Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/126
Název projektuKvantifikace dopadů využívání snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb na jejich poskytovatele
ŘešitelKrzikallová Kateřina Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je vliv převedení místně poskytovaných služeb ze základní do snížené sazby daně z přidané hodnoty na výši daňové povinnosti vybraných plátců Moravskoslezského kraje, poskytovatelů těchto služeb a analýza možností následného využití volných finančních prostředků plátců vzniklých v důsledku této případné legislativní změny.

Pravidla pro uplatňování sazeb daně ve členských státech Evropské unie vyplývají z Článku 93 až 130 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o DPH“) a jejích následných novelizací.

V roce 2007 provedla společnost Copenhagen studii o snížených sazbách DPH uplatňovaných ve členských státech Evropské unie. Tato studie především zkoumala dopad snížených sazeb DPH a výjimek na místně poskytované služby, především v souvislosti s vytvářením pracovních míst, ekonomického růstu a řádného fungování vnitřního trhu. Na základě výsledků konzultací Evropské komise byly nalezeny poměrně přesvědčivé ekonomické argumenty pro aplikaci snížených sazeb daně ve vybraných odvětvích, služeb s vysokým podílem lidské práce.

Z těchto důvodů byla přijata Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice 2009/47/ES“), která vstoupila v platnost dne 1. června 2009.

Česká republika však z obsahu Směrnice Rady 2009/47/ES dosud do ZDPH implementovala uplatňování snížené sazby daně pouze u bytové výstavby dle § 48 ZDPH bez časového omezení, jelikož původně byla platnost tohoto ustanovení omezena do 31. 12. 2010.

Jedním ze závažných argumentů proti schválení novely zákona o DPH, která obsahovala zahrnutí vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce (např. restaurační služby, holičství a kadeřnictví, opravy obuvi) do snížené sazby daně, bylo, že dopad této daňové úlevy není měřitelný.

Projekt koresponduje s diskuzí vyhlášenou Evropskou komisí v prosinci 2010 pod názvem „Zelená kniha o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“.

Metodika postupu řešení, charakteristika vstupních dat
- analýza zahraniční a domácí literatury a pramenů (z oblasti daně z přidané hodnoty, aplikace kvantitativních metod)
- analýza současné legislativy upravující uplatňování DPH v České republice a Evropské unii
- analýza trendů vývoje právního rámce daně z přidané hodnoty v Evropské unii
- průzkumy situace v praxi

Forma průzkumů:
-dotazníkový průzkum provedený pomocí profesních sdružení vybraných poskytovatelů služeb (např. Asociace hotelů a restaurací České republiky, UNIHOST – sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách)
-dotazníkový průzkum provedený přímo mezi podnikatelskými subjekty v Moravskoslezském kraji
-zpracování stanovisek sdružení IFA Česká republika (International Fiscal Association) – organizace zabývající se mezinárodním zdaňováním včetně provádění vědeckého výzkumu v dané oblasti (odpovědný řešitel je členem této organizace) nebo „velké čtyřky“ – společností Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC k dané oblasti

Vzorek respondentů by tvořili poskytovatelé restauračních služeb, holičství a kadeřnictví, oprav obuvi, oprav jízdních kol):
Respondentni by byli rozděleni do několika skupin podle kritérií umístění provozovny (centrum Ostravy, okrajové části Ostravy, okresní města v rozdělení na centrum a okrajové části, obce mezi 5ti tis. a 10 tis. obyvatel, obce do 5 tis. obyvatel, přičemž kategorie obcí by byly zastoupeny v počtu cca 10).
Mezi další kritéa by patřila právní forma subjektu, velikost obratu, počet zaměstnanců, kategorie provozovny dle úrovně kvality poskytovaných služeb a obsluhované klientely, doba působení na trhu.
Celkový počet provozovatelů jednotlivých služeb dle počtu získaných dotazníků cca 100 ks, konkrétně poskytovatelé restauračních služeb celkový počet 100 (10 v centru Ostravy, 10 na okrajových částech Ostravy, 20 v okresních městech v rozdělení 10 v centru, 10 v okrajových částech), 10 v obcích do 10 tis. obyvatel, 10 v obcích do 5 tis. obyvatel)
Provozovatelé ostatních uvedených služeb po 50ti kusech, tzn. celkový počet zkoumaných podnikatelských subjektů 250 ks.

