Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/105
Název projektuSanace a zesilování nosných prvků dřevěných konstrukcí poškozených biodegradací
ŘešitelAgel Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV rámci rekonstrukcí a oprav krovů historicky hodnotných budov, je velmi často nutné nahrazení prvků poškozených biologickými škůdci.
Při záměru nahradit porušené prvky novými se setkáváme se zápornými stanovisky památkové péče. Ta má povinnost se jako dotčený orgán vyjadřovat k navrženým řešením. Požadavkem památkářů je zachování historického vzhledu prvků krovu.
Jedním z možných řešení takového problému je vyjmutí poškozených prvků krovu a jejich vyztužení.
K vyztužení prvků je nutné jejich podélné rozřezání, vyfrézování drážek pro výztuž, vlepení výztuže ať už z oceli, či tvrdého dřeva (dub, akát) a opětovné slepení prvku.
Tím je dosaženo historického vzhledu a nové zaručené únosnosti.
Ke spolehlivému návrhu sanací poškozených nosných prvků a spojů dřevěných konstrukcí je třeba stanovit konstrukční zásady založené na vyvinutých výpočtových postupech a metodách ověřených laboratorními testy na odpovídajících vzorcích.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Agel
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
 Vytvoření výpočtového modelu vyztuženého průřezu
 Ověření únosnosti laboratorními zkouškami
 Stanovení, případně laboratorní ověření možností spojování
 Podání užitného vzoru
 Publikace v tuzemských a zahraničních časopisech a na konferencíchPro dosažený zvolených cílů bude nutná statická analýza vyztuženého průřezu a poté stanovení nejpřesnější výpočtové metody.
Dalším krokem bude navržení zkušebních těles a postup zkoušení. Bude potřeba vyrobit jednotlivé vzorky a po domluvě provést jejich testování ve zkušebních laboratořích fakulty stavební VŠB. Na základě testů prvků, budou navrženy možnosti jejich spojování, ty pak budou popsány, sjednoceny s standardy ČSN a případně také otestovány na vzorcích v laboratoři.
Po ověření výsledků experimentu a srovnání s výpočtovými modely bude možné přihlásit daný vyztužený prvek jako užitný technický vzor.
Výsledky výzkumu budou prezentovány v tuzemských a zahraničních časopisech a na konferencích.

Přibližný časový plán

únor – březen – zvolení vhodného výpočtového modelu pro další
zkoumání
březen – duben – návrh zkušebních vzorků
duben – květen – zpracování výkresové dokumentace vzorků a
předání do výroby
květen – červen – výroba vzorků
červen – září – provedení zkoušek na vzorcích
září – říjen - vyhodnocení výsledků
říjen – prosinec – publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady5000,-10294,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15300,-2990,-
5. Služby4000,-14016,-
6. Cestovní náhrady3000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5700,-5700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady57000,-
Uznané náklady57000,-
Celkem běžné finanční prostředky57000,-57000,-