Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/117
Název projektuMetodika posuzování účinnosti transformace energie ve sluneční elektrárně
ŘešitelSkřépek Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem projektu je výzkum v oblasti metodiky posuzování účinnosti transformace energie ve sluneční elektrárně.

Kvalita provozu sluneční elektrárny a tedy i efektivní transformace energie je podmíněna správným monitorováním a servisem komponentů. Celý systém kontroly stavu elektrárny by měla uzavírat pravidelná bilance výroby na elektrárně a tedy i výpočet účinnosti elektrárny. Údaje by měly být porovnávány s garantovanými údaji výrobců komponentů a také s údaji energetického auditu. V případě rozdílných výsledků by mělo být přistoupeno k finančně nákladnějším a přesnějším způsobům ověření stavu komponentů elektrárny, jako je například testování panelů ve zkušebně apod. Tímto postupem mohou být ještě v záručních dobách zahájeny kroky vedoucí k reklamacím komponentů a tedy zajištěna předpokládaná efektivní výroba v průběhu předpokládané životnosti výrobny.

Obecně je okamžitá výroba sluneční elektrárny přímo úměrná slunečnímu záření dopadajícímu v daný okamžik na panely elektrárny. Energie slunečního záření je dále z panelů sváděna ve strinzích do měničů, kde je transformována ze stejnosměrného napětí na střídavé. Měniče jsou přitom prvním členem nejblíže panelů, které poskytují v pravidelných časových vzorcích informace nejen o výrobě. V reálném provozu je skutečné množství slunečního záření dopadající na jednotlivé panely ovlivňováno rychle se měnícím počasím v průběhu dne, měsíce, roku a funkcí komponentů elektrárny.

Pouhé porovnání vybraných sumárních měsíčních osvitů se v jednotlivých letech nemusí vzájemně shodovat a tedy ani korespondovat s dlouhodobými průměrnými hodnotami osvitů uváděných v energetickém auditu. Na druhou stranu se předpokládá, že konečný úhrn výroby z elektrárny, který je odvislý od slunečního svitu bude s malými odchylkami stejný s auditem a to i s ohledem ke snižující se účinnosti panelů s plynoucími léty.

Správné hodnocení transformace energie může být provedeno pouze na základě průběžně monitorovaných hodnot, kde jsou zaznamenávána data ze všech střídačů a monitorovaných zařízení včetně měřících přístrojů. Následně musí být provedena filtrace dat (zohlednění provozních stavů zařízení atd). Výhodou je, že Výzkumné energetické centrum disponuje vlastním monitorovacím scada systémem, který je určený nejen pro monitorování slunečních elektráren.

Vzhledem k počtu instalovaných slunečních elektráren v ČR, mezi které se nyní řadí právě dokončovaná sluneční elektrárna VŠB-TU Ostrava, se jedná o velmi aktuální problematiku.

Projekt bude prvotně zaměřen na hodnocení bilance výroby sluneční elektrárny VŠB-TU Ostrava. Ta bude osazena monitorovacím systémem ve vlastnictví Výzkumného energetického centra. V projektu se předpokládá využití monitorovaných dat.
Členové řešitelského týmuIng. Petra Petričko
Ing. Michal Skřépek, Ph.D.
Ing. Anton Timofieiev
Ing. Michal Tutsch
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je dosahování maximální možné účinnosti transformace energie ve sluneční elektrárně. V rámci tohoto cíle je výzkum zaměřen na vývoj metodiky posuzování účinnosti transformace energie ve sluneční elektrárně.

Hlavním cílem projektu je sestavení metodiky a vytvoření takových podpůrných softwarových nástrojů, aby bylo dosaženo co největší míry zautomatizování celého procesu vyhodnocování. Výstupem budou také dva články v recenzovaném časopise a vystoupení na konferencích


Etapy řešení projektu hlavním řešitelem a řešitelským týmem:
1) Sestavení souboru faktorů mající vliv na účinnost transformace energie v elektrárně
2) Výzkum v oblasti
3) Sestavení metodiky

Ad 1) V tomto kroku se bude jednat o shromáždění jak teoretických, tak praktických dat o dané sluneční elektrárně a posouzení faktorů mající vliv na její provoz.

Ad 2) Tato část se bude zabývat průzkumem ve smyslu hledání efektivní metody analýzy a sběru dat a to s ohledem na ovlivňující faktory, tak postupům dolování historických dat z datového uložiště monitorovacího scada systému. V praxi je zejména potřeba zmapovat použité komponenty, koncepci dané elektrárny a vhodně ji doplnit dalšími komponenty.


Ad 3) V tomto kroku bude sestavována samotná metodika za pomocí softwarových nástrojů, s cílem dosažení co největší míry zautomatizování celého procesu vyhodnocování.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
38860,-38860,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)29000,-29000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9860,-9860,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady4640,-3885,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-35755,-
5. Služby11000,-10778,-
6. Cestovní náhrady5000,-5222,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady166500,-
Uznané náklady166500,-
Celkem běžné finanční prostředky166500,-166500,-