Dotazník bude obsahovat jednak skutečné údaje plátce za dané zdaňovací období a dále pak údaje plátcem předpokládané, pokud by došlo k přeřazení poskytovaných služeb ze základní do snížené sazby daně. např. druh poskytovaných služeb, tržby bez DPH, náklady bez DPH, daň na výstupu v členění dle sazeb daně, daň na vstupu v členění dle sazeb daně, daňová povinnost, počet zaměstnanců, mzdové náklady, rozsah (částka) a druh předpokládané investice do hmotného majetku, kritéria rozhodování a předpokládaná rizika s těmito investicemi spojená.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o soubor velkého rozsahu (viz níže), bude vhodnější pro další analýzu a práci s daty rozdělit soubor získaných dat z dotazníků do tříd. Tento krok umožní lepší aplikaci a vyšší názornost při prezentaci dat s využitím softwaru MS Excel, s jehož pomocí lze na daná data aplikovat matematické a statistické funkce pro další analýzu.
Již v úvodu lze stanovit několik pracovních hypotéz (například vyšší daňová povinnost znamená nižší počet pracovníků ve společnosti, čím nížší daňová povinnost, tím vyšší investice atd), které lze aplikací parametrických testů (u-test, t-test, χ2 – test) vyvrátit nebo potvrdit.

Pro zpracování dat a jejich následnou analýzu budou použity kvantitativní modely. Po získání datových souborů dojde k verifikaci (statistické, ekonomické a ekonometrické) těchto dat do modelu. Vyhodnocení dat bude provedeno regresní analýzou, pomocí metody nejmenších čtverců na základě níže uvedeného modelu:

L = B0 + B1.A + B2.B + B3.C + D
L ... daňová povinnost plátce DPH, poskytovatele služeb s vysokým podílem lidské práce
bo ... konstanta
B1 ... změna daňové povinnosti plátce změní-li se sazba daně o 1 jednotku
B2 ... změna daňové povinnosti plátce dojde-li k přeřazení služeb s vysokým podílem lidské práce ze základní do snížené sazby DPH
B3 ... změna daňové povinnosti plátce dojde -li ke sloučení základní a snížené sazby do jedné sazby daně
D ... odchylka

Ke zpracování dat získaných z výsledků průzkumu bude využit software SPSS.

Následně ze vstupních dat budou pomocí rozhodovací analýzy vybrány způsoby nejvhodnějšího využití (investice) volných finančních prostředků, které by plátci, poskytovatelé uvedených služeb, získali k dispozici v důsledku snížení jejich daňové povinnosti v případě aplikace příslušné legislativní změny.

Bude se jednat např. o investice do nových technologií, vybavení provozovny nebo zvýšení počtu zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že v úvahu je nutno vzít více optimalizačních a rozhodovacích kritérií (např. investiční náklady, mzdové náklady, tržby, hospodářský výsledek atd.) bude problematika řešena pomocí metod vícekriteriálního rozhodování.

Základem bude stanovení kriteriální matice, kde X1 … Xn představují varianty a Y1 … Yn kritéria. Jednotlivá kritéria budou odlišná (buď maximalizační nebo minimalizační).

Váhy jednotlivých kritérií budou stanoveny za pomocí Saatyho metody.

Aplikací matice ohrožení variant bude stanovena míra rizika jednotlivých variant.
Následně bude provedeno analytické a globální posouzení variant z pohledu užitnosti U a míry rizika R.
Finálně bude vypočten výsledný efekt E, jako podklad pro rozhodnutí.

Optimální rozhodovací strategie volí variantu s největším efektem, tj. s největší převahou užitku nad rizikem bez ohledu na absolutní výši obou hodnot.
E = U – R
E = U/R

Na závěr budou porovnány výsledky s vybranými závěry Copenhagen Economics Study a tím také soulad se záměrem Směrnice Rady 2009/47/ES.

