Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/97
Název projektuNávrh regionálního letiště
ŘešitelSchwarz David Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Rudolf Volner, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuJednou z hlavních zásad Evropské unie je, že státní hranice by neměly být překážkou rovnoměrného rozvoje a integrace evropského území. Z tohoto důvodu se klade velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi. Název „Euroregion“ daný příhraničním spolupracujícím oblastem jednoduše naznačuje pocit náležitosti k Evropě a vůli podílet se na procesu integrace Evropy. Předmětem tohoto projektu je návrh modelu regionálního letiště, který bude možno průběžně upravovat, dle předem požadovaných kritérii. Jako příklad regionálního letiště je myšleno Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany, Karlovy Vary a jim podobné v okolních státech. Model bude muset pružně reagovat na vstupní, definované podmínky a splňovat vhodné fyzikální vlastnosti letiště (typ, únosnost, umístění a směr přistávací a vzletové dráhy s ohledem na typ provozu, klimatické podmínky, polohu překážek aj.), zabezpečení veřejné i neveřejné části letiště, velikost odbavovacích ploch a budov, apod. Řešitelé očekávají, že tento projekt bude nápomocný v dané oblasti v rámci doktorského studijního programu Dopravní technika a technologie.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Hrbek
Ing. David Schwarz
prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem projektu bude model, který bude splňovat vlastnosti letiště pro předpokládaný provoz vzhledem k definovaným podmínkam. Předpokládá se, že výstupem bude také vyhodnocovací software.
Výsledky mohou být zpracovány v rámci disertační doktorské práce a budou prezentovány v recenzovaných časopisech a na konferencích příslušného zaměření.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady4000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek24300,-27164,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady4000,-7136,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory2000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady51000,-
Uznané náklady51000,-
Celkem běžné finanční prostředky51000,-51000,-