Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/110
Název projektuTestování cementových mostků a cementových suspenzí zapažnicového prostoru sond určených pro injektáž CO2
ŘešitelKlempa Martin doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci řešeného projektu je posouzení kvality cementových mostků a cementové suspenze používané pro výplň zapažnicového prostoru sond určených pro injektáž CO2 do kolektorských vrstev. V rámci dlouhodobých laboratorních pokusů (cca 3 měsíce) bude využito laboratorního zařízení RK 1, které je schopné namodelovat reálné teplotně tlakové podmínky, které panují v sondách a kolektorských vrstvách. Výzkum bude zaměřen jednak na testování vzorků cementů, které budou tuhnout za laboratorních podmínek (teplota, tlak) a následně testovány na vliv CO2 za teplotně tlakových podmínek, které panují v sondě určené pro injektáž CO2 a jednak na testování vzorků cementů, které budou tuhnout za extrémních podmínek, které panují v sondě v místech injektáže CO2.
Členové řešitelského týmuIng. Milan Aue
prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Ing. Kateřina Polínková
Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Ing. Michaela Sekerášová
Lumír Selzer
Miloš Weiper
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Stručný popis předpokládaných výsledků:
Předpokládaným výsledkem bude ověření vhodnosti cementových suspenzí a cementových mostků, které jsou využívány pro výplň mezikruží mezi stěnou vrtu a pažnicemi na vliv injektovaného CO2 do kolektorských horizontů určených pro dlouhodobou deponaci. V rámci dlouhodobých pokusů (cca 3 měsíce – závisí na ustálení pH) budou testovány vzorky cementových suspenzí, které budou rozmíchány a utuhnou za běžných atmosférických podmínek panujících v laboratoři. Poté budou testované vzorky uloženy do reakčních cel laboratorního zařízení RK 1 a navozeny teplotně tlakové podmínky, které panují v přípočvové zóně injektážích sond. V druhé fázi laboratorních pokusů budou cementové suspenze rozmíchány v běžných laboratorních podmínkách, ale jejich tuhnutí a zrání bude probíhat již v reakční komoře RK 1 a v navozených podmínkách přípočvové zóny injektážních sond. Cílem bude stanovit kvalitu cementových suspenzí a mostků před a po dlouhodobém působení CO2 za podmínek, které panují v přípočvové zóně injektážních sond na základě rozborů mechanických vlastností (tahové a tlakové pevnosti) a na základě jejich propustnosti. Získané výsledky budou využity v rámci řešení doktorských prací Martina Klempy a Kateřiny Polínkové. Dále budou výsledky použity na rozšíření přednášek z předmětů Vtlačování tekutých odpadů vrty a Těžba kapalin a plynů. Nové poznatky z tohoto projektu pomůžou k rozšíření spolupráce s odborníky z Politechniky Słaskiej v Gliwicích (Polsko) – kolega Dr. hab. Ing. Krzysztof Labus dlouhodobě spolupracuje s laboratořemi oddělení Aplikované geologie, pro naše měření na aparatuře RK 1 vytváří matematické modely. Dalším cílem bude vypracování metodiky měření v reakční komoře RK 1 pro cementové suspenze. Tyto laboratorní pokusy jsou v rámci střední Evropy unikátní a významně přispějí ke standardizaci laboratorních měření tohoto typu. Získané výsledky budou prezentovány v rámci odborných seminářů pořádaných Českou geologickou službou a dále na mezinárodních vědeckých konferencích (např. AGH Kraków, fa. Berg TU Košice, aj.).

Časový harmonogram:
leden – únor:
rešerše poznatků ze zahraniční literatury, rešerše článků z databáze Scopus a Web of Science
březen – červen:
příprava dlouhodobého pokusu a jeho realizace na laboratorním zařízení RK 1
červenec – říjen:
• předání vzorků cementů pracovníkům Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin na HGF k rozborům mechanických rozborům;
• příprava a realizace druhého dlouhodobého pokusu na laboratorním zařízení RK 1;
• analýza poznatků z průběhu laboratorního měření a výsledků ze Zkušební laboratoře.
listopad – prosinec:
• předání vzorků cementů z druhého měření pracovníkům Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin na HGF k rozborům mechanických rozborům;
• analýza poznatků z průběhu druhého laboratorního měření a výsledků ze Zkušební laboratoře;
• celkové zhodnocení dosažených výsledků, příprava odborného článku do některého z impaktovaných zahraničních časopisů (např. Environmental Science and Technology, Renewable and Sustainable Energy Reviews, International Journal of Greenhouse Gas Control).
říjen – prosinec:
analýza průběhu laboratorních pokusů na zařízení RK 1. Na základě prvního měření bude vypracován návrh metodiky měření, která bude na základě druhého laboratorního měření upřesněna.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia0,-12000,-
3. Materiálové náklady65000,-90300,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek65000,-4600,-
5. Služby31600,-79700,-
6. Cestovní náhrady15000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady210000,-
Uznané náklady210000,-
Celkem běžné finanční prostředky210000,-210000,-