Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/112
Název projektuSpecifikace a formy zajištění ICT služeb poptávaných malými a středně velkými firmami v Moravskoslezském kraji
ŘešitelTvrdíková Milena doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na identifikaci a specifikaci služeb v oblasti ICT služeb (Information and Comunication Technologies, dále jen ICT), které malé a střední firmy poptávají v Moravskoslezském kraji.

Projekt by měl odhalit, jaká je povaha zajišťování ICT služeb v těchto firmách. Přesněji řečeno, jaké z poptávaných služeb jsou schopny zajistit pomocí vlastních zaměstnanců a jaké služby outsourcují, přičemž bude kladen důraz na závislost těchto faktorů na typu firmy (výrobní, obchodní, poskytující služby).

ICT službu lze v tomto kontextu definovat jako soubor činností poskytujících přidanou hodnotu klientovi použitím ICT pro podporu podnikových procesů.
U firem, které preferují vlastní zajištění ICT služeb, bude zkoumáno, jaké nároky jsou na zaměstnance kladeny z hlediska úrovně a struktury:
- obecného vzdělání
- ekonomického vzdělání
- IT gramotnosti

Důkladněji budou také analyzovány faktory, které firmy ovlivňují při volbě typu zajištění služby.

U firem využívajících outsourcing k zajištění a řízení ICT služeb budou zjišťovány především poptávané nároky na tuto službu, resp. na pracovníky zajišťující službu, a také jejich spokojenost s poskytovanými službami.

Poskytování ICT služeb v Moravskoslezském kraji je v rozměru malých a středních firem řešeno z více než 70% formou outsourcingu (viz. výzkum krajské hospodářské komory MSK). To je z větší části zapříčiněno převisem poptávky nad nabídkou profesně vzdělaných zaměstnanců.

ICT profese jsou charakteristické vysokým podílem vysokoškolsky vzdělané pracovní síly, nicméně pouze třetina zaměstnanců absolvovala vysokou školu s příslušným odborným zaměřením.
Firmy zajišťující tento typ služeb vlastními silami následně musí řešit tento kvalifikační nesoulad a vznikají jim tak dodatečné náklady ve formě školení, rekvalifikačních kurzů apod.

Při zpracování projektu vycházíme především z teorie segmentace na B2B trzích a ze současných přístupů využívání outsourcingu dle následujících publikačních zdrojů:
[1] BLICKLE, T.; HESS, H.; KLUECKMANN, J.; LEES, M.; WILLIAMS, B. Process Intelligence. 1st ed. Hoboken: Wiley Publishing, 2010. 86 p. ISBN 978-0-470-87620-6.
[2] GARIMELLA, K., K.; LEES, M., J.; WILLIAMS,B.D. BPM Basic. 1st ed. Hoboken: Wiley Publishing, 2008. 64 p. ISBN 978-0-470-28571-8.
[3] HAND, D. J.; MANNILA, H.; SMYTH, P. Principles of data mining. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. 546 p. ISBN 978-0262082907.
[4] TAYLOR, S.; MACFARLANE, I. ITIL Small-scale Implementation. 1st ed. London: The Stationery Office, 2005. 102 p. ISBN 0-11-330980-5.
[5] THACHER, B. L.; EVIA, C. Outsourcing Technical Communication: Issues, Policies and Practices. 1st ed. Amityvile, New York: Baywood Publishing Co., Inc., 2008. 244 p. ISBN 978-0895033345.
[6] WEINSTEIN, A. Handbook of Market Segmentation: Strategic Targeting for Business and Technology Firms. 3rd ed. University of Warwick, UK: Routledge, 2004. 266 p. ISBN 978-0789021564.

Členové řešitelského týmuIng. Jiří Franek, Ph.D.
Ing. Martin Huf
Ing. Petr Kašpar
Ing. Tomáš Kondělka
Bc. Aleš Kubíček
Ing. Vítězslav Matěj
Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt se bude zabývat analýzou úrovně zajištění ICT služeb v současné praxi malých a středních firem v Moravskoslezském kraji s ohledem na jejich předmět podnikání a typ firmy.

Hlavním cílem projektu je segmentace subjektů dle jejich vztahu k typu zajišťování ICT služby, identifikace klíčových faktorů a motivů pro rozhodování firem pro využití outsourcingu k zajištění ICT služby.