Při zpracování projektu bude využita především uvedená odborná literatura:
BERGER, W.; KINDL, C. WAKOUNIG, M. Směrnice ES o dani z přidané hodnoty. 1. vyd. Praha: Vox, 2010. 736 s. ISBN 978-80-86324-83-8.
European tax handbook 2010. 21 st ed. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2009. 892 s. ISBN 978-90-8722-076-1.
LANG, M.; MELZ, P.; KRISTOFFERSSON, E. VAT and direct taxation: similarities and differences. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2009, 1296 s. ISBN 978-90-8722-060-0.
MUSGRAVE, P. Tax policy in the global economy. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. xvi, 470 s. ISBN 1-840-64313-7.
PITNER, L.; BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2010. 5. vyd. Olomouc: Anag, 2010. 461 s. ISBN 978-80-7263-603-7.
SALANIÉ, B. The economic of taxation. Cambridge: MIT Press, 2003, vii, 226 s. ISBN
0-262-19486-4
SCHENK, A.; OLDMAN, O., Value Added Tax: A Comparative Approach. Cambridge: Univerzity Press, 2007, 532 s. ISBN 978-0-521-61656-0.
Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union (Copenhagen Economics Study) [online]. Copenhagen Economics 2007 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/study_reduced_vat.pdf
Členové řešitelského týmuBc. Markéta Havlasová
Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
- kvantifikovat dopad převedení služeb s vysokým podílem lidské práce ze základní do snížené sazby daně na daňovou povinnost plátců, poskytovatelů uvedených služeb Moravskoslezského regionu a tím také potvrdit nebo vyvrátit předpoklad, že by jejich daňová povinnost měla být nižší (za pomocí dotazníků a následného zpracování získaných dat regresní analýzou s využitím metody nejmenších čtverců)
- za pomocí rozhodovací analýzy na základě dat získaných od plátců, vybrat způsoby nejvhodnějšího využití (investice) volných finančních prostředků plátců, poskytovatelů uvedených služeb, vzniklých touto legislativní změnou
- potvrdit nebo (částečně) vyvrátit závěry vybraných oblastí studie Copenhagen Economics Study z roku 2007 (např. oblast zachování nebo zvýšení zaměstnanosti, investic do vybavení provozoven a nových technologií)
- potvrdit nebo (částečně) vyvrátit měřitelnost dopadu této daňové úlevy v podmínkách plátců daně v Moravskoslezském kraji
- vyjádřit se na základě získaných informací zejména k otázce uplatňování snížených sazeb DPH v členských státech Evropské unie v rámci diskuze vyhlášené Evropskou komisí v prosinci 2010 pod názvem „Zelená kniha o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“.

Ke zpracování dat získaných z výsledků průzkumu bude využit software SPSS.

Časový harmonogram projektu:
leden – duben:
-detailní vymezení předmětu výzkumu a zpracování obsahu dotazníku
-studium odborné literatury
-účast na schůzce organizace IFA (4x ročně)
-výběr firem a oslovení potencionálních respondentů a příslušných profesních sdružení
-realizace průzkumu v praxi

květen – srpen:
- vytvoření pracovní verze modelu
- analýza a zpracování získaných dat z průzkumu
- transformace dat do navrhnutého modelu
- úpravy modelů
- publikace prvních zjištěných výsledků a první dílčích výstupů
- zaslání vyjádření k otázce uplatňování snížených sazeb DPH v členských státech Evropské unie v rámci diskuze vyhlášené Evropskou komisí „Zelená kniha o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“

září – prosinec:
- finální verze modelu a jeho verifikace zjištěnými daty
- zpracování výsledků za pomocí software SPSS
- zhodnocení výstupů včetně porovnání s výsledky studie Copenhagen Economics Study
- prezentace zjištěných výsledků na konferencích a v recenzovaných časopisech
- vymezení směrů pokračování ve výzkumu v dalším období, zpracování závěrečné zprávy

Výstupy projektu:
- 2 články v recenzovaných časopisech dle databáze SCOPUS v českém i anglickém jazyce (2 x 4 body)
- prezentace výsledků projektu na tematicky zaměřených konferencích v tuzemsku i v zahraničí (v anglickém jazyce např. EU Bratislava)
- 1 článek ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters (8 bodů).
- tento projekt bude součástí disertační práce odpovědného řešitele projektu
- 1 kvalitní diplomová práce studentky Bc. Markéty Havlasové
- na základě výsledků projektu bude navázán další projekt (SGS, ESF, GAČR)
- výsledky mohou být nabídnuty k využití Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, profesním sdružením poskytovatelů služeb, a v neposlední řadě také prezentovány ve výuce řešiteli projektu.

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 16 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady21920,-40260,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby16000,-13198,-
6. Cestovní náhrady18000,-2462,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-