Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/116
Název projektuStandardy bezbariérového užívání v objektech sociální péče a zdravotnictví
ŘešitelKolarčíková Eva Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je definování standardů bezbariérového užívání v objektech sociální péče a zdravotnictví s prioritou hygienických prostor a cílem tvorby návrhu typizovaného prvku prefabrikovaného sanitárního systému (modulové koupelny) s akcentem na variabilitu a zabezpečení bezpečného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Standardy budou formulovány na základě průzkumu a následného rozboru požadavků a fyzických možností uživatelů s pohybovým a zrakovým postižením. Následné řešení bude klást důraz na možnou aplikaci navrhovaného prvku v českém prostředí za účelem usnadnění a zrychlení výstavby pobytových zařízení a eliminaci velmi častých chyb řešení hygienických bezbariérových prostor, jenž mají negativní dopad na samotné uživatele.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Kalužíková
Ing. Eva Kolarčíková
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem a výstupem řešeného projektu je definování základních kritérií bezbariérového užívání pobytových zařízení s následným návrhem typizovaného prvku prefabrikovaného sanitárního systému (modulové koupelny) pro možnou aplikaci výrobcem HBS CZ s.r.o., který se výrobou prefabrikovaných hygienických bloků zabývá. Postup řešení a jednotlivé kroky jsou následující:
- rešerše právního prostředí požadavků na výstavbu v návaznosti na bezbariérové užívání a předpisů pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb (01-02/2011)
- rešerše a následná databáze materiálové základny pro bezbariérové úpravy objektů sociální péče, zdravotnictví se zaměřením na hygienické prostory s důrazem na certifikované výrobky včetně praktických zkušeností výrobce prefabrikovaných bloků společnosti HBS CZ s.r.o. (02-03/2011)
- průzkum s fotodokumentací stávajícího stavu bezbariérovosti (bariérovosti) pobytových zařízení (04-05/2011)
- analýza stávajících bariér pobytových zařízení v užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (06/2011)
- průzkum a rozbor požadavků uživatelů s pohybovým a zrakovým postižením pro zabezpečení samostatného a bezpečného užívání (05-06/2011)
- vývoj dispozičního řešení typizovaného modulového hygienického prvku se zpracování grafických materiálů a výkresových podkladů (09-11/2011)
- kompletace a vypracování závěrečné zprávy projektu (12/2011)

Výsledky řešení projektu budou prezentovány odborné veřejnosti prostřednictvím recenzovaného časopisu Stavebnictví, na konferencích, zejména tématicky zaměřených na problematiku projektu (Senior Living 2011), na odborných akcí ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady17460,-18947,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady16000,-18513,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9500,-9500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady95000,-
Uznané náklady95000,-
Celkem běžné finanční prostředky95000,-95000,-