Dílčím cílem je možné prohloubení spolupráce oboru Aplikovaná informatika a marketingu a obchodu s podnikatelskými subjekty z IT oblasti se záměrem rozšíření spolupráce studentů obou oborů s praxí.

Data, která budou pro výzkum získávána lze rozdělit na kvalitativní a kvantitativní, primární a sekundární. Pro jejich získání využijeme formu marketingového výzkumu. Sběr primárních kvalitativních dat bude uskutečněn metodou řízeného osobního rozhovoru s personálními či vedoucími pracovníky podnikatelských subjektů(cca 20 – 30 zástupců firem z Moravskoslezského kraje), sběr primárních kvantitativních dat bude proveden metodou elektronického dotazování(100 – 150 respondentů). Pro výběr respondentů budou sloužit veřejně dostupné databáze – IT cluster, Albertina data. Součástí projektu bude sběr a analýza sekundárních dat, využijeme sekundární data z hospodářské komory z r. 2009 a data z IT clusteru.

Analýza dat bude provedena s využitím nástrojů PASW Statistics 18, zejména využijeme regresní, faktorovou a shlukovou analýzu pro zkoumání a modelování asymetrických závislostí při zajišťování ICT služeb u podnikatelských subjektů s ohledem na typ firmy, velikost a předmět podnikání.

Jako nejpravděpodobněji využité metody analýzy v rámci projektu předpokládáme následující:
- testování závislostí průměrů a rozptylů (T- test, ANOVA)
- a. kontingenčních tabulek (X2 test, Pearsonův koeficient)
- a. korelační - Pearsonův korel. k., Spearmanův korel. k. pořadí
- a. regresní - lineární, logistická
- a. faktorovou - explorační, konfirmační
- a. shlukovou - hierarchické seskupování, seskupování metodou nejbližších středů

Harmonogram výzkumu:
- leden 2011 – příprava výzkumu, pilotáž
- únor – duben 2011 – elektronické dotazování podnikatelských subjektů
- březen – květen 2011 – osobní dotazování
- květen – červen 2011 – vyhodnocování dat, zpracování předběžných výsledků
- červenec – srpen 2011 – analýza získaných dat, zpracování návrhů
- srpen – září 2011 – zpracování článků a příspěvků, publikace
- říjen – listopad 2011 – zpracování závěrečné zprávy

Plánované uveřejnění výstupů na konferencích, u kterých se očekává, že budou zařazeny do ISI WoS (minulé ročníky byly):

- International Multiconference on Computer Science and Information Technology, říjen 2011, Karpatz - vybrané články mohou být publikovány na ISI WoS (D - 8 bodů) - vložné 625 €

- Konference IDIMT – Interdisciplinary Information and Management Talls, 7. – 9. 9. 2011, Jindřichův Hradec – nejlepší články mohou být publikovány v Systems Integration Journal (D - 8 bodů) – vložné 2 osoby/11. 900 CZK

- IX. ročník mezinárodní konference Strategic Management and its Support by Information Systems, 5. – 6. září 2011 Ostrava (Čeladná), vybrané články mohou být publikovány na ISI WOS, (D – 8 bodů) - vložné 7. 000 CZK

Za předpokladu, že budou všechny příspěvky přijaty, dosažený výsledek bude činit 24 bodů.

Výstupy mohou být také publikovány ve vybraných recenzovaných časopisech. Předpokládané publikování je však reálné na konci roku 2011 nebo až v průběhu roku 2012.

Jedná se o následující periodika:
• Acta academica karviniensia (Jrec - 4 body)
• ECON (Jrec - 4 body)
• Ekonomická revue (Jrec - 4 body)

Za předpokladu, že budou všechny příspěvky přijaty, dosažený výsledek bude činit 12 bodů.

Vzhledem k tomu, že je požadovaná závazná formulace o minimálním počtu bodů, tak uvádíme závazně, že:"Výstupem projektu SGS bude minimálně 20 bodů."

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
36180,-36180,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)27000,-27000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9180,-9180,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady3800,-7852,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-3052,-
5. Služby17000,-14149,-
6. Cestovní náhrady37020,-36767,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady170000,-
Uznané náklady170000,-
Celkem běžné finanční prostředky170000,-170000,-