Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/108
Název projektuAnalýza metod zvyšujících účinnost separace a likvidace biodegradabilního obalového materiálu PLA.
ŘešitelČížková Romana Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV obalovém průmyslu vzniká široká škála obalů, které se většinou využívají k opětovnému začlenění do systému.
Existuje však i alternativa v podobě biologicky rozložitelných polymerů na bázi rostlinných škrobů, které mají vlastnosti velmi podobné běžným plastům, avšak způsob jejich likvidace je diametrálně odlišný. Na rozdíl od nejběžněji používaného nápojového obalu (PET) se PLA lahve likvidují pomocí kompostování a tedy jsou výrazně ekologičtějšími.
Předmětem tohoto výzkumu je:
a) analýza využití flotační technologie pro separaci výše zmíněných materiálů, mimo jiné z důvodu, znehodnocování PET recyklátu.
b) vliv přítomnosti mikroorganismů (bakterií Bogashi) v kompostovaném substrátu na biodegradaci PLA materiálu.

Postup řešení:
1. Literární rešerše: biodegradace PLA lahví, flotace plastů, výběr vhodných bakterií. (leden – březen)
2. Příprava vzorku k flotaci + flotace PET x PLA lahví. (březen)
3. Příprava pro rozklad biodegradabilních PLA lahví, za pomocí bakterií. (březen – květen)
4. Výzkum biodegradace PLA lahví pomoci bakterií. (červen – srpen)
5. Zpracování výsledků, publikační činnost (září – prosinec)
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Ing. Romana Čížková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem první fáze projektu je optimalizace flotační technologie, a tím zvýšení účinnosti separace PET a PLA lahví.
V druhé fázi pak zefektivnění procesu kompostování působením mikroorganismů.
Cílem projektu je rovněž seznámení odborné veřejnosti s problematikou biodegradabilních plastů, prostřednictvím článků v odborných periodikách.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady70000,-61103,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-76060,-
5. Služby37000,-39996,-
6. Cestovní náhrady13000,-12841,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady210000,-
Uznané náklady210000,-
Celkem běžné finanční prostředky210000,-210000,-