Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/113
Název projektuMetoda ERT (elektrická rezistivitní tomografie) jako prostředek k významnému zlepšení informace o fyzikální nehomogenitě sesuvu včetně vymezení smykových ploch.
ŘešitelCervantes Bladimir Ing.
Školitel projektuIng. Aleš Poláček, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuJednou ze základních podmínek při výpočtu stability svahů je znalost vnitřní struktury a mechanických vlastností nestabilní části horninového masivu potiženého svahovým pohybem. Adekvátní průzkum umožňuje určit či odhadnout tyto charakteristiky s velikou mírou přesnosti.
V dnešní době se použitím nových geofyzikálních metod zejména metody ERT (elektrické rezistivitní tomografie) posouvá výzkum svahových deformací na jinou úroveň. Použití této metody při terénních prací (vedle vrtného průzkumu, případně s využitím metody mělké refrakční seismiky (MRS), metody vertikálního elektrického sondování (VES) a metody odporového profilování (OP)) umožňuje získávat data s podstatně větší hustotou i kvalitou než u klasických postupů.
Elektrická rezistivitní tomografie (ERT) a v neposlední řadě georadar (GPR), využívající oproti minulosti kombinaci antén s různou frekvencí, patří k relativné novým metodám z hlediska jejich aplikací při průzkumu sesuvných oblastí.
Záměrem zamýšleného projektu je posoudit možnosti uvedených metod a metodik měření na vybraných sesuvech (zejména Bartovice, Lidečko apod.). Jedná se zejména o výzkum o otázkách nejoptimálnějšího uspořádání elektrod u metody ERT a volby nejvhodnější frekvence antény u metody GPR v závisloti na geologických poměrech postižené části horninového masívu.
Nutno mít na zřeteli skutečnost, že k sesuvům z petrografického hlediska dochází zejména v oblastech tvořených převážně různými sedimentárními horninami a z hlediska nutné podmínky úspěšného použití geofyzikálních metod v oblastech málo fyzikálně odlišném prostředí.
Členové řešitelského týmuIng. Milan Aue
Ing. Bladimir Cervantes
Ing. Jan Gebauer
Ing. Aleš Poláček, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je ukázat zlepšení možnosti použití a výhod zejména metody ERT a dále georadaru při výzkumu různých typů svahových deformací. Porovnáním výsledků získaných těmito metodami s výsledky získanými již v této době standardními stejnoměrnými odporovými metodami (SOP, VES) a případně metodou MRS pak posoudit jejich možnosti při průzkumu svahových pohybů.
Metodika měření metodou rezistivitní tomografie umožňuje na rozdíl od již běžně používaných metod VES a OP flexibilně volit různé formy uspořádání elektrod na zvoleném profilu. Základní software – RES2DINV, který je k dispozici pro interpretaci výsledků pak při vhodné metodice měření umožňuje rychleji než dosud zisk základní představy o fyzikální nehomogenmitě zkoumaného prostředí.
Dále se předpokládá prověření zdokonaleného SW a upravené metodiky měření k zisku modelu 3D zkoumaného sesuvu. Tato skutečnost tak přispěje k návrhu přesnějších, a ekonomicky často velmi příznivějších sanačních prací při jinak stejném efektu.
Výsledky budou publikovány v časopise Acta Geophysica s IF 0.882, a prezentovány na workshopu Geonika v.v.i. Ostrava, apod.


Postup řešení, časový harmnongram:

Leden – únor:
Rešerše poznatků získaných při řešení této problematiky v ČR i v zahraničí. Reinterpretace výsledků získaných při řešení diplomové práce (Použití rezistivitní tomografie na svahových deformacích v územích postižených poddolováním a HS 541 005) z pohledu prováděných návrhů sanačních prací na základě komplexního geologického průzkumu.

Březen – duben:
Rekognoskace sesuvů zvolených k výzkumu v rámci tohoto projektu s prověřením využití GPS TopCon pro získání přesnějšího výškového profilu terénu na zvolených sesuvech jako jednu z podmínek prostorové interpretace prováděných měření.

Duben – listopad
Terénní měření, testování různých metodik měření u metody ERT, GPR. Průběžná interpretace získaných výsledků. Posouzení výsledků získaných opakovaným měřením – monitorigem - z hlediska případných fyzikálních změn v tělese sesuvu v důsledku jejich pohybu. Testování vybraného SW na řešení zvolené problematiky.

Prosinec:
vypracování závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia14000,-14000,-
3. Materiálové náklady80000,-86800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-9000,-
5. Služby27300,-97000,-
6. Cestovní náhrady28000,-24500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)12000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-