studia. Základní přínos lze však spatřovat v příspěvku k řešení hlavních problémů v řízení dopravy v podmínkách měst – navrhování efektivnějších způsobů řízení individuální dopravy a to jak individuální, tak i hromadné.
V předloženém projektu se chceme zabývat studiem možností využívání nekonvenčních modelovacích technik pro řešení výše uvedených problémů, kterými konkrétně jsou fuzzy modelování, Petriho sítě a max algebra. Pozornost se bude soustředit k jejich využívání při návrzích systémů veřejné hromadné dopravy a efektivního řízení dopravních proudů na křižovatkách. Dosažené výsledky mohou po aplikaci do praxe přispět k odstraňování kongescí vozidel před křižovatkami a zvyšování atraktivity veřejné hromadné dopravy.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Ing. Michal Krempl, Ph.D.
Ing. Michal Rusek
Ing. Jan Širc
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Ing. Michal Turek, Ph.D.
Ing. Richard Turek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy z projektu lze očekávat zejména v oblasti vytvořených matematických modelů :
-matematického modelu umožňujícího zrovnoměrňování dopravní obsluhy úseků dopravních sítí veřejnou hromadnou dopravou (jedná se o model nacházející uplatnění při zvyšování atraktivity veřejné hromadné dopravy),
-matematického modelu sloužícího pro podporu vytváření linek MHD, který bude umožňovat minimalizaci počtu přestupů v síti a odstraňovat slabá místa v síti z hlediska komfortu cestujících (jedná se o model nacházející uplatnění při zvyšování atraktivity veřejné hromadné dopravy),
-matematického modelu umožňujícího řešení "úzkých hrdel" na městské dopravní infrastruktuře z hlediska výskytu kongescí, v podmínkách stabilizovaného stavu provozu na komunikacích z hlediska výskytu kongescí pak modelu přispívajícího ke snižování časových ztrát vozidel (jedná se o modely nacházející uplatnění při zvyšování kvality dopravy z hlediska řízení).
Všechny zmiňované modely budou publikovány nejpozději v roce 2012 v časopisech evidovaných v mezinárodně uznávaných databázích Scopus a Web of Science

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5360,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-0,-
2. Stipendia19200,-10320,-
3. Materiálové náklady9540,-824,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-35205,-
6. Cestovní náhrady7900,-3651,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady50000,-
Uznané náklady50000,-
Celkem běžné finanční prostředky50000,-50000,-