Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/92
Název projektuZhodnocení monitoringu na podzemních stavbách ve vztahu k anomálnímu a mimořádnému chování a zatížení konstrukcí
ŘešitelĎuriš Lukáš Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem tohoto výzkumného projektu, který navazuje na předcházející projekt, bude zejména zhodnocení výsledků monitoringu na tunelech Jablunkov a Klimkovice.
Monitoring je prostředek pro sledování chování konstrukce nebo části celé stavby v interakci s horninovým prostředím. Toto sledování je nedílnou součástí při výstavbě podzemních děl moderními razicími metodami. Na základě výsledků měření je pružně upravován postup prací při výstavbě. To platí zejména pro realizační monitoring, který se provádí během výstavby. I po zbudování podzemního díla je důležité dále sledovat chování například konstrukce ostění, nebo horninového okolí. Výsledky těchto měření jsou využívány při návrhu a řízení výstavby nových staveb.
Popis měření a přínos sledování vývoje teplot v definitivním ostění tunelu bylo popsáno v návrhu předchozího projektu. Budeme pokračovat ve vyhodnocování měření teplot na definitivním ostění v Klimkovickém tunelu zejména za zimní a jarní období, kdy byly zaznamenány extrémně nízké teploty.
Technická seizmicita vlivem projíždějící městské dopravy způsobuje téměř permanentní seizmické zatížení na objekty v okolí. Druhá část projektu se bude zabývat seizmickým zatížením mělce vedeného podzemního díla, v tomto případě městského páteřního kolektoru Centrum v Ostravě. Kolektor prochází mimo jiné pod ulicí Nádražní, na níž se pohybuje také tramvajová doprava, která je významným zdrojem vibrací, které opakovaně působí nejen na okolní stavby, ale také na ostění kolektoru. V rámci projektu bude provedeno experimentální měření odezvy kolejové dopravy a to jak na povrchu nad kolektorem, tak i v díle samotném. Naměřená data budou následně vyhodnocena. Při hodnocení účinků seizmického zatížení na konstrukce v České republice vycházíme pro přirozenou seizmicitu z normy ČSN 73 0036 – Seizmická zatížení staveb a ČSN ENV 1998-1-1 – Navrhování konstrukcí proti zemětřesení; pro technickou seizmicitu vycházíme z normy ČSN 73 0040 – Zatížení objektů technickou seizmicitou a jejich odezva.
Data z experimentálního měření budou získána cíleně pro následnou tvorbu matematického 3D modelu programovým systémem pracujícím na základě numerické metody konečných prvků.
Výsledky řešení budou moci být využity při další výstavbě mělce vedených podzemních děl v městských aglomeracích. Řešení této části projektu je součástí disertační práce „Studium seizmických projevů v okolí ražby mělkých podzemních děl“.
Závěry získané řešením projektu budou využity při zpracování disertačních prací obou řešitelů a budou prezentovány ve formě odborných článků.

Členové řešitelského týmuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Sledování teplotních vlastností a zatížení podzemních konstrukcí teplotními vlivy zejména pro zimní období.Vyhodnocení výsledků měření (leden až květen, Ing. Ďuriš)
Příprava matematického modelu v programovém systému Cesar pro sledování vlivu změn těchto teplot (červen a září, Ing Ďuriš)
Příprava měření a sledování vlivu složení betonové směsi na součinitel tepelné vodivosti (řešení v období říjen a listopad 2011, řešit budou: Ing. Ďuriš,)

Realizace a vyhodnocení seizmických experimentálních měření na kolektoru Centrum (březen až červen, Ing. Stolárik)
Příprava matematického modelu dynamické odezvy tramvajové dopravy programovým systémem Cesar (červenec až listopad, Ing. Stolárik)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
67000,-67000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)50000,-50000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17000,-17000,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady1000,-1623,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady9000,-8377,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady85000,-
Uznané náklady85000,-
Celkem běžné finanční prostředky85000,-85000,-