Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/125
Název projektuUrčování nadstandardních hlukových parametrů motorů
ŘešitelKubín Tomáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuJedním z častých požadavků na konstrukci pracovních strojů je eliminace vibrací a s tím spojená eliminace hlučnosti. Důležitost v této oblasti narůstá v případě, že je zařízení umístěno v laboratorních podmínkách nebo v super čistém provozu. Zdrojem těchto nežádoucích jevů jsou pohony. Předmětem výzkumu v rámci tohoto projektu by bylo navrhnout testovací zařízení, na kterém by bylo možno vysledovat jednotlivé zdroje vibrací a nadefinovat nadstandardní hlukové parametry motoru, které ovlivňují vznik nežádoucích vibrací.
Členové řešitelského týmuIng. Tereza Meiznerová
Ing. Roman Fousek
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu:
- navrhnout a zkonstruovat testovací zařízení - motorovou zátěž, pomocí které bude možno vysledovat závislost zatížení pohonů na zdroji vibrací (funkční vzorek),
- publikace výsledků v recenzovaném odborném periodiku (například ve sborníku vědeckých prací Fakulty strojní),
- zadání diplomových prací pro členy řešitelského týmu,

Časový plán pro rok 2011:
Leden až květen – zpracování výkresové dokumentace
Červen až srpen – výroba
Září – uvedení do provozu
Říjen až prosinec – měření a zpracovávání dat

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia16000,-19800,-
3. Materiálové náklady19000,-17941,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek29000,-28843,-
5. Služby33500,-31720,-
6. Cestovní náhrady6000,-5196,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11500,-11500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady115000,-
Uznané náklady115000,-
Celkem běžné finanční prostředky115000,-115000,-